Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

100 lat polskiej gospodarki

Smog to nie tylko sezonowy news

Tauron angażuje się w projekty antysmogowe na południu Polski. Na zdjęciu: piknik we Wrocławiu.
materiały prasowe
W działania na rzecz poprawy jakoœci powietrza włšczajš się ruchy społeczne, politycy wszystkich szczebli od gmin aż po parlament, a także œwiat biznesu.

Wiadomoœci o kolejnych niechlubnych rekordach emisji pyłów i trujšcych gazów na dobre zagoœciły w mediach. Sš obecne na pierwszych stronach gazet już nie tylko w sezonie grzewczym, kiedy dym z kominów domów potęguje problem, zalegajšc nad miastami.

Zdominowały też szkolne i przedszkolne zebrania, podczas których pedagodzy informujš o zakazie spacerowania z dziećmi w takie dni. Temat towarzyszy nam każdego dnia rano, gdy odruchowo sprawdzamy jakoœć powietrza w aplikacji na smartfonie lub ekranie telewizora.

Przedsiębiorstwa się aktywizujš

Duża w tym zasługa ruchów społecznych, o których wspominał podczas exposé premier Mateusz Morawiecki. Ponad rok temu – jeszcze jako wicepremier i przewodniczšcy Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów – podpisał się on pod kilkunastopunktowym programem „Czyste powietrze".

Stawka jest wysoka. Chodzi o życie 45 tys. osób umierajšcych w Polsce przedwczeœnie w wyniku spowodowanych smogiem chorób układu kršżenia i oddychania.

W kampanię antysmogowš włšczajš się też przedsiębiorcy, tacy jak Aviva współpracujšca z firmš Airly, która rozdała czujniki monitorujšce jakoœć powietrza w ramach kampanii #WiemCzymOddycham, czy też wytwórcy energii, m.in. katowicki Tauron, który zapewnił pięciu gminom ze swojego terenu oczyszczacze powietrza do żłobków i przedszkoli. Usytuowany na południu Polski koncern zna problem smogu od podszewki. Bo sam wydobywa i spala węgiel, ale też działa na terenach województw o największej liczbie alarmów smogowych. Tam też znajduje się największa liczba miast w Europie wskazanych w raporcie Œwiatowej Organizacji Zdrowia jako te o najgorszej jakoœci powietrza.

Dlatego nie dziwi podjęta przed niemal rokiem inicjatywa Tauronu polegajšca na uruchomieniu kompleksowych działań walki o poprawę sytuacji na terenie działania spółki, obejmujšcym głównie Œlšsk i Małopolskę. Chodzi o program „Oddychaj powietrzem" zainaugurowany już w trzech miastach wojewódzkich: Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. – Ten projekt wpisuje się w rzšdowš strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i jest ukierunkowany zarówno na edukację, jak i wsparcie technologiczne – wskazuje Filip Grzegorczyk, prezes Tauronu.

Chodzi zarówno o wsparcie samorzšdów, jak i własnych klientów. Tych ostatnich spółka edukuje przy tym w sposób niestandardowy. O przyczynach powstawania smogu i jego wpływie nasze zdrowie dowiadujš się oni podczas lokalnych pikników ekologicznych. Centralnym punktem takiej imprezy jest mobilna platforma, tzw. ogrzewaniobus, gdzie specjaliœci spółki prezentujš różne sposoby ekologicznego ogrzewania pomieszczeń i szacujš koszty inwestycji uszytej na potrzeby klienta.

Do tej pory zorganizowano 16 pikników. Planowane sš kolejne w 40 miejscowoœciach południowej Polski.

Próba zmiany mentalnoœci

Przekonanie ludzi do wymiany ogrzewania nie jest łatwe. W grę wchodzš nie tylko bariery finansowe, ale i wieloletnie przyzwyczajenia. Tauron stawia na rozwój różnorodnych ofert dopasowanych do indywidualnych potrzeb i możliwoœci finansowych.

– Oferta handlowa Tauronu ma dziœ charakter multienergetyczny. Składa się z szerokiego zestawu podstawowych mediów energetycznych, takich jak pršd, gaz i ekogroszek, powišzanych z szeroko rozumianymi usługami okołoenergetycznymi. Dla osób cenišcych tradycyjne rozwišzania mamy piece na ekogroszek oraz wysokiej jakoœci paliwo grzewcze. Klientom, którzy ceniš przede wszystkim komfort i wygodę, oferujemy natomiast nowoczesne piece gazowe i elektryczne – mówi Kamil Kamiński, wiceprezes Tauronu ds. klienta i wsparcia korporacyjnego.

To walka na długie lata. Jak powiedziała ostatnio minister przedsiębiorczoœci i technologii Jadwiga Emilewicz, jej efekty będš widoczne dopiero za pięć lat. Ludzie muszš mieć czas, by przestawić się na inny sposób ogrzewania w domach, tj. przestać palić w byle jakich kotłach (rozporzšdzenie o eliminacji tych najgorszej jakoœci już jest) i byle jakim paliwem, w tym najgorszej jakoœci węglem i œmieciami (rozporzšdzenie o jakoœci paliw jest nadal procedowane). Rzšd promuje też rozwój ciepła systemowego. Do korzystania z centralnego ogrzewania – na terenach z dostępem do sieci – zachęcajš też specjaliœci katowickiej spółki, polecajšc korzystanie z centralnego ogrzewania.

Sieć Tauronu ma się przy tym rozrastać. Do 2022 r. na budowę 100 km rurocišgów pójdzie około 250 mln zł. Dzięki temu uda się podłšczyć 1,3 tys. budynków na terenie oœmiu miast aglomeracji œlšsko-dšbrowskiej.

Tam, gdzie tego typu inwestycje nie sš możliwe ze względu na brak ekonomicznej opłacalnoœci (np. na terenach mniej zaludnionych) lub technicznych możliwoœci (zabytkowe kamienice np. na krakowskim Kazimierzu), koncern proponuje indywidualne rozwišzania.

W ofercie sš niskoemisyjne kotły węglowe oraz bezobsługowe na gaz. Można je kupić w pakiecie z ekogroszkiem lub błękitnym paliwem. Zainteresowani przejœciem na ogrzewanie elektryczne majš do wyboru pompy ciepła, piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem oraz urzšdzenia klimatyzacyjne z funkcjš chłodzenia, ogrzewania i oczyszczania powietrza.

Niebawem pojawiš się też tzw. pakiety grzewcze składajšce się z trzech elementów. Każdy z nich ma generować konkretne korzyœci dla kupujšcego. W pakiecie oprócz urzšdzenia grzewczego i dedykowanej do konkretnej technologii ceny pršdu, gazu czy ekogroszku klient będzie mógł także uzyskać preferencyjny kredyt na 0 proc. na sfinansowanie takiej inwestycji.

Tauron chce w ten sposób zachęcić więcej osób do zlikwidowania starych pieców, ale też ułatwić im podjęcie decyzji o modernizacji systemu ogrzewania i zagwarantować atrakcyjne warunki jego eksploatacji, np. doradzajšc przy wyborze taryfy. Przygotowywana oferta będzie kolejnym elementem długoterminowej strategii rozwoju produktów i usług grupy, wpisujšcš się również w program walki ze smogiem

Tauron nie będzie promował jedynie wprowadzonej w lutym tego roku taryfy antysmogowej (G12as, zakładajšcej niższš cenę energii od 22 w nocy do 6 rano). Zwłaszcza że jego cennik już wczeœniej był mocno zróżnicowany i dostosowany także do potrzeb gospodarstw domowych ogrzewajšcych się pršdem. W jego ofercie były bowiem aż cztery taryfy dwustrefowe (z dwoma stawkami, wyższš w cišgu dnia i niższš nocš i w wybranych godzinach dnia poza szczytem zapotrzebowania, a w niektórych przypadkach także w weekendy i œwięta), a także taryfa trzystrefowa

Taryfa antysmogowa jest więc jednym, ale nie jedynym rozwišzaniem, które mogš wybrać osoby ogrzewajšce dom pršdem.

Tauron rekomenduje jš głównie tym, którzy dopiero chcš przestawić swój dom z ogrzewania węglem na elektrycznoœć. Bo nowš taryfę mogš wybrać jedynie ci, którym znaczšco wzrasta zużycie pršdu nocš w porównaniu z poprzednim okresem. Niższš stawkš w godzinach 22–6 objęta będzie jednak tylko owa nadwyżka. Wybór tej taryfy staje się jednak mało opłacalny, gdy zdecydujemy się na montaż elektrycznego pieca akumulacyjnego, który potrzebuje więcej niż osiem godzin ładowania.

W pierwszych dniach obowišzywania nowej taryfy zainteresowanie niš było spore. Wiele osób nie podejmuje próby wymiany ogrzewania ze względu na problemy natury technicznej, formalnej i finansowej.

W tych procesach spółka służy wsparciem doradczym w wyborze urzšdzeń, załatwianiu formalnoœci, a także wycenie kosztów inwestycji i eksploatacji.

Innowacje orężem w walce

– W Tauronie tworzymy ekosystem innowacji, będšcy mechanizmem wpięcia nowych rozwišzań w biznes. W jego skład wchodzš także programy open innovation, w tym Pilot Maker, w ramach którego zapraszamy startupy do poszukiwania rozwišzań dla naszych konkretnych wyzwań technologicznych – wyjaœnia Jarosław Broda, wiceprezes ds. zarzšdzania majštkiem i rozwoju. Dotšd Tauron przeanalizował blisko 130 rozwišzań przygotowanych przez startupy. Współpracę zaczšł z ok. 30 firmami. Dziœ 26 spoœród nich testuje swoje rozwišzania na infrastrukturze grupy lub przygotowuje je do pilotażu.

Pojedyncze projekty już przetestowano podczas pilotażu. W tej grupie znalazł się system zdalnego zarzšdzania sieciami dystrybucyjnymi oraz monitorowania odpływu niskiego napięcia w stacjach transformatorowych zaproponowany przez startup iGrid. Tauron liczy na to, że propozycja tej firmy stanie się podstawš realizacji większych instalacji pilotażowych i zostanie rozbudowana o dodatkowe funkcjonalnoœci.

Potencjał dostrzeżono także w startupie Enelion dysponujšcym zaawansowanym systemem zarzšdzajšcym działalnoœciš ładowarek dla samochodów elektrycznych. To wpisuje się w potrzeby Tauronu, bo pozwala budować e-słupki, jednoczeœnie ograniczajšc koszty takich inwestycji. Pomaga też rozwišzywać problemy klientów podczas procesu ładowania.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL