Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

Sšd: czy aplikanta można skreślić za 5 godzin nieobecności

123RF
Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie nakazał samorzšdowi radcowskiemu rozważenie, czy niemożnoœć praktycznego wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych z ważnych powodów osobistych i zawodowych przekreœla możliwoœć usprawiedliwienia tej nadprogramowej nieobecnoœci i powoduje automatyczne skreœlenie aplikanta z listy.

Istota sprawy, jakš w grudniu 2017 r. zajmował się sšd administracyjny w Warszawie, dotyczyła oceny, czy uzasadnione było, w œwietle obowišzujšcych przepisów prawa, skreœlenie Bartosza Ł. z listy aplikantów radcowskich w sytuacji, gdy, aplikant zdał wszystkie kolokwia i egzaminy wymagane na drugim roku aplikacji, lecz powtarzajšc drugi rok aplikacji, przekroczył limit nieobecnoœci na zajęciach o 5 godzin.

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następujšco. W 2015 roku Bartosz Ł. nie zaliczył II roku aplikacji, ponieważ nie przystšpił w wyznaczonych terminach do kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego i prawa upadłoœciowego i naprawczego. Zdał natomiast inne kolokwia. Złożył pozytywnš opinię patrona, zaliczył praktyki pozasšdowe i nie przekroczył dopuszczalnego limitu nieobecnoœci na zajęciach w formie wykładów i ćwiczeń.

W 2016 roku powtarzał II rok aplikacji. Nadrobił zaległoœci, zdajšc pozytywnie egzaminy, do których nie podszedł rok wczeœniej. Przekroczył jednak o 5 godzin dopuszczalnš liczbę nieobecnoœci na zajęciach, i tym samym nie zaliczył II roku szkolenia.

Uchwałš z marca 2017 roku Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych postanowiła skreœlić Bartosza Ł. z listy aplikantów radcowskich. Jak wyjaœniono, bioršc pod uwagę przepis § 28 ust. 4 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, Bartosz Ł. nie był uprawniony do powtarzania II roku szkoleniowego w 2017 roku, co skutkowało niezakończeniem aplikacji w ustawowym terminie bez usprawiedliwionej przyczyny. Uchwałę tę podtrzymała Krajowa Rada Radców Prawnych.

Zdaniem Prezydium Rada prawidłowo ustaliła, że aplikacja powinna być ukończona z końcem roku 2016, a do tego czasu aplikant zaliczył tylko I rok aplikacji i nie zaliczył II roku aplikacji, który po raz pierwszy odbywał w 2015 r. i powtarzał w roku 2016. Jak wyjaœniono, ani ustawa o radcach prawnych ani Regulamin odbywania aplikacji nie wskazujš na przesłanki usprawiedliwiajšce nieukończenie aplikacji w terminie. Regulamin przewiduje jedynie możliwoœć powtarzania tylko jednego roku szkoleniowego w okresie trwania aplikacji (§28 ust. 4) oraz możliwoœć udzielenia przez dziekana zezwolenia na przerwę w zajęciach na okres nieprzekraczajšcy dwóch lat (§ 24). - Pan B. L. raz już powtarzał rok szkoleniowy (II rok aplikacji), więc nie mógłby go powtarzać po raz drugi – zaznaczono.

Bartosz L. tłumaczył, że nieobecnoœci na zajęciach w maju, czerwcu i wrzeœniu 2016 r. były zwišzane z realizacjš obowišzków zawodowych jako prawnik. Wskazał, że œwiadczenie przez niego usług prawych stanowi praktycznš formę zdobywania i pogłębiania wiedzy prawniczej, w szczególnoœci w zakresie nieprzewidzianym programem aplikacji tj. przepisów dotyczšcych funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych. Dodał, że nikt nie mógł go zastšpić w pracy i był niezbędny pracodawcy. Aplikant wyjaœnił również, że w czerwcu i lipcu 2016 r. był nieobecny na zajęciach ze względu na koniecznoœć sprawowania opieki na niespełna rocznš córkš. Podkreœlił, że nie było możliwoœci, by ktoœ inny zajmował się dzieckiem ze względu na jego stan zdrowia - zšbkowało i miało wysokš temperaturę.

Rozpatrujšcy skargę aplikanta Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt VI SA/Wa 2172/17) uznał, że uchwały o skreœleniu Bartosza Ł. z listy aplikantów naruszajš prawo w stopniu mogšcym mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

W ocenie sšdu, sama okolicznoœć powtarzania roku nie może stanowić okolicznoœci usprawiedliwiajšcej niezakończenie aplikacji w terminie ustawowym, a jednoczeœnie okolicznoœci uzasadniajšcej skreœlenie skarżšcego z listy aplikantów. - Już sam fakt, że organ zgodził się na powtarzanie roku oznaczało, że skarżšcy nie ukończy aplikacji w ustawowym terminie trzech lat, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r. – zauważył WSA.

Zdaniem sšdu, zasadniczym problemem w niniejszej sprawie, którym zajęły się organy w sposób niedostateczny była kwestia czy skarżšcy usprawiedliwił przyczyny przekroczenia dopuszczalnego limitu nieobecnoœci w roku szkoleniowym 2016. Zwrócono bowiem uwagę, że art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych mówi o koniecznoœci każdorazowego badania podstaw skreœlenia i dokonaniu ustaleń czy w danym przypadku przyczyna niezakończenia aplikacji radcowskiej była "usprawiedliwiona".

- W rozpoznawanej sprawie brak jest jakichkolwiek rozważań organu w tym zakresie, a mianowicie wyjaœnienia dlaczego wskazane przez skarżšcego powody absencji na zajęciach, a dotyczšce ważnych obowišzków zawodowych oraz koniecznoœci opieki na chorym dzieckiem nie mogły być uznana za usprawiedliwione – wskazał WSA.

Na zakończenie sšd przy ponownym rozpoznaniu sprawy nakazał organom samorzšdu radcowskiego ustalić, czy zostały spełnione usprawiedliwione przyczyny z art. 37 ust. 1 pkt 2 u.r.p. do skreœlenia skarżšcego z listy aplikantów radcowskich. W szczególnoœci rozważenia wymaga także czy niemożnoœć praktycznego wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych z ważnych powodów osobistych i zawodowych przekreœla możliwoœć usprawiedliwienia tej nadprogramowej nieobecnoœci i powoduje automatyczne skreœlenie aplikanta z listy.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL