Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

Stypendia dla przyszłych sędziów po nowemu

Fotolia.com
Jeœli aplikant obleje egzamin zawodowy, będzie musiał zwrócić pienišdze, które dostawał podczas szkolenia.

Aplikanci (sędziowscy, prokuratorscy i ogólni) Krajowej Szkoły Sšdownictwa i Prokuratury dostajš co miesišc stypendia. Do końca roku było to ok. 3,8 tys. zł miesięcznie. W nowym roku zmieniajš się zasady przyznawania im tych pieniędzy. Teraz robi to dyrektor Krajowej Szkoły na wniosek aplikanta na czas całej aplikacji. Wysokoœć stypendium nie będzie mogła przekroczyć najniższego wynagrodzenia zasadniczego referendarza sšdowego. Zasadš jest, że aplikant zachowuje prawo do pobierania stypendium do dnia poprzedzajšcego przejęcie obowišzków asesora w sšdzie lub prokuraturze. Nie może to być jednak dłużej niż przez trzy miesišce od ukończenia aplikacji. Jeœli młody prawnik zawiesi naukę np. z powodu długotrwałej choroby czy koniecznoœci opieki nad dzieckiem przewlekle chorym, dostanie 80 proc. stypendium, i to najwyżej przez rok. Podobnie rzecz ma się z aplikantkš, która w trakcie nauki urodzi dziecko lub zdrowie podczas cišży nie pozwoli jej się szkolić.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci chce także, by stypendia dla aplikantów KSSiP wzrastały z biegiem edukacji. I tak, 3200 zł otrzymywać ma kandydat w trakcie pierwszych 12 miesięcy szkolenia. Po ukończeniu tego etapu do 24. miesišca szkolenia będzie mu się należeć 3500 zł. Aplikant po ukończeniu 24 miesięcy kursu ma natomiast otrzymać 3800 zł. Jak argumentuje MS, mechanizm wzrostu wysokoœci stypendium ma być czynnikiem motywujšcym aplikantów do dalszej nauki.

Aplikanci muszš się jednak mieć na bacznoœci. Pienišdze ze stypendium będš im potršcane za nieusprawiedliwione nieobecnoœci na zajęciach – 1 proc. za każdš godzinę.

Aplikant, który pobierał stypendium podczas aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej, w pewnych okolicznoœciach będzie musiał je zwrócić. Kiedy? Gdy zostanie skreœlony z listy aplikantów, obleje egzamin końcowy (zawodowy) czy nie przyjmie propozycji pracy na stanowisku asesora w wyznaczonym sšdzie lub prokuraturze albo zrezygnuje z tego stanowiska lub też utraci urzšd i stanowisko asesora dyscyplinarnie.

Minister sprawiedliwoœci przewidział, w jakich sytuacjach niedoszły sędzia lub prokurator nie będš musieli oddawać pieniędzy wypłacanych przez państwo za naukę. Stanie się tak np., gdy do skreœlenia z listy aplikantów dojdzie z powodu poważnej choroby lub w sytuacji, gdy z tego powodu aplikant odmówi objęcia asesury. Od decyzji o zwrocie stypendium albo umorzeniu należnoœci z tytułu zwrotu stypendium aplikantowi będzie można się odwołać do ministra sprawiedliwoœci. Od jego decyzji przysługuje zaœ skarga do wojewódzkiego sšdu administracyjnego. Wraz z nowelš ustawy o Krajowej Szkole Sšdownictwa i Prokuratury w życie wchodzš też przepisy rozporzšdzenia o nowym statucie szkoły. To konieczne ze względu na likwidację aplikacji ogólnej (rocznej), która była wstępem do aplikacji specjalistycznych.

Od teraz w skład Krajowej Szkoły wchodzš: Oœrodek Aplikacji Sędziowskiej, Oœrodek Aplikacji Prokuratorskiej, Oœrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej, Biuro Dyrektora i Administracyjne. W ramach tej ostatniej jednostki mogš być prowadzone oœrodki szkoleniowe oraz Dom Aplikanta – przewidujš nowe przepisy.

Nowela ustawy o KSiP z 11 maja 2017 r., DzU z 13 czerwca 2017 r., poz 1139

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL