Administracja

Brak prawa do odliczenia VAT od termomodernizacji szkoły - interpretacja podatkowa

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Chociaż budynek będzie częściowo wykorzystany do czynności opodatkowanych, to wykorzystanie pomieszczeń na cele komercyjne nie może przesądzić o uprawnieniu do skorzystania z prawa do odliczenia VAT – uznał organ skarbowy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) 10 listopada 2017 r. wydał interpretację dotyczącą prawa do odliczenia VAT wynikającego z faktur zakupów związanych z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.557. 2017.1.AR).

Gmina dokonała 1 stycznia 2017 r. centralizacji rozliczeń VAT swoich jednostek budżetowych, w tym m.in. szkoły podstawowej. Opisując stan faktyczny podała, że realizuje projekt polegający na termomodernizacji budynku szkoły, obejmujący m.in. docieplenie ścian, stropu, kominów, a także wymianę okien i drzwi oraz remont kotłowni. Projekt ten gmina realizowała z wykorzystaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Efektem projektu miało być podniesienie efektywności energetycznej budynku o 61 proc.

Jak podała gmina, realizacja tego projektu odbywała się w ramach jej zadań własnych. Budynek szkoły będący przedmiotem opisanej inwestycji jest wykorzystywany przez gminę do różnych rodzajów działalności, to jest świadczenia usług najmu – miejsca na dachu pod antenę, pomieszczeń w szkole (kuchnia i kiosk) oraz hali sportowej. Ponadto w budynku są świadczone usługi zwolnione z VAT w postaci usług stołówkowych oraz usługi niepodlegające VAT, to jest zajęcia edukacyjne dla dzieci.

Gmina podkreśliła, że zyski z najmu powierzchni nie są znaczące dla budżetu i realizacja opisanej inwestycji jest związana przede wszystkim z wykonywaniem zadań publicznych, nałożonych na gminę odrębnymi przepisami prawa w postaci usług edukacyjnych. Przy tak przedstawionym stanie faktycznym gmina zadała pytanie, czy będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z wydatkami ponoszonymi na realizację opisanej inwestycji.

Zdaniem gminy takie prawo w ogóle nie będzie jej przysługiwało. Uzasadniając swoje stanowisko wskazała, że decydujące dla prawa do odliczenia jest to, czy nabyte towary i usługi będą wykorzystane do czynności opodatkowanych VAT. W przedmiotowej sprawie w ocenie gminy taka sytuacja nie wystąpi, gdyż realizacja projektu mieści się w katalogu zadań własnych gminy, do których należą m.in. zadania w zakresie edukacji oraz utrzymania obiektów administracyjnych. Budynek szkoły będący przedmiotem inwestycji jest zdaniem gminy wykorzystywany przede wszystkim do wykonywania zadań publicznoprawnych, w przypadku których gmina nie działa w charakterze podatnika VAT. Co więcej gmina podkreśliła, że zrealizowałaby ten projekt niezależnie od tego, czy budynek byłby wykorzystany do innych czynności, np. najmu. Podsumowując, gmina stwierdziła, że związek zakupów inwestycyjnych na potrzeby projektu z czynnościami opodatkowanymi jest zbyt nieuchwytny i marginalny, by dawał gminie prawo do odliczenia VAT, natomiast wydatki te w wyraźny i jednoznaczny sposób są związane z czynnościami niepodlegającymi VAT.

Dyrektor KIS w pełni podzielił stanowisko gminy i uznał je za prawidłowe. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ w zasadzie powtórzył argumentację gminy, posiłkując się przy tym orzecznictwem TSUE w przedmiocie związku zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Dyrektor KIS powołał się na wyroki w sprawach C-4/94 BLP Group, C-98/98 Midland Bank a także na wyrok C-437/06 Securenta i C-97/90 Lennartz. Konkludując organ stwierdził, że z okoliczności przedstawionych we wniosku bezsprzecznie wynika, że głównym celem dokonywanych zakupów jest wykonywanie zadań własnych gminy i choć przedmiotowy budynek będzie częściowo wykorzystany do czynności opodatkowanych, to wykorzystanie pomieszczeń na cele komercyjne nie może przesądzić o uprawnieniu do skorzystania z prawa do odliczenia, gdyż związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi jest, tak jak wskazała sama gmina, zbyt nieuchwytny i marginalny. Organ zastrzegł jednak, że wydana interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości kwalifikacji poszczególnych rodzajów działalności prowadzonej przez gminę.

Komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Stanowisko zaprezentowane przez organ podatkowy w omawianej interpretacji jest moim zdaniem kontrowersyjne. Dyrektor KIS wprawdzie zgodził się ze stanowiskiem gminy, iż nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na termomodernizację szkoły, jednak podejście takie nie znajduje moim zdaniem podstaw w przepisach. Gminie zależało na potwierdzeniu braku prawa do odliczenia podatku VAT od przedmiotowych wydatków z uwagi na dofinansowanie projektu z funduszy unijnych. Brak prawa do odliczenia VAT pozwala uznać wydatek za koszt kwalifikowalny pokrywany z dotacji. Organ podatkowy potwierdził zatem, że zakupy służą w tym przypadku przede wszystkim wykonywaniu zadań publicznych (edukacyjnych). Jednak dla uzyskania prawa do odliczenia wystarczający jest pośredni związek zakupów i podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Nawet jeśli głównym przeznaczeniem budynku szkoły jest nauka dzieci w ramach zadań własnych gminy (niepodlegających VAT), to nie można pominąć faktu, że w tej szkole wykonywane są również w pewnym zakresie czynności opodatkowane VAT w postaci wynajmu pomieszczeń (kuchni, kiosku, hali gimnastycznej), a także czynności zwolnione z VAT (usługi stołówkowe). Oznacza to, że wydatki na termomodernizację dotyczą zarówno działalności gospodarczej gminy (wynajmu, sprzedaży obiadów), jak i innych celów (zadań własnych). W konsekwencji gmina jest uprawniona do odliczenia częściowego podatku VAT wynikającego z faktur za termomodernizację przy zastosowaniu prewspółczynnika oraz współczynnika sprzedaży. Wskaźniki te powinny podlegać weryfikacji w każdym roku w ciągu 10 lat od oddania inwestycji do użytkowania, co wiąże się z koniecznością korekty kwoty odliczenia VAT w tym okresie.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL