Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Administracja

Elektroniczny wywiad środowiskowy

123RF
Od 11 wrzeœnia, w zwišzku ze zmianami w ustawie o pomocy społecznej, obowišzuje także nowe rozporzšdzenie w sprawie rodzinnego wywiadu œrodowiskowego. Dodano w nim m.in. wzór oœwiadczenia niezbędnego do przeprowadzania wywiadu w formie elektronicznej.

Nowe regulacje zawarto w rozporzšdzeniu ministra rodziny, pacy i polityki społecznej z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu œrodowiskowego (dalej r.w.s.), które wydano na podstawie zmienionego od 11 wrzeœnia art. 107 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej (dalej u.p.s.). Od 20 wrzeœnia r.w.s. zmodyfikowano rozporzšdzeniem ministra rodziny, pacy i polityki społecznej z 14 wrzeœnia 2016 r. – w zakresie wzoru legitymacji pracownika socjalnego.

R.w.s. poprzedzone było rozporzšdzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu œrodowiskowego (DzU z 2012 r. poz. 712). Nowe przepisy częœciowo powtórzyły wczeœniejsze rozwišzania, zawarte w tym rozporzšdzeniu. W r.w.s. przewidziano jednak zmiany polegajšce m.in. na:

- dodaniu wzoru oœwiadczenia osoby, z którš przeprowadza się wywiad, potwierdzajšcego zapoznanie się z treœciš wywiadu, prawdziwoœć zawartych w nim danych oraz zapoznanie się z pouczeniem o odpowiedzialnoœci karnej za składanie fałszywych zeznań - w razie wypełnienia kwestionariusza wywiadu w postaci elektroniczn'ej (art. 107 ust. 5g u.p.s.),

- okreœleniu sposobu przeprowadzenia wywiadu u osób ubezwłasnowolnionych, a także

- uzupełnieniu kwestionariusza wywiadu.

Sposób przeprowadzenia

Zgodnie z § 2 r.w.s. wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomoœci o koniecznoœci jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpišcych zwłoki, wymagajšcych pilnej interwencji pracownika socjalnego, wywiad przeprowadzany jest niezwłocznie, nie póŸniej niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomoœci o potrzebie przyznania œwiadczenia z pomocy społecznej. Wywiad przeprowadza się z osobš bšdŸ rodzinš w miejscu zamieszkania lub pobytu, w dniach roboczych, w godzinach pracy oœrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie albo w innym terminie uzgodnionym z osobš lub rodzinš, za zgodš kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Wzór kwestionariusza wywiadu został okreœlony w załšczniku nr 1 do r.w.s. W stosunku do wczeœniej obowišzujšcych przepisów, kwestionariusz ten uzupełniono o dwie nowe częœci: VIII i IX w celu umożliwienia pracownikom socjalnym ustalania sytuacji przewidzianych w ustawie o œwiadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Druki kwestionariusza wywiadu sporzšdzone według wzoru okreœlonego na podstawie dotychczasowych przepisów mogš być stosowane do czasu wyczerpania nakładu, ale dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejœcia w życie r.w.s., o ile nie dotyczš wywiadu przeprowadzanego na podstawie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (§ 15 r.w.s.).

Natomiast w załšczniku nr 2 do r.w.s. okreœlono wzór oœwiadczenia w przypadku przeprowadzenia wywiadu w postaci elektronicznej.

Przykład:

Po zmianach wprowadzonych w u.p.s., kwestionariusz wywiadu można wypełnić w postaci papierowej lub elektronicznej - za pomocš systemu teleinformatycznego udostępnianego bezpłatnie przez ministra właœciwego do spraw zabezpieczenia społecznego (por. dodane od 11 wrzeœnia art. 107 ust. 5e-5h u.p.s.). W razie wypełnienia kwestionariusza wywiadu w postaci elektronicznej, po zatwierdzeniu jego treœci przez pracownika socjalnego, osoba, z którš przeprowadza się wywiad, podpisuje oœwiadczenie, w którym potwierdza zapoznanie się z treœciš przeprowadzonego wywiadu, prawdziwoœć danych zawartych w wywiadzie oraz zapoznanie się z pouczeniem o odpowiedzialnoœci karnej za składanie fałszywych zeznań (wzór oœwiadczenia zawarto w załšczniku nr 2 do r.w.s.). We wskazanym wyżej oœwiadczeniu pracownik socjalny, który przeprowadza wywiad, wpisuje wygenerowanš automatycznie przez system sygnaturę zatwierdzonego wywiadu w postaci elektronicznej. Wywiad ten po podpisaniu oœwiadczenia nie może być zmieniony w zakresie danych pozyskanych od osoby w trakcie przeprowadzanego wywiadu.

W sytuacji, gdy o przyznanie œwiadczenia z pomocy społecznej ubiega się osoba, do której majš zastosowanie przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i nie można, ze względu na stan jej zdrowia, uzyskać podczas wywiadu wymaganych informacji lub dokumentów, pracownik socjalny odnotowuje ten fakt w kwestionariuszu wywiadu (§ 4 r.w.s.). W § 5 r.w.s. dodano także regulację przewidujšcš, że w przypadku koniecznoœci przeprowadzenia wywiadu z osobš ubezwłasnowolnionš wywiad przeprowadza się z jej opiekunem prawnym albo kuratorem, w obecnoœci osoby ubezwłasnowolnionej i w miejscu jej przebywania.

Przykład:

Kierownik oœrodka pomocy społecznej i kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie może, w drodze umowy, ustalić z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi osoby ubiegajšcej się o wsparcie z pomocy społecznej wysokoœć pomocy œwiadczonej przez nich na rzecz tej osoby. Kierownik oœrodka pomocy społecznej ustala także w drodze umowy z małżonkiem oraz zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu pomocy społecznej wysokoœć wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w tym domu (art. 103 u.p.s.). Załóżmy, że małżonek, zstępni lub wstępni, o których mowa powyżej, majš miejsce zamieszkania w innej gminie niż osoba ubiegajšca się o przyznanie œwiadczenia z pomocy społecznej. W takim przypadku wywiad może przeprowadzić pracownik socjalny oœrodka właœciwego ze względu na miejsce zamieszkania tego małżonka, zstępnych bšdŸ wstępnych, na wniosek kierownika oœrodka właœciwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegajšcej się o przyznanie œwiadczenia (§ 7 r.w.s.).

Kopie dokumentów i legitymacja

Zgodnie z § 12 r.w.s. w aktach sprawy zamiast oryginałów można pozostawić kopie dokumentów, z wyjštkiem dowodu tożsamoœci, którego kopia nie jest wykonywana. Takie kopie powinny być poœwiadczone za zgodnoœć z oryginałem przez pracownika socjalnego, który przeprowadza wywiad. Dokumenty można składać również w wersji elektronicznej.

W załšczniku nr 3 do r.w.s. okreœlono wzór oœwiadczenia o stanie majštkowym, które pozwala na ustalanie sytuacji materialnej osób i rodzin ubiegajšcych się o œwiadczenia z pomocy społecznej.

Pracownik socjalny, rozpoczynajšc wywiad, ma obowišzek okazać legitymację (§ 14 r.w.s.). Wzór takiej legitymacji ustalono w załšczniku nr 4 do r.w.s. (od 20 wrzeœnia wzór ten został zmodyfikowany rozporzšdzeniem z 14 wrzeœnia 2016 r.). Przewidziano jednak, że legitymacja pracownika socjalnego wydana przed dniem wejœcia w życie nowych przepisów zachowuje ważnoœć do dnia upływu terminu jej ważnoœci.

podstawa prawna: art. 107 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 930 ze zm.)

podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r. poz. 1359 ze zm.)

podstawa prawna: rozporzšdzenie ministra rodziny, pacy i polityki społecznej z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu œrodowiskowego (DzU z 2016 r. poz. 1406 ze zm.)

podstawa prawna: rozporzšdzenie ministra rodziny, pacy i polityki społecznej z 14 wrzeœnia 2016 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie rodzinnego wywiadu œrodowiskowego (DzU z 2016 r. poz. 1505)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL