Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Akty prawne

Obowišzujš od 1 stycznia 2018 r.

- niektóre przepisy ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 2011 r. nr 5, poz. 13) - § 7 pkt 3 i § 10 rozporzšdzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 10 lutego 2014 r. w sprawie œwiadectwa maszynisty (DzU z 17 lutego 2014 r., poz. 212) - art. 1 pkt 2 w zakresie art. 3 ust. 12 i 13 ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 7 lipca 2014 r., poz. 900)
- art. 1 pkt 15 ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 28 sierpnia 2014 r., poz. 1138) - art. 1 pkt 23 i art. 9 ustawy z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 22 czerwca 2015 r., poz. 855) - art. 2 ust. 2 pkt 4–10, art. 5 ust. 2 i art. 104 pkt 1 lit. b ustawy z 11 wrzeœnia 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - z wyjštkiem niektórych przepisów (DzU z 23 paŸdziernika 2015 r., poz. 1688) - art. 21 ustawy z 11 wrzeœnia 2015 r. o zdrowiu publicznym (DzU z 18 listopada 2015 r., poz. 1916) - art. 12 pkt 1 lit. a tiret pierwsze w zakresie pkt 1 lit. c ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rzšdowej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 30 grudnia 2015 r., poz. 2281) - art. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 14 czerwca 2016 r., poz. 846) - art. 1 pkt 21 ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych Ÿródłach energii oraz niektórych innych ustaw - z wyjštkiem niektórych przepisów (DzU z 28 czerwca 2016 r., poz. 925) - ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie - z wyjštkiem niektórych przepisów (DzU z 22 lipca 2016 r., poz. 1082) - częœć VI załšcznika do rozporzšdzenia dotyczšcej Programu zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powišzanych rozporzšdzenia Rady Ministrów z 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (DzU z 16 wrzeœnia 2016 r., poz. 1492) - niektóre przepisy ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2 grudnia 2016 r., poz. 1947) - niektóre przepisy ustawy z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzajšce ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2 grudnia 2016 r., poz. 1948) - art. 1 pkt 26 ustawy z 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 9 grudnia 2016 r., poz. 1997) - art. 3 pkt 5 lit. a i c ustawy z 21 paŸdziernika 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 15 grudnia 2016 r., poz. 2020) - art. 1 pkt 7–9 ustawy z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU z 15 grudnia 2016 r., poz. 2024) - art. 1 pkt 6 w zakresie art. 23 ust. 2d oraz art. 2 ustawy z 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (DzU z 19 grudnia 2016 r., poz. 2066) - art. 16-32 ustawy z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (DzU z 19 grudnia 2016 r., poz. 2072) - art. 4, art. 5 i art. 8 ustawy z 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzajšce ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (DzU z 19 grudnia 2016 r., poz. 2074) - art. 19 pkt 32 ustawy z 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzajšce ustawę o zasadach zarzšdzania mieniem państwowym (DzU z 30 grudnia 2016 r., poz. 2260) - § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, drugie i trzecie rozporzšdzenia ministra rozwoju i finansów z 14 marca 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz œrodków pochodzšcych ze Ÿródeł zagranicznych (DzU z 20 marca 2017 r., poz. 580) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 6 marca 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie opłat za korzystanie ze œrodowiska (DzU z 5 kwietnia 2017 r., poz. 723) - art. 9 ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w zwišzku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (DzU z 13 kwietnia 2017 r., poz. 777) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 7 kwietnia 2017 r. uchylajšce rozporzšdzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (DzU z 24 kwietnia 2017 r., poz. 825) - art. 3, art. 5, art. 6, art. 16 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelnoœci (DzU z 12 maja 2017 r., poz. 933) - art. 5 pkt 9 w zakresie art. 18o ust. 2 i pkt 14 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 17 maja 2017 r., poz. 962) - art. 5 pkt 1 ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (DzU z 17 maja 2017 r., poz. 966) - § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporzšdzenia ministra rozwoju i finansów z 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrzšdów pomiarowych (DzU z 17 maja 2017 r., poz. 969) - niektóre przepisy ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rzšdowej w województwie (DzU z 18 maja 2017 r., poz. 976) - art. 1 pkt 6, 8, pkt 10 lit. a–f, pkt 11 i art. 6 ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU z 29 maja 2017 r., poz. 1027) - art. 55 ust. 1–10, art. 56 ust. 1–9 oraz art. 226 ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 6 czerwca 2017 r., poz. 1089) - § 331 ust. 1 pkt 1 rozporzšdzenia ministra energii z 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczšcych prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (DzU z 9 czerwca 2017 r., poz. 1118) - art. 1 pkt 35, w zakresie dodawanego art. 41a ust. 2, oraz art. 12 pkt 6 ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sšdownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sšdów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 13 czerwca 2017 r., poz. 1139) - art. 3 pkt 5 i pkt 19 lit. b ustawy z 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w zwišzku z realizacjš programu „Za życiem" (DzU z 30 czerwca 2017 r., poz. 1292) - ustawa z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rzšdu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw - z wyjštkiem art. 1 pkt 16, który wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r. (DzU z 5 lipca 2017 r., poz. 1321) - rozporzšdzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 29 czerwca 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (DzU z 20 lipca 2017 r., poz. 1390) - rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 21 lipca 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz œrodków pochodzšcych ze Ÿródeł zagranicznych - z wyjštkiem § 1 pkt 1 lit. a i lit. f tiret pierwsze, drugie i siódme, które obowišzujš od 1 wrzeœnia 2017 r. (DzU z 25 lipca 2017 r., poz. 1421) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowoœciom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin - z wyjštkiem § 2, który wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. (DzU z 26 lipca 2017 r., poz. 1427) - niektóre przepisy ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw zwišzanych z systemami wsparcia rodzin (DzU z 26 lipca 2017 r., poz. 1428) - § 1 pkt 8 i 9 rozporzšdzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 lipca 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujšcych zadania na rzecz rolnictwa (DzU z 31 lipca 2017 r., poz. 1470) - art. 7 pkt 1 lit. a oraz art. 15 ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójnoœci finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (DzU 2 sierpnia 2017 r., poz. 1475) - rozporzšdzenie ministra œrodowiska z 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (DzU z 4 sierpnia 2017 r., poz. 1499) - art. 1 pkt 33 lit. a w zakresie wypełniania obowišzku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz niektórych innych ustaw (DzU z 8 sierpnia 2017 r., poz. 1509) - rozporzšdzenie ministra zdrowia z 31 lipca 2017 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci opłat za krew i jej składniki w 2018 r. (DzU z 9 sierpnia 2017 r., poz. 1516) - rozporzšdzenie ministra sprawiedliwoœci z 2 sierpnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzšcych w skład Krajowego Rejestru Sšdowego oraz szczegółowej treœci wpisów w tych rejestrach - z wyjštkiem § 1 pkt 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13, 19 i 22 oraz § 2, które obowišzujš od 11 sierpnia 2017 r. (DzU z 10 sierpnia 2017 r., poz. 1522) - art. 35 pkt 2 lit. c oraz pkt 4, art. 36 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 3 lit. b i c, pkt 8 lit. c oraz art. 48 ustawy z 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (DzU z 11 sierpnia 2017 r., poz. 1530) - ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw – z wyjštkiem niektórych przepisów (DzU z 17 sierpnia 2017 r., poz. 1543) - art. 1 pkt 6 ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (DzU z 21 sierpnia 2017 r., poz. 1556) - niektóre przepisy rozporzšdzenia ministra zdrowia z 3 sierpnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie œwiadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (DzU z 23 sierpnia 2017 r., poz. 1565) - ustawa z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne - z wyjštkiem niektórych przepisów (DzU z 23 sierpnia 2017 r., poz. 1566) - rozporzšdzenie ministra sprawiedliwoœci z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokoœci kwoty bazowej stanowišcej podstawę ustalenia wysokoœci dotacji na finansowanie zadania polegajšcego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. (DzU z 25 sierpnia 2017 r., poz. 1581) - art. 1 pkt 4, 7, 11, 21, 23 i 24 w zakresie art. 111 oraz art. 7 ustawy z 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (DzU z 25 sierpnia 2017 r., poz. 1595) - § 2 ust. 1 pkt 6 rozporzšdzenia ministra rozwoju i finansów z 16 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej" (DzU z 29 sierpnia 2017 r., poz. 1618) - § 1 pkt 1–3 1621 rozporzšdzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorzšdowych (DzU z 29 sierpnia 2017 r., poz. 1621) - rozporzšdzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 16 sierpnia 2017 r. w sprawie okreœlenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej (DzU z 1 wrzeœnia 2017 r., poz. 1671) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 12 wrzeœnia 2017 r. w sprawie wysokoœci minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokoœci minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (DzU z 15 wrzesnia 2017 r., poz. 1747) - rozporzšdzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 7 wrzeœnia 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (DzU z 18 wrzeœnia 2017 r., poz. 1750) - rozporzšdzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 7 wrzeœnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (DzU z 18 wrzeœnia 2017 r., poz. 1751) - § 45 pkt 1–3 rozporzšdzenia ministra sprawiedliwoœci z 13 wrzeœnia 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwoœci (DzU z 19 wrzeœnia 2017 r., poz. 1760) - rozporzšdzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 wrzeœnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie rodzajów nieprawidłowoœci lub naruszeń przepisów dotyczšcych rolnictwa ekologicznego i minimalnych œrodków, jakie jednostki certyfikujšce sš obowišzane zastosować w przypadku stwierdzenia wystšpienia tych nieprawidłowoœci lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym (DzU z 20 wrzeœnia 2017 r., poz. 1761) - rozporzšdzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 10 paŸdziernika 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (DzU z 23 paŸdziernika 2017 r., poz. 1973) - rozporzšdzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 10 paŸdziernika 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Archiwum Państwowego w Elblšgu z siedzibš w Malborku (DzU z 23 paŸdziernika 2017 r., poz. 1974) - § 1 pkt 2 rozporzšdzenia ministra zdrowia z 5 wrzeœnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie œwiadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (DzU z 21 wrzeœnia 2017 r., poz. 1766) - rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 1 wrzeœnia 2017 r. w sprawie bufora ryzyka systemowego (DzU z 25 wrzeœnia 2017 r., poz. 1776) - rozporzšdzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 wrzeœnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibš w Brwinowie do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 26 wrzesnia 2017 r., poz. 1780) - § 2 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 oraz § 3 rozporzšdzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 28 wrzeœnia 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów (DzU z 29 wrzeœnia 2017 r., poz. 1810) - § 2 ust. 2 i ust. 3 pkt 2, § 3 oraz § 4 ust. 4 rozporzšdzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 28 wrzeœnia 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu œwiadczeń rodzinnych (DzU z 29 wrzeœnia 2017 r., poz. 1811) - § 2 ust. 2 i ust. 3 pkt 2, § 3 oraz § 4 ust. 2 rozporzšdzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 28 wrzeœnia 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu œwiadczenia wychowawczego (DzU z 29 wrzeœnia 2017 r., poz. 1813) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 21 wrzeœnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowišzany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 3 paŸdziernika 2017 r., poz. 1831) - rozporzšdzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 22 wrzeœnia 2017 r. w sprawie wysokoœci wpłaty lotniczej w 2018 r. (DzU z 6 paŸdziernika 2017 r., poz. 1865) - § 6 i § 7 rozporzšdzenia ministra infrastruktury i budownictwa z 4 paŸdziernika 2017 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przyznawanego w zamian za umundurowanie oraz ryczałtu pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania w Inspekcji Transportu Drogowego (DzU z 10 paŸdziernika 2017 r., poz. 1896) - rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 13 wrzeœnia 2017 r. w sprawie rachunkowoœci oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorzšdu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorzšdowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych majšcych siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 13 paŸdziernika 2017 r., poz. 1911) - rozporzšdzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 paŸdziernika 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (DzU z 19 paŸdziernika 2017 r., poz. 1943) - rozporzšdzenie ministra sprawiedliwoœci z 6 paŸdziernika 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie przekazania niektórym sšdom okręgowym i sšdom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właœciwoœci innych sšdów okręgowych i sšdów rejonowych (DzU z 20 paŸdziernika 2017 r., poz. 1956) - rozporzšdzenie ministra zdrowia z 20 paŸdziernika 2017 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzajšcych złożenie takich egzaminów (DzU z 27 paŸdziernika 2017 r., poz. 2005) - rozporzšdzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 paŸdziernika 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców (DzU z 30 paŸdziernika 2017 r., poz. 2013) - rozporzšdzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 11 paŸdziernika 2017 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych (DzU z 30 paŸdziernika 2017 r., poz. 2014) - ustawa z 12 paŸdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (DzU z 7 listopada 2017 r., poz. 2056) - rozporzšdzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 26 paŸdziernika 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarzšdowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowišzanych do wpłat na ten Fundusz (DzU z 13 listopada 2017 r., poz. 2091) - ustawa z 29 wrzeœnia 2017 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (DzU z 14 listopada 2017 r., poz. 2102) - rozporzšdzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 26 paŸdziernika 2017 r. w sprawie okreœlenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalnoœci na rzecz osób niepełnosprawnych (DzU z 14 listopada 2017 r., poz. 2103) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 6 listopada 2017 r. w sprawie okreœlenia limitu œwiadczeń rzeczowych wykonywanych w 2018 r. na rzecz obrony państwa (DzU z 16 listopada 2017 r., poz. 2118) - rozporzšdzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 listopada 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać roœliny, produkty roœlinne lub przedmioty (DzU z 23 listopada 2017 r., poz. 2158) - ustawa z 27 paŸdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osišganych przez osoby fizyczne (DzU z 27 listopada 2017 r., poz. 2175) - ustawa z 12 paŸdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (DzU z 27 listopada 2017 r., poz. 2178) - ustawa z 27 paŸdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 27 listopada 2017 r., poz. 2179) - art. 1 pkt 8 w zakresie art. 24c ust. 1 pkt 1 lit. bustawa z 27 paŸdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu œcieków oraz niektórych innych ustaw (DzU z 27 listopada 2017 r., poz. 2180) - rozporzšdzenie prezesa Rady Ministrów z 21 listopada 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DzU z 29 listopada 2017 r., poz. 2197) - ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalnoœci innowacyjnej (DzU z 29 listopada 2017 r., poz. 2201) - ustawa z 27 paŸdziernika 2017 r. o finansowaniu zadań oœwiatowych – z wyjštkiem niektórych przepisów (DzU z 29 listopada 2017 r., poz. 2203) - rozporzšdzenie ministra sprawiedliwoœci z 20 listopada 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sšdownictwa i Prokuratury (DzU z 1 grudnia 2017 r., poz. 2229) - rozporzšdzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 28 listopada 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczšcej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczšcych obrotu materiałem siewnym (DzU z 5 grudnia 2017 r., poz. 2246) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 13 listopada 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz zwišzanych z tym obowišzków organów administracji rzšdowej i jednostek samorzšdu terytorialnego (DzU z 5 grudnia 2017 r., poz. 2248) - ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorzšdu terytorialnego (DzU z 6 grudnia 2017 r., poz. 2260) - rozporzšdzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - z wyjštkiem § 1 pkt 28, który wejdzie w życie 9 grudnia 2018 r. (DzU z 8 grudnia 207 r., poz. 2285) - ustawa z 27 paŸdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci (DzU z 11 grudnia 2017 r., poz. 2286) - pkt 5 rozporzšdzenia prezesa Rady Ministrów z 7 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalnš Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne œwiadczone przez Prokuratorię Generalnš Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sšdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 11 grudnia 2017 r., poz. 2287) - ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw - z wyjštkiem niektórych przepisów (DzU z 11 grudnia 2017 r., poz. 2290) - rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 5 grudnia 2017 r. w sprawie licytacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU z 13 grudnia 2017 r., poz. 2304) - § 1 pkt 6 rozporzšdzenia ministra infrastruktury i budownictwa z 11 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (DzU z 14 grudnia 2017 r., poz. 2338) - rozporzšdzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oœwiadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oœwiadczeń (DzU z 15 grudnia 2017 r., poz. 2345) - rozporzšdzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez koniecznoœci uzyskania zezwolenia na pracę (DzU z 15 grudnia 2017 r., poz. 2346) - rozporzšdzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie okreœlenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (DzU z 15 grudnia 2017 r., poz. 2347) - rozporzšdzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalnoœci według Polskiej Klasyfikacji Działalnoœci (PKD), w których wydawane sš zezwolenia na pracę sezonowš cudzoziemca (DzU z 15 grudnia 2017 r., poz. 2348) - rozporzšdzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczšce zezwolenia na pracę sezonowš oraz przepisy dotyczšce oœwiadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (DzU z 15 grudnia 2017 r., poz. 2349) - rozporzšdzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokoœci wpłat dokonywanych w zwišzku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonowš oraz złożeniem oœwiadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (DzU z 15 grudnia 2017 r., poz. 2350) - rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 7 grudnia 2017 r. w sprawie okreœlenia niektórych wzorów oœwiadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowišzujšcych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU z 15 grudnia 2017 r., poz. 2352) - rozporzšdzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych - z wyjštkiem niektórych przepisów (DzU z 18 grudnia 2017 r., poz. 2355) - rozporzšdzenie ministra obrony narodowej z 6 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (DzU z 18 grudnia 2017 r., poz. 2359) - ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 19 grudnia 2017 r., poz. 2369) - ustawa z 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwišzaniach służšcych realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (DzU z 19 grudnia 2017 r., poz. 2371) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 23 listopada 2017 r. w sprawie Poleskiego Parku Narodowego (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2373) - rozporzšdzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 14 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętnoœci w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2374) - rozporzšdzenie ministra œrodowiska z 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2377) - rozporzšdzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 30 listopada 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roœlin lub gatunków roœlin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakoœci materiału siewnego tych roœlin (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2378) - rozporzšdzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2379) - rozporzšdzenie ministra œrodowiska z 13 grudnia 2017 r. w sprawie odpadów, które podlegajš próbie strzępienia odpadów pochodzšcych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2381) - rozporzšdzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie wykazu przejœć granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2383) - rozporzšdzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 12 grudnia 2017 r. w sprawie wysokoœci wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działajšcych na podstawie ustaw o stosunku Państwa do koœciołów oraz zwišzków wyznaniowych w roku 2018 (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2384) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 6 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegajšcych ochronie (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2387) - rozporzšdzenie ministra œrodowiska z 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2389) - rozporzšdzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (DzU z 21 grudnia 2017 r., poz. 2392) - rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 8 grudnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (DzU z 21 grudnia 2017 r., poz. 2393) - rozporzšdzenie ministra zdrowia z 15 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie standardów jakoœci dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (DzU z 21 grudnia 2017 r., poz. 2394) - rozporzšdzenie ministra edukacji narodowej z 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału częœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzšdu terytorialnego w roku 2018 (DzU z 21 grudnia 2017 r., poz. 2395) - rozporzšdzenie ministra zdrowia z 8 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie œwiadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (DzU z 21 grudnia 2017 r., poz. 2397) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 30 listopada 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (DzU z 21 grudnia 2017 r., poz. 2399) - rozporzšdzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 14 grudnia 2017 r. (poz. 2401) w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowoœci oraz obiektów fizjograficznych (DzU z 21 grudnia 2017 r., poz. 2400) - rozporzšdzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gšbczastej encefalopatii bydła na lata 2018–2020 (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2403) - rozporzšdzenie ministra zdrowia z 15 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie œwiadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2404) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwoœciš (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2407) - rozporzšdzenie ministra œrodowiska z 18 grudnia 2017 r. (poz. 2408) w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leœnej (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2408) - art. 1 i art. 2 pkt 1–4 i 6, pkt 7 lit. a i pkt 8 lit. a ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzajšce ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2409) - rozporzšdzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 grudnia 2017 r. w sprawie okreœlenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowišzku meldunkowego (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2411) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 8 grudnia 2017 r. w sprawie okreœlenia liczby osób, które w 2018 r. mogš być powołane do czynnej służby wojskowej (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2414) - rozporzšdzenie ministra edukacji narodowej z 14 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzajšcego kwalifikacje w zawodzie (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2416) - art. 3 ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2422) - rozporzšdzenie ministra zdrowia z 15 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie œwiadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2423) - rozporzšdzenie ministra edukacji narodowej z 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorzšdu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2425) - ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 27 grudnia 2017 r., poz. 2433) - ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (DzU z 27 grudnia 2017 r., poz. 2434) - rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 19 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (DzU z 27 grudnia 2017 r., poz. 2438) - ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 27 grudnia 2017 r., poz. 2439) - rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 19 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okolicznoœci i przyczyn wypadków w Służbie Celno-Skarbowej (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2441) - rozporzšdzenie ministra edukacji narodowej z 20 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym sš prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2445) - rozporzšdzenie ministra edukacji narodowej z 20 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2446) - rozporzšdzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2447) - rozporzšdzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie majš być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2449) - rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania z tytułu œmierci członka rodziny funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2450) - rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniajšcych (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2452) - rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowišzku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujšcych (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2454) - rozporzšdzenie ministra sprawiedliwoœci z 22 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2457) - rozporzšdzenie ministra œrodowiska z 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreœleniu z rejestru (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2458) - rozporzšdzenie ministra energii z 20 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie sposobu monitorowania jakoœci paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczšcych tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2459) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 18 grudnia 2017 r. w sprawie połšczenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2462) - rozporzšdzenie ministra sprawiedliwoœci z 22 grudnia 2017 r. w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sšdownictwa i Prokuratury (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2463) - rozporzšdzenie ministra œrodowiska z 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniajšcego obsługę ministra właœciwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2464) - rozporzšdzenie ministra sprawiedliwoœci z 22 grudnia 2017 r. w sprawie wysokoœci zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokoœci opłaty sšdowej od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2467) - rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2470) - rozporzšdzenie ministra sprawiedliwoœci z 27 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie organizacji sšdów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sšdów (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2472) - rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostajšcych w zwišzku ze służbš w Służbie Celno-Skarbowej (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2473) - rozporzšdzenie prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r. w sprawie œredniego kursu złotego w stosunku do euro stanowišcego podstawę przeliczania wartoœci zamówień publicznych (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2477) - rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie okreœlenia kwot wartoœci umów koncesji, od których uzależniony jest obowišzek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2478) - rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartoœci zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowišzek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej(DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2479) - rozporzšdzenie prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Œrodowiska (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2480) - rozporzšdzenie ministra sprawiedliwoœci z 28 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie – Regulamin urzędowania sšdów powszechnych (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2481) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2482) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 2017 r. w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierajšcych emeryturę lub rentę rolniczš (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2483) - art. 96 pkt 1 lit. b ustawy z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2486) - rozporzšdzenie prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2487) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 2017 r. w sprawie œwiadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2489) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze œrodowiska (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2490) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie(DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2492) - art. 1 pkt 11 ustawy z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2494) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokoœci jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2496) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania œcieków do wód lub do ziemi (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2501) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne - z wyjštkiem § 2 i § 3, które wejdš w życie 1 stycznia 2020 r. (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2502) - rozporzšdzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych - z wyjštkiem § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie podwójne tiret czwarte i podwójne tiret pište, które wejdš w życie 1 kwietnia 2018 r. (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2503) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2017 r.zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędšcych członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rzšdowej i pracowników innych jednostek (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2504) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r. (poz. 2505) w sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2505) - rozporzšdzenie ministra œrodowiska z 28 grudnia 2017 r. (poz. 2506) w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2506) - rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokoœci sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w zwišzku z działalnoœciš wykonywanš przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiajšcych nabywanie powišzanych usług turystycznych (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2507) - rozporzšdzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2017 r. w sprawie zlewni (DzU z 31 grudnia 2017 r., poz. 2509)
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL