Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

Depozyt adwokacki to nie pranie pieniędzy

Fotolia.com
Depozyt adwokacki jest stosowany od lat, oczywiœcie winien być zwišzany z prowadzonš, konkretnš sprawš, i co oczywiste - nie może służyć przestępcom, niczym dziupla dla złodziei aut.

W przeciwieństwie do depozytu notarialnego depozyt adwokacki nie jest w ustawie wprost uregulowany i chyba dlatego nie jest szerzej znany. Mówiš o nim jednak przepisy niższej rangi. W praktyce jest stosowany od lat, może tak długo jak profesja adwokacka.

Wskazuje na to też prof. Michał Królikowski, którego powišzania ze spółkš paliwowš w œledztwie dotyczšcego wyłudzeń podatku VAT, bada prokuratura.

Pienišdze na sprawę

To co mówi sam Michał Królikowski, pomijajšc ów œledczy wštek, obrazuje funkcjonowanie depozytu adwokackiego. Otóż jest pełnomocnikiem w tej sprawie od lutego 2017 r., i jego klient przestraszony, że może być aresztowany, a z aresztu można wyjœć ewentualnie za kaucjš, zdeponował u niego pienišdze (według prokuratury znacznie powyżej miliona zł), w ramach właœnie depozytu adwokackiego. Jak mówi Królikowski, normalnej procedury przewidziana w regulaminie wykonywania zawodu adwokata, która nakazuje ulokować te pienišdze na specjalnym odrębnym koncie.

Rzeczywiœcie o depozycie adwokackim mówi regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach wydany przez Naczelnš Radę Adwokackiej. W art. 3 stanowi, że adwokat, który wchodzi w posiadanie œrodków finansowych należšcych do klienta lub do osoby trzeciej na zasadzie powiernictwa lub depozytu, ma obowišzek złożyć je na rachunku prowadzonym w banku lub innej podobnej instytucji podlegajšcej nadzorowi władz publicznych, a rachunek dla œrodków klientów winien być oddzielony od innych rachunków adwokata.

Tajemnice depozytów

Nie ma więc w pełni racji Bogdan Œwięczkowski, prokurator krajowy, według którego depozyt adwokacki to instytucja nieznana polskiemu prawu, ale ma rację, że nie może być tak, by w depozycie adwokackim znajdowały się pienišdze pochodzšce z przestępstwa. A takie zdaje się ma podejrzenia prokuratura. Według jej ustaleń oprócz miliona zł, 3-4 miesišce wczeœniej mec. Królikowski miał przyjšł na swoje konto 150 tys. USD oraz kilkuset tys. zł, a czeœć w ramach depozytu.

Dodajmy, że adwokat Królikowski podał, że kiedy dowiedział się od klienta, że zdeponowane przez niego pienišdze mogš pochodzić z przestępstwa, jedyne co mógł mu zaproponować, chcšc polepszyć jego sytuację, to ujawnić to prokuraturze, co nastšpiło. W jego ocenie prokuratura ma jednak do niego pretensje o to, że nie podał jej numeru rachunku na którym te pienišdze sš, zaznaczajšc, że to obejmuje tajemnica adwokacka, a może z niej zwolnić tylko sšd a z tajemnicy obrończej - nikt.

Tajemnica adwokacka to ważny i szeroki temat, według jednych, zwłaszcza adwokatów, obejmuje wszystkie informacje jakie adwokat powzišł w zwišzku z prowadzeniem sprawy, ale sš pewne wyjštki.

- Społecznoœć międzynarodowa usankcjonowała tylko dwie sfery, w których adwokat może ujawnić tajemnicę adwokackš - wskazuje adwokat Jerzy Naumann, autor komentarza do Kodeksu Etyki Adwokackiej. - Chodzi tu o pranie brudnych pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu. Adwokaci, oprócz obowišzku dochowania tajemnicy zwišzanej z powierzonš im sprawš podlegajš innemu jeszcze zakazowi: adwokat nie może działać na niekorzyœć swego klienta. Zakaz ten jest interpretowany bardzo szeroko, a zatem każda czynnoœć lub zaniechanie, które może zaszkodzić klientowi jest traktowane jako ciężkie przewinienie dyscypliny adwokackiej i może spotkać się z karš aż do wydalenia z adwokatury włšcznie.

Mimo braku szczegółowych regulacji dotyczšcych depozytu obowišzujš ogólne zasady prawa cywilnego i karnego, w szczególnoœci depozyt nie może oczywiœcie służyć przestępcom, do przechowywania przedmiotów przestępstwa.

- Moim zdaniem depozyt adwokacki, tak jak notarialny, musi być œciœle zwišzany ze sprawš, nie może być tak, że klient daje adwokatowi dużš kwotę a ten nie pyta skšd te pienišdze sš i jej przyjmuje do depozytu - wskazuje adwokat Stefan Jacyno.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL