Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Marek Rotkiewicz

Płace

Bez odprawy na odchodne

Zła sytuacja finansowa pracodawcy może skutkować obniżkš pensji pracowników lub zwolnieniami. Nie zawsze jednak wypowiadanie umów wišże się z obowišzkiem wypłaty odpraw.

Kadry

Niedziela w handlu zgodna z kalendarzem

Od marca przedział czasowy niedzieli i œwięta w placówkach handlowych będzie wyznaczała wyłšcznie doba kalendarzowa. Kodeksowe definicje tych dni nie będš już miały zastosowania.

Kadry

Kalendarz nie wyznacza œwięta w grafiku

Aby okreœlić, czy pracownik wykonywał pracę w niedzielę lub œwięto, trzeba zaczšć od ustalenia przedziału czasowego tych dni. Jeœli pracodawca nie wprowadził własnych zasad w...

Kadry

Wyjazd na szkolenie z prawem do diet

Jeœli pracodawca jednostronnie narzuci podwładnemu koniecznoœć udziału w szkoleniu odbywajšcym się w innej miejscowoœci, należy to kwalifikować jako delegację, a nie podnoszenie...

Kadry

Kto dostanie wolne za pracę 6 stycznia

Œwięto Trzech Króli, które przypada w sobotę, obniży wymiar czasu pracy wszystkim pracownikom, bez względu na etat. Natomiast dodatkowy dzień wolny z tego tytułu dostanš tylko...

Kadry

Dodatkowe zadania pracowników to nie dyżur

Zobowišzanie pracowników, aby wykonywali zadania poza godzinami pracy, to przydzielenie im dodatkowych obowišzków, a nie wyznaczenie do pełnienia dyżurów.

Dodatkowe zadania pracowników to nie dyżur

Kadry

Szef nie zablokuje przerwania wychowawczego

Pracodawcę wišże wniosek rodzica o wczeœniejszy powrót do pracy z urlopu, złożony z odpowiednim wyprzedzeniem. Cišża ani choroba nie ograniczajš możliwoœci skorzystania przez...

Kadry

Plan pracy z intensywnš połowš grudnia

Jeœli pracodawca ma takš potrzebę, a przepisy wewnętrzne tego nie blokujš, w harmonogramach na najbliższy miesišc może przewidzieć bardzo nierównomierny rozkład pracy. Musi...

Kadry

Nadgodziny nie mogš być regularne

Tylko szczególne potrzeby pracodawcy uzasadniajš zlecanie podwładnym pracy nadliczbowej. Takš potrzebš nie jest cykliczne zapotrzebowanie na dodatkowš pracę, choćby w...

Kadry

Lektor na zleceniu

Prelegent może prowadzić wykłady na podstawie umowy o œwiadczenie usług. Oznaczenie w kontrakcie, gdzie i kiedy majš się one odbywać, nie przesšdza jeszcze o tym, że strony...

Kadry

Czas choroby nie wydłuży ochrony etatu

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długoœć ochrony w przypadku nieobecnoœci spowodowanej niezdolnoœciš do pracy, nie zalicza się okresu absencji chorobowej.

Kadry

Komu należy się wolne za 11 listopada

Œwięto przypadajšce w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy także osób zatrudnionych na częœć etatu. Nie zawsze trzeba im jednak udzielać w zamian innego dnia...

Kadry

Etat dla stażysty dopiero po badaniach

Zwolnienie ze skierowania nowo zatrudnianej osoby na wstępne badania lekarskie dotyczy sytuacji, gdy stosunek pracy zostaje nawišzany po ustaniu wczeœniejszego stosunku pracy....

Kadry

Prywatne wolne to nie opieka nad dzieckiem

Jeżeli pracownik wnosił o możliwoœć wyjœcia z pracy w celu załatwienia osobistych spraw, proponujšc termin jego odpracowania, nie może póŸniej żšdać przekwalifikowania tego...

Kadry

Okresy pracy i nauki a staż urlopowy

Jeœli pracownik uczęszczał do szkoły w czasie zatrudnienia, do stażu urlopowego wlicza mu się albo okres nauki, albo okres pracy. Nie wolno ich dublować.

Kadry

Dodatkowy dzień pracy jak nadgodziny

NALEŻNOŒCI | Za pracę wykonywanš w dniu wolnym harmonogramowo nie oddaje mu się dnia wolnego, ale rozlicza jš jak pracę w godzinach nadliczbowych. Mogš przy tym powstać...

Kadry

Zmiana grafiku na wniosek pracowników

POSTĘPOWANIE | Co do zasady pracodawca może się przychylić do wniosków zatrudnionych o modyfikację ich rozkładów czasu pracy. Nie powinien tego robić, gdy spowoduje to...

Kadry

Urlop tylko na cały dzień pracy

Szef nie może udzielić podwładnemu, który w danym dniu pracował, urlopu na resztę tego dnia. Zasada ta dotyczy zarówno urlopu „zwykłego", jak i na żšdanie. Można od niej...

Płace

Pensja na koncie bez opóŸnień

Nie wystarczy, że pracodawca zleci dokonanie przelewów wynagrodzeń w ostatnim dniu terminu wypłaty. Zatrudnieni majš już wtedy prawo dysponować należnymi im pieniędzmi.

Example Alt
eWydanie