Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Akty prawne

DzU z 28 grudnia 2017 (poz. 2441-2458)

Rozporzšdzenie Ministra Œrodowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreœleniu z rejestru (poz. 2458) Rozporzšdzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (poz. 2457) Rozporzšdzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie działania organów orzekajšcych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właœciwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (poz. 2456)
Rozporzšdzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomoœci, podatku rolnego i podatku leœnego (poz. 2455) Rozporzšdzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowišzku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujšcych (poz. 2454) Rozporzšdzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (poz. 2453) Rozporzšdzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniajšcych (poz. 2452) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2017 r. sygn. akt SK 37/15 (poz. 2451) Rozporzšdzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania z tytułu œmierci członka rodziny funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej (poz. 2450) Rozporzšdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie majš być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (poz. 2449) Rozporzšdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Œródlšdowej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2018 (poz. 2448) Rozporzšdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (poz. 2447) Rozporzšdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (poz. 2446) Rozporzšdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym sš prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (poz. 2445) Rozporzšdzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania minimalnego zwrotu w przypadku rozwišzania lub wygaœnięcia umowy najmu z opcjš i opróżnienia mieszkania (poz. 2444) Rozporzšdzenie Ministra Œrodowiska z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejœciowego Planu Krajowego (poz. 2443) Rozporzšdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Œrodowiska (poz. 2442) Rozporzšdzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okolicznoœci i przyczyn wypadków w Służbie Celno-Skarbowej (poz. 2441)
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL