Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Administracja

Podstawa do wznowienia postępowania: nie każde nowe fakty uzasadniajš weryfikację decyzji

123RF
Podstawš do wznowienia postępowania jest ujawnienie tylko takich nowych okolicznoœci faktycznych lub dowodów, które sš istotne dla sprawy. Te nowe fakty czy dowody muszš istnieć w dniu wydania decyzji i nie być znane organowi, który jš wydał.

- Po załatwieniu sprawy ostatecznš decyzjš wyszły na jaw nowe fakty. Znajomoœć tych faktów przez organ w dniu załatwienia sprawy nie miałaby jednak wpływu na przyjęte rozstrzygnięcie. Czy w takim przypadku istnieje podstawa do uchylenia dotychczasowej decyzji?

Nie. Zgodnie z art. 145 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) jednš z podstaw do wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostatecznš decyzjš jest wyjœcie na jaw istotnych dla sprawy nowych okolicznoœci faktycznych lub nowych dowodów istniejšcych w dniu wydania decyzji i nieznanych organowi, który jš wydał. Ponadto uchylenie decyzji z tego powodu nie może nastšpić, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 5 lat lub jeżeli w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaœć wyłšcznie decyzja odpowiadajšca w swojej istocie decyzji dotychczasowej (art. 146 k.p.a.).

W orzecznictwie podkreœla się, że wznowienie postępowania jest nadzwyczajnym œrodkiem, z którego można skorzystać tylko w sytuacjach œciœle okreœlonych w przepisach (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego we Wrocławiu z 2 listopada 2017 r., sygn. III SA/Wr 557/17, LEX nr 2415219). Jak zwrócono uwagę w wyroku Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 12 grudnia 2017 r. (sygn. II OSK 766/17, LEX nr 2412339), za istotne dla sprawy można uznać tylko te dowody lub okolicznoœci faktyczne, których istnienie lub brak ma bezpoœredni wpływ na treœć rozstrzygnięcia w danej sprawie. Chodzi tu o dowody lub fakty powodujšce, że w danej sprawie zapadłaby decyzja co do swojej istoty odmienna od dotychczasowego rozstrzygnięcia.

W wyroku NSA z 5 kwietnia 2017 r. (sygn. II OSK 2010/15, LEX nr 2287150) wyjaœniono, że przesłanka z art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. wymaga łšcznego spełnienia trzech warunków. Po pierwsze, przedstawione okolicznoœci faktyczne lub dowody muszš być nowe, czyli nie były znane organowi rozpoznajšcemu sprawę w zwykłym postępowaniu. Po drugie, te fakty lub dowody muszš mieć istotne znaczenie dla sprawy, co ocenia się na podstawie przepisu prawa materialnego majšcego zastosowanie w danej sprawie. Nowa okolicznoœć faktyczna lub dowód powinny dotyczyć ustalenia stanu faktycznego wskazanego w tym przepisie. Po trzecie, wymagane jest, aby nowa okolicznoœć faktyczna lub dowód istniały w dniu wydania decyzji objętej żšdaniem wznowienia. Dopiero łšczne spełnienie tych trzech warunków uzasadnia przyjęcie, że wczeœniejsze postępowanie, zakończone ostatecznš decyzjš, było dotknięte istotnym naruszeniem przepisów prawa procesowego w zakresie ustalenia stanu faktycznego, co uzasadnia ponowne rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy.

Należy także zwrócić uwagę, że postępowanie o wznowienie przebiega dwuetapowo. W pierwszej fazie organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji, sprawdza tylko m.in. czy w podaniu o wznowienie wskazano ustawowš przesłankę uzasadniajšcš zastosowanie tego trybu, a – po dokonaniu pozytywnych ustaleń w tym zakresie – wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wznowienia (art. 149 § 1 k.p.a.).

Wydanie tego postanowienia nie musi jednak prowadzić do uchylenia zakwestionowanej decyzji. Na podstawie powyższego postanowienia przeprowadza się dopiero postępowanie co do przyczyn wznowienia i co do rozstrzygnięcia istoty sprawy (art. 149 § 2 k.p.a.). Jeżeli w toku postępowania (po wznowieniu) organ ustali, że nie wystšpiła przesłanka wznowienia (w zwišzku z którš uruchomiono to postępowanie), odmawia uchylenia dotychczasowej decyzji (art. 151 § 1 pkt 1 k.p.a.).  —Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 145 § 1 pkt 5, art. 146-152 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL