Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Akty prawne

Już obowišzujš od 7 grudnia 2017 r.

• rozporzšdzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 listopada 2017 r. (poz. 2150) zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów œrodków spożywczych (DzU z 22 listopada 2017 r., poz. 2150)

• rozporzšdzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 listopada 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie wymagań dla roœlin, produktów roœlinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum (DzU z 22 listopada 2017 r., poz. 2153)

• rozporzšdzenie ministra zdrowia z 9 listopada 2017 r. w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (DzU z 22 listopada 2017 r., poz. 2155)

• rozporzšdzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Radruż – zespół cerkiewny" (DzU z 6 grudnia 2017 r., poz. 2253)

• rozporzšdzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Goœcikowo-Paradyż – pocysterski zespół klasztorny" (DzU z 6 grudnia 2017 r., poz. 2256)

• rozporzšdzenie ministra zdrowia z 4 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w zwišzku z honorowym dawstwem krwi (DzU z 6 grudnia 2017 r., poz. 2262)

• rozporzšdzenie Rady Ministrów z 27 listopada 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie wysokoœci oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sšdami administracyjnymi (DzU z 6 grudnia 2017 r., poz. 2263)

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL