Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Administracja

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Wierzyciele będš mogli sprawdzić, czy kontrahenci nie zostali wpisani do Rejestru Należnoœci Publicznoprawnych. W postępowaniu egzekucyjnym w administracji pojawia się nowa forma licytacji publicznej – licytacja elektroniczna.

Przepisy, które wprowadziły te zmiany weszły w życie 1 stycznia 2018 r., a ich celem jest ułatwienie uzyskiwania informacji o zaległoœciach publicznoprawnych (np. zobowišzaniach podatkowych, karach administracyjnych) kontrahentów oraz umożliwienie udziału w licytacji bez osobistego stawiennictwa, za pomocš dostępu do urzšdzenia elektronicznego.

Przekazanie informacji

Rejestr Należnoœci Publicznoprawnych, to nowy publiczny rejestr obejmujšcy informacje o należnoœciach publicznoprawnych, prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (albo inny organ KAS wyznaczony przez ministra właœciwego do spraw finansów publicznych). Będš w nim ujawniani dłużnicy należnoœci pieniężnych podlegajšcych egzekucji administracyjnej zgodnie z ustawš o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej p.e.a.), których wierzycielami sš naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorzšdu terytorialnego (dalej j.s.t.).

Z tym, że regulacje dotyczšce przekazywania danych do rejestru w przypadku wierzycieli będšcych j.s.t. będzie stosować się dopiero od 1 czerwca 2018 r. Organy wykonawcze j.s.t. będš wprowadzać dane o należnoœciach pieniężnych do rejestru, jeżeli będš mieć na to zgodę wyrażonš w uchwale odpowiednio: rady gminy, rady powiatu albo sejmiku województwa. Taka uchwała będzie musiała wskazywać rodzaj należnoœci pieniężnej, o której informacje organ wykonawczy j.s.t. będzie przekazywać do rejestru (np. okreœlone rodzaje podatków itd.).

W razie wniesienia przez dłużnika skargi do sšdu administracyjnego, dane o należnoœci zobowišzanego nie będš wprowadzane do rejestru do czasu zakończenia prawomocnym orzeczeniem postępowania sšdowoadministracyjnego. Natomiast wszczęcie postępowania w trybie nadzwyczajnym w sprawie ostatecznej decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia nie będzie stanowić przeszkody do wprowadzenia danych do rejestru, ale informacja o takim postępowaniu zostanie ujawniana w rejestrze.

W rejestrze będš ujawniani zobowišzani z tytułu należnoœci pieniężnych, których wierzycielami sš naczelnicy urzędów skarbowych lub j.s.t. (w razie podjęcia stosownej uchwały), jeżeli łšczna kwota należnoœci wraz odsetkami z tytułu niezapłacenia ich w terminie będzie wynosić nie mniej niż 5000 zł. Zasadniczo przed wprowadzeniem danych do rejestru wierzyciel będzie musiał zawiadomić zobowišzanego o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze. Jako œrodek ochrony dla zobowišzanego przewidziano instytucję sprzeciwu w sprawie zagrożenia ujawnieniem w rejestrze lub wprowadzenia danych do rejestru. Sprzeciw będzie rozpatrywany przez wierzyciela, który wyda postanowienie zaskarżalne w drodze zażalenia. Takie zażalenie będzie przysługiwać do organu odwoławczego i będzie wnoszone za poœrednictwem wierzyciela, który wydał zaskarżone postanowienie. Od postanowienia organu odwoławczego w przedmiocie rozpoznania zażalenia zobowišzanemu będzie przysługiwać skarga do wojewódzkiego sšdu administracyjnego.

W odniesieniu do należnoœci pieniężnej, która stała się wymagalna przed 1 stycznia 2018 r., wierzyciel, będšcy naczelnikiem urzędu skarbowego, dokona wprowadzenia danych do rejestru do 31 grudnia 2020 r. Natomiast w odniesieniu do należnoœci pieniężnej j.s.t., która stała się wymagalna przed dniem podjęcia wymaganej uchwały dotyczšcej przekazania danych do rejestru, organ wykonawczy j.s.t. dokona wprowadzenia danych do rejestru w terminie 2 lat od dnia podjęcia wskazanej wyżej uchwały.

Licytacja elektroniczna

W art. 107e p.e.a. przewidziano nowš formę licytacji publicznej – licytację elektronicznš. Taka licytacja będzie odbywać się za poœrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez jednostkę podległš lub nadzorowanš przez ministra właœciwego do spraw finansów publicznych bšdŸ przez podmiot wybrany w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. Zgodnie z obwieszczeniem ministra rozwoju i finansów z 21 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia jednostki podległej lub nadzorowanej do prowadzenia systemu teleinformatycznego, za poœrednictwem którego odbywa się licytacja elektroniczna (Dz.Urz. MRiF z 2017 r. poz. 230) z dniem 1 stycznia 2018 r. wyznaczono Pierwszy Urzšd Skarbowy w Szczecinie do prowadzenia tego systemu.

W przypadku licytacji elektronicznej wadium składa się za poœrednictwem systemu teleinformatycznego. Również cena nabycia jest uiszczana za poœrednictwem tego systemu. Przewidziano, że ruchomoœć nabyta w drodze licytacji elektronicznej może zostać doręczona nabywcy, na jego wniosek, za poœrednictwem wskazanego przez niego operatora pocztowego albo innego podmiotu œwiadczšcego usługi w zakresie doręczania ruchomoœci, jeżeli przed jej wydaniem nabywca uiœci koszty doręczenia, w tym koszty przygotowania ruchomoœci do transportu i jej załadunku.

Tryb przeprowadzenia licytacji okreœlono w rozporzšdzeniu ministra rozwoju i finansów z 5 grudnia 2017 r. w sprawie licytacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU z 2017 r. poz. 2304). Przewidziano w nim m.in., że termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji, okreœlony datš, godzinš i minutš, wyznacza się w taki sposób, aby czas jej trwania wynosił od 7 do 30 dni, a zakończenie przypadało w godzinach pracy organu egzekucyjnego.

podstawa prawna: art. 3, art. 16, art. 21 ust. 3, art. 22 pkt 2-3 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelnoœci (DzU z 2017 r. poz. 933)

podstawa prawna: art. 4 pkt 12, art. 260 pkt 3 ustawy z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzajšce ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. (DzU z 2016 r. poz. 1948 ze zm.)

Ministerstwo Finansów wyjaœnia

- Zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dane, o których mowa w art. 18b § 2 ustawy (m.in. dane dotyczšce zobowišzanego, oznaczenia wierzyciela oraz wysokoœci należnoœci pieniężnej i odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie) mogš być wprowadzone do Rejestru Należnoœci Publicznoprawnych nie wczeœniej niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia zobowišzanemu zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze. Oznacza to, że dopiero po spełnieniu ww. przesłanki będzie możliwe wprowadzenie danych do rejestru, a w konsekwencji korzystanie z danych w nim zawartych.

- 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy art. 107e ustawy z 17 czerwca 2017 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji umożliwiajšce prowadzenie licytacji elektronicznej ruchomoœci. Ale naczelnicy urzędów skarbowych nadal będš mogli prowadzić licytacje publiczne ustnie, przepisy pozostawiajš organowi egzekucyjnemu wybór sposobu licytacji ruchomoœci. Minister rozwoju i finansów, obwieszczeniem z 21 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia jednostki podległej lub nadzorowanej do prowadzenia systemu teleinformatycznego, za poœrednictwem, którego odbywa się licytacja elektroniczna wyznaczył Pierwszy Urzšd Skarbowy w Szczecinie do prowadzenia systemu teleinformatycznego, za poœrednictwem, którego odbywa się licytacja elektroniczna. Aktualnie trwajš prace nad utworzeniem systemu teleinformatycznego, za poœrednictwem, którego organ egzekucyjny będzie mógł dokonać sprzedaży zajętych ruchomoœci. Zakończenie prac jest przewidziane na III kwartał 2018 r.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL