Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jerzy Kowalski

absolwent prawa i  studium dziennikarstwa

Opinie

Nie tylko bilet musi być w porzšdku

Przedsiębiorcy zajmujšcy się transportem drogowym nie majš ostatnio łatwego życia. Od wielu miesięcy sš w oku politycznej rozróby zwišzanej z wynagrodzeniem dla kierowców...

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Warto obserwować chwiejne nóżki

Ostrożnoœci nigdy nie za wiele. To popularne porzekadło powinno być szczególnie bliskie przedsiębiorcom i sprzedawcom, którzy zarzšdzajš szczególnymi zasobami produktowymi.

Firma

Sukcesja pozbawiona sukcesu

Sukcesja niewštpliwie jest modna i na czasie. Oczywiœcie nie chodzi o tę filmowš z „Korony królów", w której to monarsze berło wędruje z zimnych już ršk Władysława Łokietka do...

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Kosztowne obiecanki cacanki

Mówiš, że dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane. Jednak także biznesowe listy intencyjne bywajš pełne dobrych zamiarów – a to inwestycyjnych, to handlowo – partnerskich, a...

Opinie

Komu zapłacić najpierw

Miłoœć nie wybiera, a strzały amora tylko los i przypadek prowadzš do celu. Jednak z menedżerem bywa inaczej. Potrafi on kierować się sobie tylko znanym interesem, gdy spoœród...

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Warto przyznać się do błędu

Sš pytania odwieczne i trudne jednoczeœnie: „Czy to jest przyjaŸn, czy to jest kochanie", „Być albo nie być", „Zmowa czy współpraca". To ostatnie jest szczególnie ucišżliwe do...

Zmowy cenowe komentuje Jerzy Kowalski

Kadry

Ile monitoringu, ile wolnoœci

Tak jak „dziœ prawdziwych Cyganów już nie ma", tak też i życia bez monitoringu też już nie ma. Tego ulicznego, domowego, ale także instytucjonalno- -firmowego.

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Pora na życzenia dla nestorów biznesu

Cysorz to ma klawe życie. Oraz wyżywienie klawe – mówiły słowa popularnej ballady sprzed pół wieku. Jednak nawet i „cysorz" musiał to życie precyzyjnie zaplanować.

komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Œwištecznie i ekologicznie

Wigilijny stół. Na nim karp w galerecie – oczywiœcie utuczył się nie w sztucznym stawie, ale w czystej syberyjskiej rzece.

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Multimedialna perspektywa znaku towarowego

Signum temporis – czyli znak czasu. Każda epoka miała swoje znaki. Gdy parę milionów lat temu człowiek prostował swój kręgosłup i jeszcze nie mówił ludzkim głosem a porozumiewał...

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Proceduralny galimatias

Bez zastosowania właœciwej procedury to i karabin nie wystrzeli – tak mógłby powiedzieć pruski król Fryderyk II Wielki. Podobnie jest z sšdowymi postępowaniami. Procesami rzšdzš...

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Spółka – to ja

Państwo to ja – mawiał król Francji Ludwik XIV. Nie był wyjštkowy w tej ocenie. I przed nim, i po nim wielu zakochanych w sobie władców myœlało i twierdziło podobnie. Ta w sumie...

Opinie

Kto zamiast nestora

Jak łagodnie i bezkonfliktowo ułatwić przejœcie jednoosobowych biznesów w ręce rodzin dotychczasowych przedsiębiorców, czy też tymczasowych pełnomocników – zarzšdców sukcesyjnych?

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Córki, matki i… spółki

Czy dzieci majš się słuchać rodziców, czy może rodzice dzieci? Problem jest trudny i otwarty. Zdarza się, że córka dominuje, a matka nie daje jej rady. Ich interesy życiowe i...

Komentuje Jerzy Kowalski

Wiadomoœci

Więcej œwiatła... na rynku polis

„Trzeba się było ubezpieczać" – fraza ta wypowiedziana przez premiera z leœniczówki w Puszczy Białowieskiej zapadła w pamięć rodaków, jak żadna inna. Tak, tak to było już 20 lat...

Opinie

Kiedy konsument powie: sprawdzam

Lepiej wiedzieć więcej niż mniej. To prawda, której hołdujš od wieków wszystkie instytucje edukacyjne – również i policyjne – na œwiecie. Ale nie tylko one. Także przedsiębiorcy...

Komentuje Jerzy Kowalski

Opinie

Ile lat ma kupujšcy piwko

Wolnoœć handlu – by użyć modnego okreœlenia – nie jest totalna. Ma swoje granice. Ryzyko ich naruszenia jest bardzo poważne, zwłaszcza, gdy handluje się... alkoholem.

Opinie

Szybkie wyroki radujš biznes

Lepiej póŸno niż wcale – mówi popularne porzekadło. Generalnie tak jest, ale jednak nie zawsze. Wiedzš o tym dobrze przedsiębiorcy, którzy marnowali swoje najlepsze lata na...

Opinie

GódŸcie się gospodarze!

Tak jak to w „Weselu" Wyspiańskiego „Chińczyki trzymajš się mocno", tak i branżowy wymiar sprawiedliwoœci i słusznoœci nie daje się.

Opinie

Renegocjacje lepsze niż rozwód

Przedsiębiorcy rzadko kiedy majš do czynienia z umowami na czas nieokreœlony. Zwykle zawierane przez nich kontrakty obowišzujš przez konkretny okres, np. rok czy dwa lata albo...

Opinie

Kosztowne nęcenie konsumentów

Któż z nas nie otrzymywał pocztš, mejlem, esemesem czy też telefonicznie zaproszeń na bezpłatne badania medyczne, pokaz koców energetyzujšcych, degustację sushi czy film...

Opinie

Ile lojalnoœci, ile wrogoœci

Biznes – to także problemy. Te technologiczne, rynkowe, cenowe, zaopatrzeniowe, czasowe, transportowe, konsumenckie, jakoœciowe. Ale także, a może przede wszystkim – pracownicze.

Firma

Biznesmen nie jest wieczny

Medice, cura te ipsum, czyli lekarzu, lecz się sam. Ta przestroga i rada w jednym dotyczy też przedsiębiorców. Uszczerbek ekonomiczny powodowany niestosowaniem jej w praktyce...

Opinie

Koniec wakacji w firmach

Tego nie da się zmienić. To menedżerowie z zarzšdów spółek odpowiadajš za czynnoœci osób, które im podlegajš służbowo, czy też działajš na ich rzecz.

Opinie

Korzyœci z głaskania pracownika

Czy warto mieć zadowolonych pracowników? Jeœli tak, to w jaki sposób ich uszczęœliwić? Może wystarczš tylko lepsze pienišdze „na pierwszego"? Niestety to już jest zbyt mało. One...

Opinie

Warto się podnieœć

Kiedy dłużnik nie ma już szans na prowadzenie swojego biznesu? Czy opóŸnienia w realizowaniu płatnoœci na rzecz swoich partnerów handlowych oznaczajš koniec firmy, czyli po...

Urzędnicy

Więcej odwagi

Urzędnik samorzšdowy œredniego szczebla albo pilnujšcy budżetu w centralnej administracji państwowej często staje przed problemem, którego rozwišzanie przysparza mu...

Firma

Ile warte jest słowo w biznesie

Mowa jest srebrem a milczenie złotem. Tak więc słowo ma swojš wartoœć. Czasami jest bezcenne i może także w gospodarce przyczynić się do znacznych oszczędnoœci.

Opinie

Fioletowe bratki pod szczególnš ochronš

Dawid i Goliat, imperium i prowincja, bokser wagi ciężkiej i muszej, autostrada i leœna dróżka, stuletni dšb i fioletowy skromny bratek. Listę tę można cišgnšć bez końca. W...

Opinie

To nie donos, to sygnalizacja

Realne życie bez sygnałów i znaków byłoby znacznie trudniejsze. Dlatego kierowcom pomaga się znakami drogowymi i sygnalizacjš œwietlnš, w budynkach publicznych petentom...

Opinie

Biznesowe informacje w wolnym obrocie

Czy swoboda wolnego przepływu ludzi, towarów, usług i kapitału zostanie w najbliższych latach uzupełniona o nowš wolnoœć? Na razie nie ma pewnej odpowiedzi na to pytanie. Musi...

Opinie

Bez korzyœci nie ma biznesu

Zidentyfikowanie, czy też zgodne i uczciwe ustalenie podmiotów uprawnionych do decydowania o sprawach istotnych – to klucz do rozwišzania każdego konfliktu. Oczywiœcie, nie...

Firma

Z pustego to i Salomon nie naleje

Przedsiębiorca zwykle ma większy majštek niż przeciętny Kowalski. Dlatego też jest bardziej narażony na zuchwałe czyny przestępcze, które godzš w jego pienišdze i œrodki produkcji.

Opinie

Pijesz, płacisz i utyjesz

Etykietko, etykietko powiedz przecie: kto jest najzgrabniejszy w œwiecie? Takie pytanie zadajš sobie, niekoniecznie w narcystycznym szale, ludzie od Pacyfiku po Atlantyk i od...

Opinie

Dla kogo firmowe berło

Nieszczęœcia chodzš parami – œpiewał mistrz Wojciech Młynarski. Naród przejšł tę frazę z dobrodziejstwem inwentarza i często lubi się niš wspierać w życiu jak najbardziej...

Opinie

Najpierw rentgen, póŸniej rachunek

Obrót podmiotami gospodarczymi to nie przelewki. To nie handel pietruszkš. Wymaga roztropnoœci i rozwagi. I to obu stron transakcji. Sprzedam spółkę, kupię firmę – takie...

Firma

Krajowa dostawa, międzynarodowe reguły

Incoterms sš niezawodne. Przewidziały wszystko, co może się zdarzyć w stosunkach między eksporterem, importerem i przewoŸnikiem. Dostawa towaru jest kluczowym elementem każdego...

Firma

W poszukiwaniu straconego... klienta

Trudno jest stworzyć dobry profil. Wiedzš coœ o tym malarze-portreciœci. Sama modelka o pięknej fizjonomii to za mało. Potrzebny jest jeszcze prawdziwy artysta i jego precyzyjny...

Opinie

Cała władza w rękach wspólników

Mieli rację doœwiadczeni praktycy i teoretycy, że najważniejsze sš kadry. Bez nich nawet dobrze usadowiona w branży i na globalnym rynku spółka z ograniczonš odpowiedzialnoœciš...

Example Alt
eWydanie