Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jerzy Kowalski

absolwent prawa i  studium dziennikarstwa

Opinie

Nawet rodzinka nie pomoże

Skarga pauliańska jest jak koło. Oba te narzędzia działajš już tysišce lat. Nieznani sš ich konstruktorzy, czy też może autorzy.

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Im proœciej, tym lepiej

Jak Pan Bóg dopuœci, to i z kija wypuœci – mawiano kiedyœ. Od tego czasu niewiele się zmieniło. Zmagania o ustawę abonamentowš trwajš bez mała od dziesięcioleci.

Firma

Bez dywidendy można żyć

Mówiły jaskółki, że najgorsze sš spółki. Wiele wskazuje, że miały sporo racji. Wspólnicy mniejszoœciowi sš z reguły w gorszej sytuacji od swoich większoœciowych kolegów, którzy...

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Ile za rury pod rabatkami

Urzšdzenia przesyłowe od lat bulwersujš właœcicieli różnych działek i parceli, których sezon wzmożonej żywotnoœci i aktywnoœci właœnie się zaczyna. Specjaliœci od medycyny...

Opinie

Roszczenia nie sš wieczne

Czas robi swoje. Powoduje, że starzejš się nie tylko ludzie, nieruchomoœci i rzeczy. Także zobowišzania i roszczenia wobec kontrahentów tracš swojš naturalnš młodoœć i œwieżoœć.

Komentuje Jerzy Kowalski

Firma

Baton mocy dla prezesa spółki

Menedżer nie jest saperem. Może się jednak zdarzyć tak, że zostanie nim i wysadzi w powietrze nie tylko siebie, ale i swojš macierzystš spółkę, w której pełni funkcje zarzšdcze.

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Marchew, która wstrzšsnęła urzędem

Sš na œwiecie proste produkty „dla ludnoœci", które nie budzš specjalnie zainteresowania i emocji społecznych. Jednak niektóre z nich przechodzš do historii.

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Komu dzwoni

Stłucz pan termometr, nie będziesz miał goršczki – powiedział w doœć szczególnych okolicznoœciach ponad ćwierć wieku temu ktoœ powszechnie znany. Ci co wiedzš, o co wówczas...

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Jest parę złotych do zagospodarowania

Mówiš, że mali przedsiębiorcy wkrótce trafiš z deszczu pod rynnę. Szczęœcie w tym, że nie będzie to zimna, siarczysta nawałnica deszczowa a przyjemny, ciepły... deszczyk pieniędzy.

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Nie tylko bilet musi być w porzšdku

Przedsiębiorcy zajmujšcy się transportem drogowym nie majš ostatnio łatwego życia. Od wielu miesięcy sš w oku politycznej rozróby zwišzanej z wynagrodzeniem dla kierowców...

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Warto obserwować chwiejne nóżki

Ostrożnoœci nigdy nie za wiele. To popularne porzekadło powinno być szczególnie bliskie przedsiębiorcom i sprzedawcom, którzy zarzšdzajš szczególnymi zasobami produktowymi.

Firma

Sukcesja pozbawiona sukcesu

Sukcesja niewštpliwie jest modna i na czasie. Oczywiœcie nie chodzi o tę filmowš z „Korony królów", w której to monarsze berło wędruje z zimnych już ršk Władysława Łokietka do...

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Kosztowne obiecanki cacanki

Mówiš, że dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane. Jednak także biznesowe listy intencyjne bywajš pełne dobrych zamiarów – a to inwestycyjnych, to handlowo – partnerskich, a...

Opinie

Komu zapłacić najpierw

Miłoœć nie wybiera, a strzały amora tylko los i przypadek prowadzš do celu. Jednak z menedżerem bywa inaczej. Potrafi on kierować się sobie tylko znanym interesem, gdy spoœród...

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Warto przyznać się do błędu

Sš pytania odwieczne i trudne jednoczeœnie: „Czy to jest przyjaŸn, czy to jest kochanie", „Być albo nie być", „Zmowa czy współpraca". To ostatnie jest szczególnie ucišżliwe do...

Zmowy cenowe komentuje Jerzy Kowalski

Kadry

Ile monitoringu, ile wolnoœci

Tak jak „dziœ prawdziwych Cyganów już nie ma", tak też i życia bez monitoringu też już nie ma. Tego ulicznego, domowego, ale także instytucjonalno- -firmowego.

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Pora na życzenia dla nestorów biznesu

Cysorz to ma klawe życie. Oraz wyżywienie klawe – mówiły słowa popularnej ballady sprzed pół wieku. Jednak nawet i „cysorz" musiał to życie precyzyjnie zaplanować.

komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Œwištecznie i ekologicznie

Wigilijny stół. Na nim karp w galerecie – oczywiœcie utuczył się nie w sztucznym stawie, ale w czystej syberyjskiej rzece.

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Multimedialna perspektywa znaku towarowego

Signum temporis – czyli znak czasu. Każda epoka miała swoje znaki. Gdy parę milionów lat temu człowiek prostował swój kręgosłup i jeszcze nie mówił ludzkim głosem a porozumiewał...

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Proceduralny galimatias

Bez zastosowania właœciwej procedury to i karabin nie wystrzeli – tak mógłby powiedzieć pruski król Fryderyk II Wielki. Podobnie jest z sšdowymi postępowaniami. Procesami rzšdzš...

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Spółka – to ja

Państwo to ja – mawiał król Francji Ludwik XIV. Nie był wyjštkowy w tej ocenie. I przed nim, i po nim wielu zakochanych w sobie władców myœlało i twierdziło podobnie. Ta w sumie...

Opinie

Kto zamiast nestora

Jak łagodnie i bezkonfliktowo ułatwić przejœcie jednoosobowych biznesów w ręce rodzin dotychczasowych przedsiębiorców, czy też tymczasowych pełnomocników – zarzšdców sukcesyjnych?

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Córki, matki i… spółki

Czy dzieci majš się słuchać rodziców, czy może rodzice dzieci? Problem jest trudny i otwarty. Zdarza się, że córka dominuje, a matka nie daje jej rady. Ich interesy życiowe i...

Komentuje Jerzy Kowalski

Wiadomoœci

Więcej œwiatła... na rynku polis

„Trzeba się było ubezpieczać" – fraza ta wypowiedziana przez premiera z leœniczówki w Puszczy Białowieskiej zapadła w pamięć rodaków, jak żadna inna. Tak, tak to było już 20 lat...

Opinie

Kiedy konsument powie: sprawdzam

Lepiej wiedzieć więcej niż mniej. To prawda, której hołdujš od wieków wszystkie instytucje edukacyjne – również i policyjne – na œwiecie. Ale nie tylko one. Także przedsiębiorcy...

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Ile lat ma kupujšcy piwko

Wolnoœć handlu – by użyć modnego okreœlenia – nie jest totalna. Ma swoje granice. Ryzyko ich naruszenia jest bardzo poważne, zwłaszcza, gdy handluje się... alkoholem.

Opinie

Szybkie wyroki radujš biznes

Lepiej póŸno niż wcale – mówi popularne porzekadło. Generalnie tak jest, ale jednak nie zawsze. Wiedzš o tym dobrze przedsiębiorcy, którzy marnowali swoje najlepsze lata na...

Opinie

GódŸcie się gospodarze!

Tak jak to w „Weselu" Wyspiańskiego „Chińczyki trzymajš się mocno", tak i branżowy wymiar sprawiedliwoœci i słusznoœci nie daje się.

Opinie

Renegocjacje lepsze niż rozwód

Przedsiębiorcy rzadko kiedy majš do czynienia z umowami na czas nieokreœlony. Zwykle zawierane przez nich kontrakty obowišzujš przez konkretny okres, np. rok czy dwa lata albo...

Opinie

Kosztowne nęcenie konsumentów

Któż z nas nie otrzymywał pocztš, mejlem, esemesem czy też telefonicznie zaproszeń na bezpłatne badania medyczne, pokaz koców energetyzujšcych, degustację sushi czy film...

Opinie

Ile lojalnoœci, ile wrogoœci

Biznes – to także problemy. Te technologiczne, rynkowe, cenowe, zaopatrzeniowe, czasowe, transportowe, konsumenckie, jakoœciowe. Ale także, a może przede wszystkim – pracownicze.

Firma

Biznesmen nie jest wieczny

Medice, cura te ipsum, czyli lekarzu, lecz się sam. Ta przestroga i rada w jednym dotyczy też przedsiębiorców. Uszczerbek ekonomiczny powodowany niestosowaniem jej w praktyce...

Opinie

Koniec wakacji w firmach

Tego nie da się zmienić. To menedżerowie z zarzšdów spółek odpowiadajš za czynnoœci osób, które im podlegajš służbowo, czy też działajš na ich rzecz.

Opinie

Korzyœci z głaskania pracownika

Czy warto mieć zadowolonych pracowników? Jeœli tak, to w jaki sposób ich uszczęœliwić? Może wystarczš tylko lepsze pienišdze „na pierwszego"? Niestety to już jest zbyt mało. One...

Opinie

Warto się podnieœć

Kiedy dłużnik nie ma już szans na prowadzenie swojego biznesu? Czy opóŸnienia w realizowaniu płatnoœci na rzecz swoich partnerów handlowych oznaczajš koniec firmy, czyli po...

Urzędnicy

Więcej odwagi

Urzędnik samorzšdowy œredniego szczebla albo pilnujšcy budżetu w centralnej administracji państwowej często staje przed problemem, którego rozwišzanie przysparza mu...

Firma

Ile warte jest słowo w biznesie

Mowa jest srebrem a milczenie złotem. Tak więc słowo ma swojš wartoœć. Czasami jest bezcenne i może także w gospodarce przyczynić się do znacznych oszczędnoœci.

Opinie

Fioletowe bratki pod szczególnš ochronš

Dawid i Goliat, imperium i prowincja, bokser wagi ciężkiej i muszej, autostrada i leœna dróżka, stuletni dšb i fioletowy skromny bratek. Listę tę można cišgnšć bez końca. W...

Opinie

To nie donos, to sygnalizacja

Realne życie bez sygnałów i znaków byłoby znacznie trudniejsze. Dlatego kierowcom pomaga się znakami drogowymi i sygnalizacjš œwietlnš, w budynkach publicznych petentom...

Opinie

Biznesowe informacje w wolnym obrocie

Czy swoboda wolnego przepływu ludzi, towarów, usług i kapitału zostanie w najbliższych latach uzupełniona o nowš wolnoœć? Na razie nie ma pewnej odpowiedzi na to pytanie. Musi...

Opinie

Bez korzyœci nie ma biznesu

Zidentyfikowanie, czy też zgodne i uczciwe ustalenie podmiotów uprawnionych do decydowania o sprawach istotnych – to klucz do rozwišzania każdego konfliktu. Oczywiœcie, nie...

Example Alt
eWydanie