Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Akty prawne

Już obowišzujš od 28 grudnia 2017 r.

- ustawa z 12 paŸdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw (DzU z 27 listopada 2017 r., poz. 2181)

- rozporzšdzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 30 listopada 2017 r. w sprawie okreœlenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu i wzoru oœwiadczenia o rękojmi terminowego uiszczania należnoœci pieniężnych wynikajšcych z umowy najmu (DzU z 13 grudnia 2017 r., poz. 2306)

- rozporzšdzenie Rady Ministrów z 1 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (DzU z 13 grudnia 2017 r., poz. 2307)

- rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 4 grudnia 2017 r. w sprawie wysokoœci œwiadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa (DzU z 13 grudnia 2017 r., poz. 2308)

- rozporzšdzenie ministra Œrodowiska z 30 listopada 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibš w Kudowie-Zdroju (DzU z 13 grudnia 2017 r., poz. 2309)

- rozporzšdzenie ministra œrodowiska z 30 listopada 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie sporzšdzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (DzU z 13 grudnia 2017 r., poz. 2311)

- rozporzšdzenie ministra zdrowia z 18 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogš być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (DzU z 27 grudnia 2017 r., poz. 2428)

- rozporzšdzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi œródlšdowej z 19 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych (DzU z 27 grudnia 2017 r., poz. 2436)

- rozporzšdzenie ministra sprawiedliwoœci z 18 grudnia 2017 r. w sprawie oœwiadczenia o stanie majštkowym sędziego, dyrektora sšdu oraz zastępcy dyrektora sšdu (DzU z 27 grudnia 2017 r., poz. 2437)

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL