Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

11 listopada

99. rocznica odzyskania niepodległości - relacja na żywo

PAP
Polska œwiętuje 99. rocznicę odzyskania niepodległoœci - relacjonujemy najważniejsze wydarzenia dnia.

22:14

Brytyjski minister spraw zagranicznych Boris Johnson złożył na Twitterze życzenia Polakom z okazji Œwięta Niepodległoœci. Podkreœlił historyczne więzi między dwoma krajami. "Moje najlepsze życzenia dla wszystkich obchodzšcych 99. rocznicę polskiej niepodległoœci. Wielka Brytania ma historyczne więzi z tym wspaniałym sojusznikiem, a dzisiaj nasze relacje sš silniejsze niż kiedykolwiek wczeœniej" - napisał.

 

21:06

 

20:58

Według policji w Marszu Niepodległoœci wzięło udział 60 tys. osób, według stołecznego ratusza - 30 tys.

20:14

Ponad 30 tys. białych i czerwonych zniczy zapalili na cmentarzu Rossa w Wilnie uczniowie z dolnoœlšskich szkół i delegacja kresowiaków. To obchody Œwięta Niepodległoœci zorganizowane przez fundację Studio Wschód, ratujšcš polskie cmentarze na Kresach dawnej RP.

20:12

Ponad 80 biegów dla uczczenia 99. rocznicy odzyskania niepodległoœci odbyło się od Bałtyku do Tatr. Wzięło w nich udział ok. 80 tys. osób. Rekordowa frekwencja była w Warszawie, gdzie odnotowano na mecie 15 465 osób. Blisko 10 tys. ukończyło zawody w Poznaniu.

PAP, Bartłomiej Zborowski

20:01

Prezydent Andrzej Duda wzišł udział w Ognisku Patriotyzmu w Stalowej Woli. - Polskoœć i duma z bycia Polakiem została przechowana przez pokolenia naszych praojców - powiedział w 99. rocznicę prezydent Andrzej Duda w Stalowej Woli. To oni krwawili się w kolejnych powstaniach, prowadzili pracę organicznš i kultywowali polskš tradycję - mówił.

19:46

Relację z przemówienia prezesa PiS w Krakowie można znaleŸć tutaj.

19:22

Narodowe Œwięto Niepodległoœci obchodzono w sobotę w Grodnie, na Białorusi. W programie uroczystoœci, zorganizowanej przez nieuznawany przez Mińsk Zwišzek Polaków na Białorusi, była m.in. uroczysta akademia i występy chórów. W akademii wystšpiły dzieci z polskiej szkoły społecznej przy ZPB.

19:15

- Musimy domagać się naszych praw, także tych wynikajšcych z historii, Żydom zapłacono, wielu narodom zapłacono, a nam nie; musimy odrzucić mikromanię, która kazała nam się z tym godzić - mówił Kaczyński.

19:05

- Lech Kaczyński rozpoczšł proces odbudowy polskiego patriotyzmu. Patriotyzmu, który był fałszowany w czasach PRL-u i niszczony po roku 1989 - stwierdził prezes PiS. - My musimy ten proces kontynuować na różnych poziomach: w działaniach oœwiaty, w przebudowie przestrzeni publicznej - dodał.

19:00

- Potrzebujemy wspólnoty, bez niej nasze państwo i naród nie będš odnosić sukcesów i wpisywać się w historię Europy i œwiata - podkreœlił prezes PiS.

18:55

- Pamięć o bitwach, jest tym co konsoliduje wspólnotę, której potrzebujemy - mówi w Krakowie Jarosław Kaczyński. - Zasługujemy na wiele, jesteœmy wielkim europejskim narodem - dodaje.

 

18:49

Tymczasem w Krakowie:

 

18:45

Przed godz.18 uczestnicy Marszu Niepodległoœci zgromadzili się na błoniach stadionu PGE Narodowy, gdzie ze sceny wysłuchali przemówień organizatorów i weteranów. W trakcie œpiewano pieœni religijne. Manifestacje kończy koncert pieœni patriotycznych. Na scenie ustawionej na błoniach stadionu PGE Narodowy przemawiali organizatorzy i weterani uczestniczšcy w manifestacji.

Głos zabrał m.in. żołnierz Zwišzku Jaszczurczego, więzień Pawiaka i niemieckich obozów koncentracyjnych Leszek Zabłocki. - Tylko Polska Rzeczpospolita narodowa przyniesie nam bezpieczeństwo i wolnoœć. Polska Rzeczpospolita zawsze była zwišzana z kręgiem kultury łacińskiej, pomostem tej kultury był Koœciół Rzymskokatolicki. Stšd hasło marszu: "My chcemy Boga" - powiedział. Jego przemówieniu towarzyszył pokaz sztucznych ogni. Na scenie wystšpił również kombatant Armii Krajowej Jerzy Nowicki. Przekonywał młodych ludzi do szanowania i bronienia Rzeczpospolitej w obliczu różnych zagrożeń. - Jesteœcie już w wolnej Polsce, pamiętajcie Polska to wasza matka, którš trzeba szanować i bronić w różnych zagrożeniach. Mamy dużo zdrajców, którzy Niemcami się posługujš przeciwko naszemu rzšdowi, to jest hańba. Wasz obowišzek patriotyczny bronić polski za wszelkš cenę - mówił Nowicki. Po tych słowach uczestnicy zaczęli skandować: "Bóg, honor i ojczyzna".

- Cieszę się, że mogę was tutaj widzieć już po raz ósmy - mówił do zgromadzonych jeden z organizatorów marszu Witold Tumanowicz. - To PiS przeciera szlaki do rzšdów narodowców, do rzšdów ruchu narodowego, tylko narodowcy sš w stanie odzyskać od Unii Europejskiej pełnš suwerennoœć, tylko narodowcy sš w stanie skutecznie bronić życie poczęte, rodzinę przed dewiacjš, dbać o polskš gospodarkę - podkreœlił.

Następnie organizatorzy zaprosili zgromadzonych pod scenš do odœpiewania Roty. Marsz kończy koncert pieœni patriotycznych. Częœć uczestników zaczyna się rozchodzić.

18:44

 

18:35

Komenda Główna Policji informuje, że w Marszu Niepodległoœci wzięło udział ok. 60 tys. osób.

 

18:31

Press informuje, że wœród zatrzymanych przez policję członków demonstracji Obywateli RP, którzy znajdowali się na trasie Marszu Niepodległoœci, był dziennikarz "Polityki" Piotr Pytlakowski.

18:27

Amerykańscy dyplomaci mówiš o tym, co lubiš w Polsce:

 

18:15

 

18:02

 

18:01

Lech Wałęsa na 11 listopada:

 

17:54

 

17:49

Złożeniem wieńca i kwiatów pod tablicš poœwięconš Józefowi Piłsudskiemu w Budapeszcie uczcili w sobotę polscy dyplomaci i przedstawiciele Polonii Œwięto Niepodległoœci i 150. rocznicę urodzin marszałka. Zebrani, w tym ambasador Jerzy Snopek i przedstawiciel władz XII dzielnicy, gdzie znajduje się tablica, odœpiewali hymny polski i węgierski, po czym proboszcz polskiej parafii personalnej w Budapeszcie ks. Krzysztof Grzelak zmówił modlitwę za Ojczyznę œw. Andrzeja Boboli.

17:21

Tymczasem uczestnicy Marszu niepodległoœci dotarli już na błonia Stadionu Narodowego. Uczestników przybywajšcych na błonia powitał koncert zespołu Irydion, następnie zaplanowano przemówienia organizatorów i uczestników marszu. Manifestacje ma zakończyć koncert pieœni patriotycznych.

17:19

Posłanka PO zauważa, że dziœ œwiętujš również najmłodsi.

 

17:14

Kilkaset osób wzięło w udział w sobotę w marszu "ŁódŸ Niepodległoœci" upamiętniajšcym 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległoœci. Jego uczestnicy przeszli ul. Piotrkowskš od pasażu Schillera do placu Wolnoœci.

17:02

A taki przekaz na 11 listopada ma przewodniczšcy PO Grzegorz Schetyna:

 

16:55

W Krakowie politycy PiS wezmš udział w mszy œw. w katedrze wawelskiej i złożš kwiaty przy sarkofagach Lecha i Marii Kaczyńskich oraz marszałka Józefa Piłsudskiego. Po mszy w katedrze wawelskiej delegacja uda się do hotelu Sheraton, gdzie przemówienie wygłosi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Oprócz prezesa PiS i premier rzšdu do Krakowa przyjechali marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, ministrowie, parlamentarzyœci PiS, radni oraz mieszkańcy miasta.

16:39

Prezes PiS Jarosław Kaczyński œwiętuje 99. rocznicę odzyskania niepodległoœci przez Polskę w Krakowie.

 

16:36

Policja podjęła interwencję wobec grupy kontrmanifestantów w okolicy ronda de Gaulle'a. - Policja podjęła interwencję wobec ok. 20 osób, które naruszyły przepisy prawa o zgromadzeniach. Zostali oni doprowadzeni do jednej z pobliskich komend, będš wobec nich prowadzone czynnoœci zwišzane z przepisami o naruszeniu ustawy o zgromadzeniach i propagowania faszyzmu - poinformował PAP rzecznik Komendy Stołecznej Policji komisarz Sylwester Marczak.

16:28

Uczestnicy Marszu Niepodległoœci maszerujš ulicami Warszawy w kierunku stadionu PGE Narodowy. Uczestnicy marszu majš ze sobš transparenty m.in. z napisami: "My chcemy Boga", "Lwów i Wilno pamiętamy!"; z wizerunkiem Jezusa i apelem: "Króluj nam Chryste". Majš także flagi z emblematem Narodowych Sił Zbrojnych i napisem "Œmierć wrogom ojczyzny", trzymajš też transparent z namalowanš twarzš Romana Dmowskiego. W tłumie powiewajš tysišce biało-czerwonych flag.

Przy dŸwiękach bębnów uczestnicy skandujš: "Czeœć i chwała bohaterom", "Duma, duma, narodowa duma!". Wznoszone sš także okrzyki: "Bóg, Honor, Ojczyzna", "My chcemy Boga", "Wolnoœć, równoœć, sprawiedliwoœć", "Polska katolicka, nie laicka", "Czeœć i chwała bohaterom, biało-czerwone barwy niezwyciężone". Wœród uczestników sš też młodzi ludzi w kominiarkach na głowach. Odpalane race, œwiece dymne i petardy.

16:27

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał przez telefon z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenkš, który złożył życzenia z okazji Dnia Niepodległoœci. Prezydenci Polski i Ukrainy uzgodnili spotkanie konsultacyjne w przyszłym tygodniu w kontekœcie wizyty prezydenta w Charkowie - poinformował prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

16:26

Życzenia Polakom złożyła prezydent Litwy:

 

16:15

Wiersze i pieœni patriotyczne, konkurs recytatorski i utwory Fryderyka Chopina złożyły się na program obchodów Œwięta Niepodległoœci zorganizowanych w sobotę przez organizację Dom Polski w Moskwie. W spotkaniu wzięła udział moskiewska Polonia. Otwierajšc uroczystoœć, szefowa Domu Polskiego Ewelina Szyszkowa podkreœliła, że uczestnicy stawili się liczniej, niż oczekiwano. Ta obecnoœć – jak zauważyła – oznacza, "że Polska istnieje i że niepodległoœć Polski dotyczy nas wszystkich".

16:09

Uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę po raz szósty modlili się w Œwięto Niepodległoœci przed Sejmem. W tym roku w zwišzku z barierkami, które sš ustawione przed parlamentem, modlšcy się nie otoczyli gmachu - tak jak było w ubiegłych latach.

15:55

...i Ryszard Petru.

 

15:54

Na Twitterze przemyœlenia w zwišzku ze Œwiętem Niepodległoœci przedstawiajš politycy - m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski...

 

15:39

Tegoroczny Marsz Niepodległoœci odbywa się pod hasłem "My chcemy Boga". Na transparentach widać też jednak inne slogany - w oczy rzuca się duży transparent z napisem "Œmierć wrogom ojczyzny".

15:36

Tymczasem w innej częœci Warszawy:

 

15:33

Z kilkunastominutowym opóŸnieniem, odœpiewaniem hymnu narodowego rozpoczšł się Marsz Niepodległoœci organizowany przez œrodowiska narodowe. Uczestnicy marszu wyruszyli z Ronda Dmowskiego i przejdš Alejami Jerozolimskimi i Mostem Poniatowskiego. Marsz zakończy się na błoniach Stadionu Narodowego.

Jeszcze przed marszem przemawiali członkowie organizacji narodowych z Hiszpanii i Włoch, którzy podkreœlali, że Polska jest dla Europy wzorem wartoœci chrzeœcijańskich. Jeden z liderów Młodzieży Wszechpolskiej Mateusz Pławski przywołał postać prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, która domagała się od ministra sprawiedliwoœci Zbigniewa Ziobry delegalizacji ONR. Po przemówieniu Gronkiewicz-Waltz została wygwizdana. Do zgromadzonych mówił również wnuk Anny Walentynowicz, Piotr Walentynowicz, który nawoływał do "rozliczenia się z przeszłoœciš".

Na poczštku marszu wznoszono hasła: "Raz sierpem, raz młotem w czerwonš hołotę", "Bóg, honor i ojczyzna", "Polski przemysł w polskich rękach", "Naszš drogš nacjonalizm". Uczestnicy wyrażajš też sprzeciw wobec œrodowisk lewicowych, skandowano m.in.: "Precz z lewactwem". Wœród transparentów sš m.in. takie zwišzane z zakazem aborcji.15:27

 

15:18

Organizatorzy Marszu Niepodległoœci szacujš, że w wydarzeniu tym weŸmie udział ok. 50 tys. osób.

15:16

Rocznica odzyskania niepodległoœci przez Rzeczypospolitš jest obchodzona jest także na Litwie. W sobotę w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska złożyła wieniec przed Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskim cmentarzu na Rossie. Hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oddali też przedstawiciele polskich organizacji społecznych, partii Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Zwišzek Chrzeœcijańskich Rodzin, a także kombatanci, młodzież szkół polskich i harcerze.

15:13

Tymczasem prymas Polski, abp Wojciech Polak w czasie mszy za ojczyznę przestrzega Polaków przed egoizmem indywidualnym, zwišzanym z obojętnoœciš na los wspólnoty narodowej, jak i przed egoizmem narodowym i „szaleńczym nacjonalizmem”.

15:00

Na warszawskim placu Defilad i rondzie Dmowskiego zgromadzili się uczestnicy Marszu Niepodległoœci, który rozpoczšł się o godzinie 15. Wielu z nich ma polskie flagi, biało-czerwone opaski i inne patriotyczne symbole. Hasło tegorocznego marszu brzmi "My chcemy Boga".

Wielu uczestników ma na ramionach opaski, często z kotwicš Polski Walczšcej. Wznoszone sš okrzyki "Bóg, honor, ojczyzna". Na marszu obecni sš goœcie z zagranicy m.in. z Hiszpanii, a także z Włoch, którzy podkreœlali znaczenie i wartoœć patriotyzmu dla państwa. Sš też przedstawiciele ONR.

W wielu bocznych uliczkach dookoła ronda Dmowskiego znajdujš się znaczne siły policji, które zabezpieczajš marsz. Jak podaje warszawska policja, wstrzymany jest ruch pojazdów w al. Jerozolimskich - od ul. E. Plater do ronda de Gaulle'a. Zamkniętych jest także wiele okolicznych ulic. Przestrzeń powietrznš patroluje policyjny helikopter.

14.45

(fot. PAP, Marcin Obara)

Z Placu Politechniki w Warszawie wyruszył antyfaszystowski marsz pod hasłem "Za wolnoœć waszš i naszš". Sprzeciwiamy się nacjonalizmowi, faszyzmowi i nienawiœci - podkreœlajš organizatorzy demonstracji

14.40

 

14.35

W dniu Œwięta Niepodległoœci w sobotę polska społecznoœć Kijowa oraz dyplomaci złożyli wieńce i zapalili znicze na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni, który jest jednym z dwóch cmentarzy katyńskich na Ukrainie.

-----

Życzenia z okazji Œwięta Niepodległoœci Polski przekazał w sobotę premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman. "Nasze narody wiele łšczy i jestem przekonany, że nadal będziemy pozostawać prawdziwymi przyjaciółmi i dobrymi partnerami, którzy zawsze gotowi sš podać sobie pomocnš dłoń" - napisał na Facebooku.

14.33

Wystawę „Cieszyn 1918. Polski my naród, polski lud” otwarto w sobotę na miejskim rynku. Zdjęcia, opisy historyczne majš przybliżać okres po upadku Austro-Węgier, gdy polska większoœć na Œlšsku Cieszyńskim przejęła władzę nad obszarami dawnego księstwa. Ekspozycja zainaugurowała przygotowania do przyszłorocznej 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległoœci i powrotu w jej granice Œlšska Cieszyńskiego. Będzie jš można oglšdać do końca roku.

14.28

Wspomnienie odzyskania wolnoœci i jednoœci pozwalało póŸniej przetrwać Polakom najcięższe chwile narodowej próby. Bez wštpienia także dziœ stanowi Ÿródło inspiracji dla nas samych - mówił w sobotę wojewoda łódzki Zbigniew Rau podczas obchodów Œwięta Niepodległoœci w Łodzi.

Łódzkie uroczystoœci upamiętniajšce 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległoœci rozpoczęły się przed południem nabożeństwem w archikatedrze. Mszy œw. odprawionej w intencji ojczyzny przewodniczył ks. abp Grzegorz Ryœ, który przed tygodniem objšł urzšd metropolity łódzkiego.

W swojej homilii podkreœlił, że "dla nas chrzeœcijan miłoœć do ojczyzny jest wpisana w boże przykazania". "W szczególnoœci w czwarte przykazanie – miłoœci do ojca i matki. To od Boga uczymy się rozumienia i przeżywania patriotyzmu" – wskazał arcybiskup.

14.07

Uczestnicy marszu antyfaszystowskiego pod hasłem "Za wolnoœć naszš i waszš" zbierajš się na pl. Politechniki w Warszawie. Wydarzenie zorganizowała koalicja Zmowa Powszechna, złożona z organizacji i ruchów społecznych zrzeszajšcych ludzi, którzy sprzeciwiajš się fali nacjonalizmu w Polsce. (fot. PAP, Marcin Obara)

13.52

 

13.46

(Fot. PAP, Bartłomiej Zborowski)

Arkadiusz Gardzielewski (WKS Œlšsk Wrocław) w czasie 30.03, a wœród kobiet Ewa Jagielska (LKS Ostrowianka Ostrów Maz.) wynikiem 34.38 najszybciej pokonali w Warszawie 10-kilometrowš trasę 29. Biegu Niepodległoœci. Wystartowało ponad 15 tysięcy osób.

"Dziœ wszystko schodzi na drugi plan, najważniejsze jest godne uczczenie 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległoœci. Gdy tysišce osób odœpiewało hymn narodowy, przeszły mnie ciarki, a żywa flaga stworzona z białych i czerwonych koszulek zawodników podniosła jeszcze poziom wspaniałego nastroju" – podkreœlił Gardzielewski, który z poczštkiem wrzeœnia zdobył w Pile tytuł mistrza Polski w półmaratonie.

Na najwyższym stopniu w Pile stanęła również Jagielska, która i w stolicy była najszybsza.

"Jestem bardzo szczęœliwa, że zwycięstwem w Warszawie, w tak wyjštkowym dniu, kończę udany w sumie dla mnie sezon. Teraz czas na odpoczynek, roztrenowanie i od grudnia dwoma zajęciami dziennie rozpocznę przygotowania do przyszłorocznego sezonu" – powiedziała także mistrzyni kraju na 5 km.

13.24

Demokracja nie może sprzyjać powstawaniu wšskich grup kierowniczych, które dla własnych partykularnych korzyœci albo dla celów ideologicznych, przywłaszczajš sobie władzę w państwie - podkreœlił w sobotę abp Stanisław Gšdecki. Dodał, że demokracja oznacza więc taki system, w którym "odrzuca się władzę skupionš w jednej osobie".

13.22

(fot. PAP, Paweł Supernak)

Nazwiska tych, którym zawdzięczamy niepodległoœć, niech będš w historii wypisane złotymi zgłoskami; myœl o wolnej, niepodległej Polsce była dla nich ponad wszystkim - mówił prezydent Andrzej Duda podczas centralnych obchodów Œwięta Niepodległoœci w Warszawie.

13.03

Dobre myœlenie o przyszłoœci Polski zaczyna się od wsłuchiwania w głos narodu, który jest najwyższym suwerenem tej ziemi – podkreœlał abp Marek Jędraszewski w homilii, wygłoszonej w Œwięto Niepodległoœci w katedrze na Wawelu.

Metropolita wielokrotnie podczas homilii powtarzał, nawišzujšc do ewangelii œw. Łukasza, że nie można służyć dwóm panom - nie można być wewnętrznie chciwym, skorumpowanym, tworzyć pozory. "Nie możecie służyć Bogu i mamonom" – podkreœlał zwracajšc uwagę na "pobożnoœć udawanš", którš - jak dodał - "Bóg się brzydzi".

"Trzeba umieć odważnie spojrzeć na siebie, w prawdzie, bo tylko prawda wyzwala. Trzeba umieć wybrać tego, któremu się chce służyć, bo dwóm panom służyć równoczeœnie jest rzeczš niemożliwš" – zaznaczył.

Wskazywał, że wiele osób, w tym wybitnych, jeszcze przed I wojnš œwiatowš na różne sposoby pracowało, by doprowadzić do odzyskania przez Polskę niepodległoœci. W 1917 r. - jak dodał - ich wysiłki zaczęły zmierzać ku "szczęœliwemu polskiemu przesileniu".  Jędraszewski zachęcał, by dziękować Bogu za wspaniałe pokolenie Polaków, dzięki którym Polska odzyskała wolnoœć w 1918 r. Metropolita wymienił: księcia Zdzisława Lubomirskiego, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Urszulę Ledóchowskš, ale i - jak dodał - "wspaniałe, nieznane z imienia i nazwiska postacie, które Stefan Żeromski unieœmiertelnił w noweli +Siłaczka+".

12.55

 

12.52

Były prezydent Bronisław Komorowski uczestniczy w zgromadzeniu pod hasłem „Niepodległa, Europejska”, zorganizowanym przez Komitet Obrony Demokracji z okazji Œwięta Niepodległoœci, 11 bm. na Placu Zamkowym w Warszawie. Jak zapowiedzieli organizatorzy, spotykajš się by oddać hołd bohaterom, którzy dzięki swej heroicznej walce i niezłomnoœci na drodze do odzyskania suwerennoœci, wywalczyli dla nas upragnionš Wolnoœć (Fot. PAP, Stach Leszczyński)

12.50

Prezydent na pl. Piłsudskiego: nie wolno nam zapomnieć, że niepodległoœć nie jest dana raz na zawsze; w procesie politycznym najważniejsze jest jej umacnianie 

12.47

Nie można nikogo wykluczyć z polskiego patriotyzmu, z widzenia polskiej historii, polskiej dumy i radoœci z 11 listopada - powiedział lider PO Grzegorz Schetyna w sobotę podczas uroczystoœci przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Przedstawiciele PO złożyli w sobotę w Œwięto Niepodległoœci wieniec przed pomnikami: marszałka Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Wincentego Witosa. Wœród przedstawicieli partii obecni byli m.in. przewodniczšcy PO Grzegorz Schetyna, szef klubu PO Sławomir Neumann, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz posłowie Andrzej Halicki i Tomasz Siemoniak.

"Chcielibyœmy żeby ta data (11 listopada-PAP) była symbolem nie tylko pojednania, ale przede wszystkim wspólnoty, rozumienia historii, wycišgania wniosków z trudnych dni i lat" - powiedział Schetyna dziennikarzom.

12.45

Kilkanaœcie tysięcy osób uczestniczyło w sobotę w Gdańsku w paradzie z okazji Œwięta Niepodległoœci. Pochód dla uczczenia 11 listopada przeszedł ulicami historycznego centrum miasta już po raz piętnasty.

Parada przeszła ulicami œródmieœcia z Podwala Staromiejskiego na Targ Drzewny, pod pomnik króla Jana III Sobieskiego, gdzie zaœpiewano Mazurka Dšbrowskiego.

Wœród uczestników korowodu byli m.in. wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz i b. premier Ewa Kopacz.

12.39

 

12.38

 

12.36

Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przed Grobem Nieznanego Żołnierza trwajš centralne obchody Œwięta Niepodległoœci.

W uroczystoœci uczestniczy Zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Andrzej Duda, który wygłosi okolicznoœciowe przemówienie. Obecna jest też premier Beata Szydło, a także przedstawiciele rzšdu, w tym: wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, szef MSWiA Mariusz Błaszczak, szef MON Antoni Macierewicz.

W uroczystoœci udział biorš też marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, szef BBN Paweł Soloch oraz reprezentanci parlamentu, a także m.in. generalicja i duchowieństwo. Prezydentowi towarzyszy pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

Wœród zgromadzonych jest też b. premier, szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

12.30

Na placu Zamkowym niepodległoœć œwiętuje Komitet Obrony Demokracji

 

12.16

Kšpiel w barwach narodowych w wykonaniu morsów ze Szczecińsko-Polickiego Klubu Morsa im. Zbyszka Ulatowskiego, 11 bm. Zwolennicy zimnych kšpieli zanurzyli się wodach Jeziora Głębokiego, œwiętujšc w ten sposób 11 listopada. (fot. PAP/Marcin Bielecki)

12.14

 

12.00

Na Placu Piłsudskiego w Warszawie rozpoczęły się centralne uroczystoœci Narodowego Œwięta Niepodległoœci. Biorš w nich udział najważniejsze osoby w państwie, w tym prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło

11.45

 

11.30

Biegi, marsze, parady, msze, koncerty - w całym kraju trwajš obchody 99.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległoœci.

11.20

Mamy czas dobrej zmiany, wielkiej szansy i odbudowy wartoœci; będziemy umacniać œwiadomoœć społecznš, duchowoœć naszego narodu, poczucie siły i znaczenie wartoœci niepodległoœci - mówił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Delegacja PiS złożyła w sobotę, w Œwięto Niepodległoœci, kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze w Warszawie. 

11.11

 

11.00

Ks. Bernard Czernecki, Franciszek Pieczka i Andrzej Pityński zostali odznaczeni przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego. Uroczystoœć odbywa się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Fot. PAP, Radek Pietruszka

10.41

Œwięto Niepodległoœci było, jest i będzie œwiętem wszystkich Polaków; żaden polityk w Polsce nie ma i nie będzie miał monopolu na patriotyzm - mówił w sobotę rano dziennikarzom b. premier, szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

10.38

 

10.37

 

10.17

Będziemy dšżyć do przywracania Polsce braterstwa, budowania wspólnoty narodowej, państwa silnego, niepodległego, demokratycznego, szukajšcego sojuszy, a nie wrogów - mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystoœci pod pomnikiem Wincentego Witosa.

10.00

 

09.50

 

09.45

Budowa wspólnoty to zadanie na czas obecny i na przyszłoœć. Trzeba usuwać to, co dzieli a pomnażać to, co łšczy i buduje wspólnotę - powiedział bp połowy WP Józef Guzdek podczas mszy œw. z okazji Œwięta Niepodległoœci.

W homilii bp Guzdek przypomniał, że "budowa wspólnoty, to podstawowe zadanie także na czas obecny i na przyszłoœć".

"Trzeba konsekwentnie usuwać to, co dzieli a pomnażać to, co łšczy wspólnotę. Potrzebne sš solidarnoœć, pokora, wzajemne zaufanie, odpowiedzialnoœć za każde wypowiedziane słowo, wzajemny szacunek i służba prawdzie" - zaznaczył hierarcha.

 

09.25

Mszy œw. w 99. rocznicę odzyskania niepodległoœci przewodniczy metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz a homilię wygłosi biskup połowy WP Józef Guzdek. Mszę œw. koncelebruje nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

Przed mszš œw. prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło oraz marszałkowie Sejmu i Senatu Stanisław Karczewski i Marek Kuchciński złożyli wieńce w Panteonie Wielkich Polaków. W œwištyni obecni sš też m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki, minister cyfryzacji Anna Streżyńska i szef BBN Paweł Soloch.

09.21

Chciałabym, aby dyskusja o obecnoœci Donalda Tuska na uroczystoœciach Œwięta Niepodległoœci nie przykryła tego, co najważniejsze - radosnego œwiętowania i mówienia o Polsce i Polakach - powiedziała w sobotę rano premier Beata Szydło.

09.17

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka skierował do Andrzeja Dudy życzenia z okazji Narodowego Œwięta Niepodległoœci. "Białoruœ jest zainteresowana rozszerzaniem otwartego i równoprawnego dialogu z Polskš" – cytuje Łukaszenkę służba prasowa.

Taki dialog jest - jak pisze Łukaszenka - "fundamentem dla dalszego rozwoju współpracy dwustronnej w różnych dziedzinach". Jego zdaniem, należy w maksymalnym stopniu zrealizować niewykorzystany potencjał relacji dwustronnych.

09.05

 

09.00

 

08.58

 

08.49

 

08.27

Prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa, a także pod pomnikiem Romana Dmowskiego i marszałka Piłsudskiego.

 Fot. PAP, Marcin Obara

Natomiast minister obrony narodowej Antoni Macierewicz złożył wieniec pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przed Belwederem. Uroczystoœć odbyła się z ceremoniałem wojskowym.Odegrano sygnał Wojska Polskiego i melodię żołnierskš. 

08.22

Od 10 lat mieszkańcy podwileńskich miejscowoœci Maguny, Bujwidze i Punżany gromadzš się 11 listopada w pobliskich Punżankach, w kaplicy rodziny gen. Daniela Konarzewskiego, zasłużonego w walkach o niepodległoœć Rzeczypospolitej, by modlić się w intencji Polski.

"Gromadzimy się tutaj, bo tu jest nasza historia" - mówi prezes Wspólnoty Lokalnej Wsi Maguny "Wilia" Anna Kondratowicz.

08.20

 

07.15

Mieszkańcy stolicy muszš przygotować się na wielogodzinne utrudnienia, które zacznš się już wczesnym rankiem. Bieg Niepodległoœci zaplanowano na godz. 11., ale zamknięcie ulic nastšpi już o godz. 5 rano. 

O godz. 12 na placu Piłsudskiego rozpocznš się uroczystoœci państwowe organizowane przez Kancelarię Prezydenta. W zwišzku z tym w godzinach 11-14 zamknięte będš ulice: Królewska (od Krakowskiego Przedmieœcia do Marszałkowskiej), Wierzbowa, Ossolińskich, Moliera, Focha, Fredry, gen. Tokarzewskiego Karaszewicza i plac Piłsudskiego. Nie będzie można parkować wzdłuż ulic: Tokarzewskiego-Karaszewicza, Królewskiej, Ossolińskich, Wierzbowej, Moliera, Focha, Fredry, al. 3 Maja oraz przy placach Małachowskiego i Teatralnym.

O godz. 11.11 rozpocznie się 29. Bieg Niepodległoœci, sportowcy przebiegnš na trasie: al. Jana Pawła II, ul. Chałubińskiego i alejš Niepodległoœci między ul. Stawki a ul. Rakowieckš. Utrudnienia rozpocznš się już od godz. 5 rano i potrwajš do godz. 16. Zamknięte będš: aleja Jana Pawła II między ul. Dzikš i ul. Anielewicza i ul. Stawki od ul. Smoczej do ul. Dzikiej. Od godz. 9.30 do 14 zamknięta będzie al. Jana Pawła II od ul. Anielewicza do al. Solidarnoœci. Z kolei od godz. 10.30 do 14 zamknięty będzie cišg ulic: al. Jana Pawła II, ul. Chałubińskiego i al. Niepodległoœci - od Solidarnoœci do Rakowieckiej.

 

Marsz organizowany przez œrodowiska narodowe rozpocznie się o godz. 15. W godz. 15-19 wyłšczone będš ulice na trasie marszu: Marszałkowska (między Œwiętokrzyskš a rondem Dmowskiego), Aleje Jerozolimskie wraz z mostem Poniatowskiego i al. ks. J. Poniatowskiego (od ronda Dmowskiego do ronda Waszyngtona) oraz Wybrzeże Szczecińskie i Wisłostrada.

Kontrmanifestację do Marszu Niepodległoœci organizuje Antifa, która zarejestrowała poczštek zgromadzenia na placu Politechniki na godz. 14. Demonstranci przejdš ulicami: Nowowiejskš do placu Zbawiciela i dalej Mokotowskš do placu Trzech Krzyży i Wiejskš aż pod gmach Sejmu. Na czas przejœcia manifestantów możliwe sš czasowe wyłšczenia z ruchu do godz. 18.

W godz. 13.30-16 odbędzie się parada motocyklowa pod hasłem "Rock Niepodległoœci". Motocykliœci przejadš z Sulejówka z alei Piłsudskiego, Traktem Brzeskim, Czecha, Płowieckš, Ostrobramskš, alejš Stanów Zjednoczonych, mostem Łazienkowskim, alejš Armii Ludowej, alejami Ujazdowskimi, Belwederskš, Jana III Sobieskiego do Idzikowskiego.

07.10

Faszyœci i inni prawicowi ekstremiœci zwołali na sobotę w Warszawie marsz, który może być najliczniejszym w Europie, a może nawet na œwiecie, pokazem siły supremacjonistów - pisze "The Independent".

07.05

Jest wiele dat niepodległoœci - mówi prof. Antoni Dudek, historyk z UKSW.

7.00

„Polski nie da się ani wymodlić, ani wygadać, ani wyżebrać, ani wyszachrować. Trzeba jš zdobyć krwiš własnš i cudzš" – mówił Józef Piłsudski. Ale jeszcze w 1914 r. niewielu chciało się bić za niepodległš Polskę. Czytaj więcej

6.30

Jeszcze w połowie 1918 r. niemal nikt w Polsce nie wierzył w niepodległoœć ojczyzny. Przyszła nagle, niezapowiedziana, z dnia na dzień, zaskakujšc wszystkich - czytaj więcej

6.00

Donald Tusk, na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy, weŸmie udział w obchodach Œwięta Niepodległoœci 11 listopada - czytaj więcej.

-----

Œwięto 11 listopada jest œwiętem wszystkich Polaków, jestem zadowolony, gdy Polacy potrafiš chociaż na chwilę schować spory polityczne i œwiętować razem - powiedział wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwoœci, komentował zapowiedŸ udziału byłego premiera Donalda Tuska w uroczystoœciach Œwięta Niepodległoœci. 

-----

Szef Sztabu Generalnego gen. broni Leszek Surawski i dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. Jarosław Mika sš wœród oficerów, których prezydent Andrzej Duda odznaczy 11 listopada – poinformowało w pištek BBN.

11 listopada nie będzie nominacji generalskich. Prezydent Andrzej Duda zwrócił się o dodatkowe informacje w tej sprawie - poinformował szef BBN Paweł Soloch.

-----

Fot. PAP, Artur Reszko

(Fot. PAP, Artur Reszko)

W Białymstoku polscy muzułmanie modlili się w pištek w południe w intencji ojczyzny w zwišzku z 99. rocznicš odzyskania przez Polskę niepodległoœci. Białostockie uroczystoœci sš w programie wojewódzkich obchodów œwięta.

-----

Obchody stulecia niepodległoœci nie powinny mieć charakteru muzealnego, pamištkowego, najistotniejszym celem jubileuszu jest œmiałe spojrzenie w naszš wspólnš przyszłoœć - uważa prezydent Andrzej Duda.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL