Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Akty prawne

Już obowišzujš od 8 lutego 2018 r.

- rozporzšdzenie ministra sprawiedliwoœci z 28 grudnia 2017 r. w sprawie prowadzenia depozytu przedmiotów wartoœciowych i œrodków pieniężnych osób pozbawionych wolnoœci (DzU z 24 stycznia 2018 r., poz. 196) - ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 24 stycznia 2018 r., poz. 201) - rozporzšdzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 5 lutego 2018 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie wysokoœci i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (DzU z 7 lutego 2018 r., poz. 320)
- rozporzšdzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 2 lutego 2018 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (DzU z 7 lutego 2018 r., poz. 321) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 7 lutego 2018 r. (poz. 322) zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rzšdu do spraw Małych i Œrednich Przedsiębiorstw; obowišzuje od 7 lutego - rozporzšdzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 6 lutego 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (DzU z 7 lutego 2018 r., poz. 323)
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL