Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

Posłowie PiS: obniżyć stawki adwokacko-radcowskie

123RF
Posłowie Prawa i Sprawiedliwoœci złożyli w ostatnim czasie interpelacje, w których sugerujš obniżenie opłat za czynnoœci adwokacko-radcowskie.

Do Ministra Sprawiedliwoœci w tej sprawie zwrócili się z dwoma odrębnymi interpelacjami posłowie Łukasz Zbonikowski i Marek Polak.

Chodzi o rozporzšdzenia wydane jeszcze przez poprzedniego szefa resortu sprawiedliwoœci, Borysa Budkę. Obowišzujš one od poczštku stycznia tego roku, regulujšc wysokoœć kosztów zwišzanych z zastępstwem procesowym w sprawach z wyboru. Wiele z nich wzrosło nawet dwukrotnie.

Dotyczy to stawek minimalnych uzależnionych od wartoœci przedmiotu sporu za sprawy, w których adwokat lub radca jest wybierany przez klienta:

a) do 500 zł – 120 zł;

b) powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;

c) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;

d) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł;

e) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;

f) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;

g) powyżej 200 000 zł – 14 400 zł.

Poseł Marek Polak zauważa także w interpelacji, iż wzrosły stawki radców i adwokatów w innego rodzaju postępowaniach, na przykład: za rozwód 720 złotych (1080 zł jeœli sšd orzeka o winie rozkładu pożycia) — do tej pory stawka ta wynosiła 360 złotych; o wpis w księdze wieczystej 240 złotych — dotychczas klient płacił 120 złotych; za rejestrację spółki 2400 złotych — dotšd 1200; podstawowa stawka w postępowaniu przed sšdem pracy to obecnie 360 złotych z dotychczasowych 180 złotych.

W zwišzku ze zmianami do posła Marka Polaka docierajš zaniepokojone głosy klientów, dla których dwukrotny wzrost opłat stanowi poważne utrudnienie w dostępie do usług prawniczych. - W sprawach z zakresu prawa pracy, poszkodowani pracownicy z pewnoœciš niejednokrotnie będš rezygnować z dochodzenia swoich praw przed sšdem ze względu na wysokie koszty reprezentacji – pisze parlamentarzysta PiS.

Polak zauważa jednoczeœnie, że stawki za reprezentacje z urzędu niewiele się zmieniły. Nadal istnieje nierównoœć w prawie co do zwrotu kosztów procesu stron samo reprezentowanych w postępowaniu. - W ocenie klientów wprowadzone zmiany mogš obniżyć jakoœć usług reprezentantów z urzędu, którzy sš gorzej opłacani od reprezentantów z wyboru – podkreœla poseł.

Z kolei poseł Łukasz Zbonikowski uważa, że system opłat adwokacko-radcowskich był wadliwy już wczeœniej, ponieważ wysokoœć wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów została uzależniona od kwoty sporu, a nie od stopnia złożonoœci sprawy. - Wprowadzenie podwyżek sprawia, że system tego rodzaju opłat staje się jeszcze bardziej irracjonalny i krzywdzšcy względem obywateli – podnosi parlamentarzysta.

Zbonikowski przyznaje, że „z czasem może zaistnieć koniecznoœć urealnienia stawek za zastępstwo procesowe", jednak „nie może to doprowadzać do ograniczenia dostępu do sšdów – a do takiego ograniczenia niewštpliwie dojdzie, jeżeli tak wysokie stawki opłat zostanš utrzymane".

Poseł PiS wskazuje też, że podwyżki opłat za czynnoœci adwokackie i czynnoœci radców prawnych będš miały negatywny wpływ na gospodarkę, bowiem w przypadku problemów finansowych danego podmiotu koszty jego działalnoœci znacznie wzrosnš. - Strona przegrana będzie zobligowana do uiszczenia podniesionych opłat, co przyczyni się do znacznego uszczuplenia jej œrodków finansowych, a w niektórych przypadkach może doprowadzić do bankructwa podmiotu. Zmiana przyniesie zatem dochód jedynie prawnikowi - a więc przedstawicielowi sektora nieprodukcyjnego – wyjaœnia Zbonikowski.

Poseł postuluje powrót do niższych stawek. Przy czym jego zdaniem, uzasadnionym byłoby zrezygnowanie z narzucania kwoty wynagrodzenia dla prawników za sporzšdzenia pozwu. - Spowoduje to znaczne obniżenie kosztów tej usługi z uwagi na konkurencję między kancelariami prawnymi – przekonuje.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci jeszcze nie odpowiedziało na przedstawione interpelacje.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL