Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Akty prawne

Dziennik Ustaw z 8 lutego 2018 r. (poz. 324 - 333)

Rozporzšdzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy Rozporzšdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie okreœlenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaœnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzšdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach zwišzanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne
Oœwiadczenie rzšdowe z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie mocy obowišzujšcej Konwencji między Rzeczšpospolitš Polskš a Federalnš Demokratycznš Republikš Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r. Konwencja między Rzeczšpospolitš Polskš a Federalnš Demokratycznš Republikš Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r. Rozporzšdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie œrodków podejmowanych w zwišzku z wystšpieniem afrykańskiego pomoru œwiń Rozporzšdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzšdzenia Rady Ministrów w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej Rozporzšdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu majšcego na celu poszerzenie wiedzy o ryzyku wystšpienia przewlekłej wyniszczajšcej choroby (CWD) jeleniowatych na lata 2018–2020 Rozporzšdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalnš Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne œwiadczone przez Prokuratorię Generalnš Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sšdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL