Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Analizy Rzeczpospolitej

Czy pozostanš tylko państwowe ambulanse?

123RF
Prywatne ratownictwo medyczne podniosło standardy ratowania życia w Polsce. Teraz może zniknšć, bo ustawa o państwowym ratownictwie medycznym przewiduje, że z budżetu finansowane będš tylko publiczne karetki.

32 proc. z wszystkich podmiotów majšcych umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi ratownictwa medycznego to firmy prywatne. W opinii ekspertów to właœnie im ten sektor służby zdrowia w Polsce zawdzięcza podniesienie jakoœci zarówno œwiadczeń, jak i sprzętu oraz wyszkolenia personelu.

Zdrowa konkurencja

Zdaniem specjalistów z Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej (PTMR) prywatne karetki, które przed laty wsparły państwowe ratownictwo medyczne, wprowadziły na rynek potrzebnš konkurencję. – Firmy inwestowały w wyszkolenie personelu i zależało im na jak największej liczbie zespołów specjalistycznych, majšcych na pokładzie lekarza ze specjalizacjš z medycyny ratunkowej – podkreœla prof. Juliusz Jakubaszko, prezes PTMR.

To prywatni œwiadczeniodawcy, również z racji większych zasobów finansowych, zwykle jako pierwsi inwestowali w innowacyjny sprzęt, jak np. urzšdzenie do automatycznego ucisku klatki piersiowej z optymalnš częstotliwoœciš i jakoœciš uciœnięć czy systemy lokalizacji karetek. Szybciej pozyskiwali też certyfikaty ISO – zarzšdzania jakoœciš, ochrony œrodowiska i BHP. To także pogotowia prywatne otwierały pierwsze w kraju zespolone centra dyspozytorskie, dziœ będšce standardem, i wprowadzały nowe procedury postępowania w zdarzeniach masowych dla dyspozytorów medycznych.

Dziœ na 1490 zespołów ratownictwa medycznego aż 580 to zespoły specjalistyczne („S"). Pozostałe, podstawowe, oznaczane literš „P", składajš się z kierowcy i ratowników medycznych.

Wkrótce te proporcje majš się całkowicie zmienić. Projekt ustawy o państwowym ratownictwie medycznym zakłada rezygnację z zespołów specjalistycznych na rzecz podstawowych. Lekarze, jako bardziej potrzebni na szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć, mieliby jeŸdzić do zdarzeń tylko w wyjštkowych przypadkach. Według projektu nowelizacji od 2021 r. w skład zespołu „S" będzie mógł wchodzić lekarz, który ma przepracowane 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala, a do 1 stycznia 2018 r. rozpoczšł specjalizację w zakresie medycyny ratunkowej.

Miliony w systemie

Jeszcze poważniejszš zmianš jest całkowite upaństwowienie ratownictwa. Po wejœciu w życie ustawy na finansowanie ze œrodków publicznych będš mogły liczyć tylko samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i spółki kapitałowe z co najmniej większoœciowym udziałem Skarbu Państwa.

To wykluczy z rynku m.in. Falcka, największš prywatnš firmę w Polsce zajmujšcš się ratownictwem medycznym, która w swojej flocie ma 200 nowoczesnych ambulansów, w tym 90 w systemie ratownictwa medycznego. Jest też najczęœciej wybierany do zabezpieczenia imprez masowych.

Zdaniem PTMR zapis jest trudny do wytłumaczenia, również z przyczyn finansowych, bo firmy prywatne, inwestujšce w sprzęt i poprawę jakoœci œwiadczeń, odcišżyły kosztowo budżet państwa.Wojciech JóŸwiak z Falcka przyznaje, że przez ostatnie 20 lat działalnoœci firma zainwestowała w polski system ponad 100 mln zł. Europejskie struktury firmy nie tylko kupiły ponad 800 ambulansów, ale zdecydowały się ulokować w Polsce globalnš obsługę systemów IT, dajšcš dziesištki miejsc pracy. W 2017 r. planowały przeniesienie tu także obsługi księgowo-finansowej.

Czas pokaże

Czy po wejœciu w życie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym najwięksi prywatni gracze zwinš żagle? Według ekspertów rynku częœciowo tak. Najprawdopodobniej będš jednak działać komercyjnie, tak jak dziœ zabezpieczajšc imprezy masowe (to Falck został wybrany do zabezpieczania Euro 2012) i oferujšc usługi transportu medycznego. Trudno jednak przewidzieć, jak zmiana wpłynie na usługi publiczne.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL