Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Akty prawne

Obowišzujš od 29 grudnia 2017

- rozporzšdzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 11 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - z wyjštkiem § 1 pkt 6, który wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. (DzU z 14 grudnia 2017 r., poz. 2338)

- rozporzšdzenie Rady Ministrów z 27 listopada 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rzšdowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczšcych lokali powstałych przy udziale tego finansowania (DzU z 14 grudnia 2017 r., poz. 2339)

- ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw (DzU z 21 grudnia 2017 r., poz. 2400)

- rozporzšdzenie ministra œrodowiska z 20 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejœciowego Planu Krajowego (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2443)

- rozporzšdzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi œródlšdowej z 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2018 (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2448)

- rozporzšdzenie Rady Ministrów z 12 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie działania organów orzekajšcych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właœciwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2456)

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL