Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Akty prawne

Obowišzujš od 31 grudnia 2017 r.

- art. 532 ust. 5 i 6 ustawy z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (DzU z 23 sierpnia 2017 r., poz. 1566) - rozporzšdzenie ministra œrodowiska z 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegajšcych biodegradacji (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2412) - rozporzšdzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 19 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie oœrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów (DzU z 27 grudnia 2017 r., poz. 2429) - rozporzšdzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 19 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie œwiadectwa maszynisty (DzU z 27 grudnia 2017 r., poz. 2430)
- rozporzšdzenie ministra œrodowiska z 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leœnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2466) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2471) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowoœciom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2493) - rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 27 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pienišdza elektronicznego (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2498) - rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 27 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczšce w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2499)
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL