Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Akty prawne

Obowišzujš od 19 października 2017 r.

• rozporzšdzenie ministra sprawiedliwoœci z 27 wrzeœnia 2017 r. w sprawie rozcišgnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalnoœci kulturalnej na działalnoœć kulturalnš prowadzonš przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwoœci lub przez niego nadzorowane (DzU z 4 paŸdziernika 2017 r., poz. 1841) • rozporzšdzenie prezesa Rady Ministrów z 12 paŸdziernika 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, okreœlonych w ustawie budżetowej na rok 2017 (DzU z 18 paŸdziernika 2017 r., poz. 1931)
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL