Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

100 lat polskiej gospodarki

Ślšsk i inwestycje

Adobe Stock
Tworzenie nowoczesnej, niskoemisyjnej energetyki jest możliwe z wykorzystaniem węgla kamiennego ze Œlšska - pisze prezes TAURON Polska Energia.

Realizujšc założenia strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i Programu dla Œlšska, a także wpisujšc się w politykę gospodarczš rzšdu, Grupa Tauron z sukcesem działa na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, między innymi poprzez realizację programu inwestycyjnego w strategicznie ważnym dla energetyki regionie, jakim jest Œlšsk, i tym samym wzmacniajšc go gospodarczo.

Jesteœmy przekonani, że tworzenie nowoczesnej, niskoemisyjnej energetyki jest możliwe z wykorzystaniem węgla kamiennego ze Œlšska, czyli surowca, którego mamy pod dostatkiem.

To tutaj w Jaworznie realizowany jest kluczowy projekt inwestycyjny w Grupie Tauron, czyli nowy blok energetyczny o mocy 910 MW, który wytworzy około 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.

Prace przy budowie bloku przekroczyły już ponad 50 procent zaawansowania i realizowane sš  zgodnie z budżetem inwestycji, który wynosi ponad 6 mld zł. Co równie ważne, nowy blok będzie przystosowany do spełnienia restrykcyjnych norm z zakresu ochrony œrodowiska, znacznie ograniczajšc emisję dwutlenku węgla oraz pozostałych gazów emisyjnych.

Konsekwentnie prowadzimy także inwestycje w naszych trzech kopalniach. Przygotowujemy m.in. budowę nowego szybu w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie.

W ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji, prawdopodobnie największego w skali regionu przedsięwzięcia tego rodzaju, do 2022 roku nasza spółka Tauron Ciepło rozbuduje infrastrukturę ciepła sieciowego i planuje przyłšczyć ponad 180 MW mocy cieplnej w oœmiu miastach aglomeracji œlšsko-dšbrowskiej objętych niskš emisjš, tj. w Będzinie, Chorzowie, Czeladzi, Dšbrowie Górniczej, Katowicach, Siemianowicach Œlšskich, Sosnowcu i w Œwiętochłowicach. W perspektywie oznacza to rocznš redukcję ponad 50 tys. ton dwutlenku węgla oraz około 250 ton mniej pyłów zawieszonych w atmosferze. Dzięki budowie lub modernizacji sieci ciepłowniczych w ramach programu powstanie ponad 100 km nowoczesnych sieci preizolowanych.

Jako grupa energetyczna od lat jesteœmy obecni w życiu gospodarczym regionu jako duży pracodawca i partner biznesowy przemysłu, samorzšdów, uczelni i instytucji badawczych.

Aktywnie wspieramy też inicjatywy ważne dla mieszkańców Œlšska, takie jak organizowany na zrekultywowanym terenie byłej kopalni festiwal Tauron Nowa Muzyka czy funkcjonowanie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Innowacje

Majšc na uwadze zarówno proces transformacji energetyki, jak i zwiększenie innowacyjnoœci całej gospodarki, budujemy w Tauronie swoisty ekosystem innowacji rozumiany jako sprawnie działajšcy mechanizm wpięcia nowych rozwišzań w biznes.

Lokalne otoczenie biznesowe jest także dla nas naturalnym partnerem w tym procesie. Strategiczna Agenda Badawcza (SAB), którš wdrażamy w Tauronie, stanowi swoistš mapę drogowš innowacji dla wprowadzanych przez nas innowacji. SAB powstał m.in. po to, aby jasno zaprezentować główne kierunki innowacji w Tauronie i podjšć współpracę przy rozwišzywaniu konkretnych problemów z naszymi partnerami biznesowymi i œrodowiskiem naukowym.

Chcemy także pogłębić współpracę z dostawcami technologii oraz know-how, reprezentowanymi zarówno przez duże koncerny przemysłowe, jak i przez małe, lokalne firmy i startupy. Już w tej chwili na infrastrukturze Tauronu testy rozwišzań przygotowanych dla nas prowadzi kilkanaœcie startupów.

W częœci Programu dla Œlšska dedykowanej energetyce ważne znaczenie przypisane jest Programowi Badawczemu Sektora Elektroenergetycznego (PBSE), który jest realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Przypomnę, że w pierwszym konkursie PBSE TAURON otrzymał 28 mln zł dofinansowania na osiem projektów badawczo-rozwojowych, co stanowiło jednš trzeciš budżetu konkursu. Wyniki tego konkursu potwierdziły, że trafnie definiujemy nasze potrzeby w dziedzinie innowacji.

W tej chwili realizujemy 22 projekty badawczo-rozwojowe, korzystajšc ze œrodków własnych i zewnętrznych. Wœród nich warto wymienić choćby pakiet projektów dotyczšcych inteligentnych sieci, przetwarzania ubocznych produktów spalania i wydobycia.

Walka ze smogiem

Tauron podejmuje aktywne działania na rzecz walki ze smogiem na Œlšsku. Od poczštku 2017 r. realizujemy kompleksowy program pn.„Oddychaj powietrzem", którego pierwsza edycja odbyła się właœnie na Œlšsku.

W ramach programu przygotowujemy optymalnš ofertę grzewczš opartš na atrakcyjnych cenach pršdu, gazu i ekogroszku. Oferta obejmuje też elektryczne urzšdzenia grzewcze – pompy ciepła czy klimatyzatory z funkcjš grzania oraz kotły gazowe i na ekogroszek, które sš dostępne wraz z bezpłatnš usługš doradztwa oraz montażem.

Ruszyła też specjalna strona internetowa pn. oddychapowietrzem.pl, zawierajšca kompendium wiedzy na temat ekologicznego ogrzewania, na której można m.in. sprawdzić stan powietrza w swojej okolicy.

Jesieniš zorganizowaliœmy pikniki ekologiczno-edukacyjne w kilkunastu miejscowoœciach. Punktem centralnym tego typu wydarzeń była specjalna mobilna platforma, tzw. ogrzewaniobus. Na platformie prezentowane sš różne sposoby ekologicznego ogrzewania pomieszczeń i udostępniane tablety z programem umożliwiajšcym wyliczenie kosztów inwestycji dopasowanej do indywidualnych potrzeb klienta.

Najnowszš naszš inicjatywš będš tzw. pakiety grzewcze, których atrakcyjnoœć opierać się będzie na połšczeniu trzech elementów, które generujš konkretne korzyœci dla klienta. Po pierwsze, umożliwiamy zakup kotłów gazowych, kotłów na ekogroszek oraz szeregu elektrycznych urzšdzeń grzewczych zawsze po rynkowych cenach i wykonanych w sprawdzonej technologii; po drugie, klient ma możliwoœć uzyskania preferencyjnego kredytu 0 proc. na sfinansowanie inwestycji; po trzecie, dajemy klientowi dedykowanš do konkretnych technologii cenę gazu, pršdu czy ekogroszku.

Kształcenie

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak głębokš transformację przechodzi aktualnie sektor energetyczny. Koniecznoœć wdrażania nowoczesnych technologii, budowania nowych modeli biznesowych doprowadzi do tworzenia nowych specjalistycznych miejsc pracy w sektorze energetycznym.

Nie zapominamy jednak także o zapewnieniu odpowiednio wykwalifikowanej kadry dla naszej podstawowej działalnoœci. Realizowany przez nas również na Œlšsku program wspierajšcy kształcenie przyszłych pokoleń fachowców jest kolejnym krokiem w realizacji modelu współpracy między naukš a przemysłem.

Z myœlš o problemie luki pokoleniowej na stanowiskach specjalistycznych zarówno na poziomie pracowników eksploatacyjnych, jak i kadry inżynieryjno-technicznej podejmujemy szereg działań prewencyjnych.

Grupa Tauron współpracuje już z ponad 50 placówkami edukacyjnymi, w tym z uczelniami wyższymi, szkołami œrednimi i branżowymi. W szkołach technicznych i zawodowych pod patronatem Tauronu tworzone sš klasy kształcšce w kierunkach zwišzanych z szeroko pojętš energetykš.

W klasach objętych umowami patronackimi organizowane sš dla uczniów praktyki zawodowe w spółkach Grupy Tauron, dodatkowe zajęcia w ramach tzw. bloku energetycznego oraz prelekcje na temat funkcjonowania branży energetycznej. Wœród elementów programu współpracy Tauronu z zespołami szkół o profilu technicznym znajdujš się również o gwarancje zatrudnienia w spółkach Grupy dla najzdolniejszych absolwentów.

W szeroki program kształcenia przez Tauron przyszłych kadr wpisuje się także współpraca ze œrodowiskiem naukowym. Tylko na terenie województwa œlšskiego współpracujemy z Politechnikš Œlšskš, Uniwersytetem Œlšskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL