Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Administracja

Brak prawa do odliczenia VAT od termomodernizacji szkoły - interpretacja podatkowa

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Chociaż budynek będzie częœciowo wykorzystany do czynnoœci opodatkowanych, to wykorzystanie pomieszczeń na cele komercyjne nie może przesšdzić o uprawnieniu do skorzystania z prawa do odliczenia VAT – uznał organ skarbowy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) 10 listopada 2017 r. wydał interpretację dotyczšcš prawa do odliczenia VAT wynikajšcego z faktur zakupów zwišzanych z termomodernizacjš budynku szkoły podstawowej (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.557. 2017.1.AR).

Gmina dokonała 1 stycznia 2017 r. centralizacji rozliczeń VAT swoich jednostek budżetowych, w tym m.in. szkoły podstawowej. Opisujšc stan faktyczny podała, że realizuje projekt polegajšcy na termomodernizacji budynku szkoły, obejmujšcy m.in. docieplenie œcian, stropu, kominów, a także wymianę okien i drzwi oraz remont kotłowni. Projekt ten gmina realizowała z wykorzystaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Efektem projektu miało być podniesienie efektywnoœci energetycznej budynku o 61 proc.

Jak podała gmina, realizacja tego projektu odbywała się w ramach jej zadań własnych. Budynek szkoły będšcy przedmiotem opisanej inwestycji jest wykorzystywany przez gminę do różnych rodzajów działalnoœci, to jest œwiadczenia usług najmu – miejsca na dachu pod antenę, pomieszczeń w szkole (kuchnia i kiosk) oraz hali sportowej. Ponadto w budynku sš œwiadczone usługi zwolnione z VAT w postaci usług stołówkowych oraz usługi niepodlegajšce VAT, to jest zajęcia edukacyjne dla dzieci.

Gmina podkreœliła, że zyski z najmu powierzchni nie sš znaczšce dla budżetu i realizacja opisanej inwestycji jest zwišzana przede wszystkim z wykonywaniem zadań publicznych, nałożonych na gminę odrębnymi przepisami prawa w postaci usług edukacyjnych. Przy tak przedstawionym stanie faktycznym gmina zadała pytanie, czy będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego zwišzanego z wydatkami ponoszonymi na realizację opisanej inwestycji.

Zdaniem gminy takie prawo w ogóle nie będzie jej przysługiwało. Uzasadniajšc swoje stanowisko wskazała, że decydujšce dla prawa do odliczenia jest to, czy nabyte towary i usługi będš wykorzystane do czynnoœci opodatkowanych VAT. W przedmiotowej sprawie w ocenie gminy taka sytuacja nie wystšpi, gdyż realizacja projektu mieœci się w katalogu zadań własnych gminy, do których należš m.in. zadania w zakresie edukacji oraz utrzymania obiektów administracyjnych. Budynek szkoły będšcy przedmiotem inwestycji jest zdaniem gminy wykorzystywany przede wszystkim do wykonywania zadań publicznoprawnych, w przypadku których gmina nie działa w charakterze podatnika VAT. Co więcej gmina podkreœliła, że zrealizowałaby ten projekt niezależnie od tego, czy budynek byłby wykorzystany do innych czynnoœci, np. najmu. Podsumowujšc, gmina stwierdziła, że zwišzek zakupów inwestycyjnych na potrzeby projektu z czynnoœciami opodatkowanymi jest zbyt nieuchwytny i marginalny, by dawał gminie prawo do odliczenia VAT, natomiast wydatki te w wyraŸny i jednoznaczny sposób sš zwišzane z czynnoœciami niepodlegajšcymi VAT.

Dyrektor KIS w pełni podzielił stanowisko gminy i uznał je za prawidłowe. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ w zasadzie powtórzył argumentację gminy, posiłkujšc się przy tym orzecznictwem TSUE w przedmiocie zwišzku zakupów z czynnoœciami opodatkowanymi. Dyrektor KIS powołał się na wyroki w sprawach C-4/94 BLP Group, C-98/98 Midland Bank a także na wyrok C-437/06 Securenta i C-97/90 Lennartz. Konkludujšc organ stwierdził, że z okolicznoœci przedstawionych we wniosku bezsprzecznie wynika, że głównym celem dokonywanych zakupów jest wykonywanie zadań własnych gminy i choć przedmiotowy budynek będzie częœciowo wykorzystany do czynnoœci opodatkowanych, to wykorzystanie pomieszczeń na cele komercyjne nie może przesšdzić o uprawnieniu do skorzystania z prawa do odliczenia, gdyż zwišzek dokonanych zakupów z czynnoœciami opodatkowanymi jest, tak jak wskazała sama gmina, zbyt nieuchwytny i marginalny. Organ zastrzegł jednak, że wydana interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowoœci kwalifikacji poszczególnych rodzajów działalnoœci prowadzonej przez gminę.

Komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Stanowisko zaprezentowane przez organ podatkowy w omawianej interpretacji jest moim zdaniem kontrowersyjne. Dyrektor KIS wprawdzie zgodził się ze stanowiskiem gminy, iż nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na termomodernizację szkoły, jednak podejœcie takie nie znajduje moim zdaniem podstaw w przepisach. Gminie zależało na potwierdzeniu braku prawa do odliczenia podatku VAT od przedmiotowych wydatków z uwagi na dofinansowanie projektu z funduszy unijnych. Brak prawa do odliczenia VAT pozwala uznać wydatek za koszt kwalifikowalny pokrywany z dotacji. Organ podatkowy potwierdził zatem, że zakupy służš w tym przypadku przede wszystkim wykonywaniu zadań publicznych (edukacyjnych). Jednak dla uzyskania prawa do odliczenia wystarczajšcy jest poœredni zwišzek zakupów i podatku naliczonego z czynnoœciami opodatkowanymi. Nawet jeœli głównym przeznaczeniem budynku szkoły jest nauka dzieci w ramach zadań własnych gminy (niepodlegajšcych VAT), to nie można pominšć faktu, że w tej szkole wykonywane sš również w pewnym zakresie czynnoœci opodatkowane VAT w postaci wynajmu pomieszczeń (kuchni, kiosku, hali gimnastycznej), a także czynnoœci zwolnione z VAT (usługi stołówkowe). Oznacza to, że wydatki na termomodernizację dotyczš zarówno działalnoœci gospodarczej gminy (wynajmu, sprzedaży obiadów), jak i innych celów (zadań własnych). W konsekwencji gmina jest uprawniona do odliczenia częœciowego podatku VAT wynikajšcego z faktur za termomodernizację przy zastosowaniu prewspółczynnika oraz współczynnika sprzedaży. WskaŸniki te powinny podlegać weryfikacji w każdym roku w cišgu 10 lat od oddania inwestycji do użytkowania, co wišże się z koniecznoœciš korekty kwoty odliczenia VAT w tym okresie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL