Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Akty prawne

Dziennik Ustaw z 7 lutego 2018 r. (poz. 317-323)

- rozporzšdzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

- rozporzšdzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rzšdu do spraw Małych i Œrednich Przedsiębiorstw

- rozporzšdzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

- rozporzšdzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie wysokoœci i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

- ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwišzaniach zwišzanych z organizacjš w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

- obwieszczenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzšdzenia Ministra Sprawiedliwoœci w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej

- ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoœci i paliwach alternatywnych

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL