Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

Marek Rotkiewicz

Kadry

Dodatkowe zadania pracowników to nie dyżur

Zobowiązanie pracowników, aby wykonywali zadania poza godzinami pracy, to przydzielenie im dodatkowych obowiązków, a nie wyznaczenie do pełnienia dyżurów.

Dodatkowe zadania pracowników to nie dyżur

Kadry

Szef nie zablokuje przerwania wychowawczego

Pracodawcę wiąże wniosek rodzica o wcześniejszy powrót do pracy z urlopu, złożony z odpowiednim wyprzedzeniem. Ciąża ani choroba nie ograniczają możliwości skorzystania przez...

Kadry

Plan pracy z intensywną połową grudnia

Jeśli pracodawca ma taką potrzebę, a przepisy wewnętrzne tego nie blokują, w harmonogramach na najbliższy miesiąc może przewidzieć bardzo nierównomierny rozkład pracy. Musi...

Kadry

Nadgodziny nie mogą być regularne

Tylko szczególne potrzeby pracodawcy uzasadniają zlecanie podwładnym pracy nadliczbowej. Taką potrzebą nie jest cykliczne zapotrzebowanie na dodatkową pracę, choćby w...

Kadry

Lektor na zleceniu

Prelegent może prowadzić wykłady na podstawie umowy o świadczenie usług. Oznaczenie w kontrakcie, gdzie i kiedy mają się one odbywać, nie przesądza jeszcze o tym, że strony...

Kadry

Czas choroby nie wydłuży ochrony etatu

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość ochrony w przypadku nieobecności spowodowanej niezdolnością do pracy, nie zalicza się okresu absencji chorobowej.

Kadry

Komu należy się wolne za 11 listopada

Święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy także osób zatrudnionych na część etatu. Nie zawsze trzeba im jednak udzielać w zamian innego dnia...

Kadry

Etat dla stażysty dopiero po badaniach

Zwolnienie ze skierowania nowo zatrudnianej osoby na wstępne badania lekarskie dotyczy sytuacji, gdy stosunek pracy zostaje nawiązany po ustaniu wcześniejszego stosunku pracy....

Kadry

Prywatne wolne to nie opieka nad dzieckiem

Jeżeli pracownik wnosił o możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia osobistych spraw, proponując termin jego odpracowania, nie może później żądać przekwalifikowania tego...

Kadry

Okresy pracy i nauki a staż urlopowy

Jeśli pracownik uczęszczał do szkoły w czasie zatrudnienia, do stażu urlopowego wlicza mu się albo okres nauki, albo okres pracy. Nie wolno ich dublować.

Kadry

Dodatkowy dzień pracy jak nadgodziny

NALEŻNOŚCI | Za pracę wykonywaną w dniu wolnym harmonogramowo nie oddaje mu się dnia wolnego, ale rozlicza ją jak pracę w godzinach nadliczbowych. Mogą przy tym powstać...

Kadry

Zmiana grafiku na wniosek pracowników

POSTĘPOWANIE | Co do zasady pracodawca może się przychylić do wniosków zatrudnionych o modyfikację ich rozkładów czasu pracy. Nie powinien tego robić, gdy spowoduje to...

Kadry

Urlop tylko na cały dzień pracy

Szef nie może udzielić podwładnemu, który w danym dniu pracował, urlopu na resztę tego dnia. Zasada ta dotyczy zarówno urlopu „zwykłego", jak i na żądanie. Można od niej...

Płace

Pensja na koncie bez opóźnień

Nie wystarczy, że pracodawca zleci dokonanie przelewów wynagrodzeń w ostatnim dniu terminu wypłaty. Zatrudnieni mają już wtedy prawo dysponować należnymi im pieniędzmi.

Kadry

Pierwszy urlop ustala się odmiennie

W pierwszym roku zatrudnienia pracownik uzyskuje urlop w wymiarze 1/12 urlopu rocznego po upływie kolejnych miesięcy pracy. W razie przepracowania okresu krótszego niż pełny...

Kadry

Jak obciąć pracownikowi urlop

Aby obciąć pracownikowi dni wypoczynku za okres nieusprawiedliwionej nieobecności, musi on wrócić po niej do pracy choćby na jeden dzień. Inaczej należy mu się pełny wymiar...

Kadry

Urlop chroni przed zwolnieniem

Wypowiedzenie wręczone pracownikowi przed godziną, w której rozpoczyna się jego urlop wypoczynkowy, jest prawidłowo dokonane, choćby zostało doręczone poza godzinami jego pracy.

Kadry

Stałe przekraczanie norm jest zakazane

Rozpisanie pracy ponad osiem godzin dziennie to planowanie pracy nadliczbowej. Jest to niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie przeciwko przepisom o czasie pracy. Nie ma...

Kadry

Dodatkowe dane tylko na wniosek pracownika

Informacje o kwalifikacjach czy składnikach wynagrodzenia podwładnego wykazuje się w świadectwie pracy na jego żądanie, nawet gdy wniosek trafi do pracodawcy już po wydaniu tego...

Kadry

Różny termin na wydanie świadectw pracy

Do końca czerwca br. trwa okres przejściowy, w którym trzeba wystawić zaległe dokumenty poświadczające zatrudnienie. Wobec umów trwających na przełomie 2016/2017 należy już...

Kadry

Czas pracy w delegacji

Godzin przemieszczania się w podróży służbowej nie wlicza się do czasu pracy pracownika, jeśli przypadają poza jego rozkładem. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w tym czasie...

Kadry

Jedno świadectwo, kilka załączników

Wzór świadectwa pracy nie jest dokumentem urzędowym, który pracodawca ma obowiązek stosować. Może przygotować jego własną wersję, pilnując jednak, aby uwzględnić wszystkie...

Kadry

Jak zawrzeć umowę zlecenia ze studentem

Kontrakt zawierany z młodą osobą, która się uczy, nie różni się od klasycznego. Warto w nim jednak zobowiązać zleceniobiorcę, aby zgłaszał ewentualne zmiany dotyczące nauki, bo...

Example Alt
eWydanie