Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Marcin Piasecki

Opinie

Szansa na rozwój dla biznesu

Istotš tego sektora jest cišgła zmiana, permanentna rewolucja. Nawet w naszym raporcie używamy okreœleń, które sš dopiero u progu upowszechnienia – techniki kognitywne,...

Wywiady

Rewolucja w sposobie myœlenia o pacjencie

Coraz więcej osób choruje na choroby przewlekłe i sposób opieki nad nimi zmienia się diametralnie – mówi Reinier Schlatmann, prezes Philipsa w naszym regionie.

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Opinie

Potężna gałšŸ i chluba gospodarki

Nie może cieszyć to, że w Polsce produkuje się coraz mniej gotowych aut. Oczywiœcie już raczej do kategorii złudzeń należy przekonanie, że w Polsce kiedykolwiek powstanie jakaœ...

Blogi

Sektor wrażliwy na zmiany

Oczywiœcie, zawsze może być lepiej, jednak w tej chwili trudno wskazać na istotne słaboœci polskiej branży opakowań i powišzanego z nimi wycinka sektora poligraficznego.

Wywiady

Regulacje muszš być sprytne

Państwo zawsze jest i będzie w gospodarce obecne. Rolš państwa jest wpieranie realnych inwestorów, a nie firm, które tylko coœ deklarujš – mówi prezes Orange Polska w rozmowie z...

ROZMOWA "RZECZPOSPOLITEJ"

Opinie

Sektor sukcesu i wyzwań

Nie można mieć wštpliwoœci, że rozkwit branży meblarskiej to jeden z symboli sukcesu polskiej gospodarki w ostatnich 30 latach. Między innymi dlatego, że to – wbrew stereotypom...

Biznes

Innowacje muszš być praktyczne

Cyfryzacja w ubezpieczeniach będzie przebiegać ewolucyjnie – mówi wiceprezes zarzšdu TUiR Warta Rafał Stankiewicz.

ROZMOWA "RZECZPOSPOLITEJ"

Wywiady

Hyundai Rotem: Zaczniemy od tramwajów

Na poczštku chcielibyœmy współpracować z polskš firmš – partnerem – na zasadzie przekazania technologii i wsparcia technicznego, tak jak w Indiach, Egipcie czy w Turcji – mówi I...

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Lista 2000

Czas na technologiczny przełom

Firmy rozwijajš się, gospodarka funkcjonuje dobrze, nie widać większych zagrożeń – takie uspokajajšcy komunikat płynie z tegorocznej edycji Listy 2000.

Lista 2000

Wywiady

Inwestycje drogowe szybko się rozpędzajš

Za dziesięć lat dyskutować będziemy o tym, w jaki sposób zachować wysokš jakoœć dróg – mówi prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Andrzej Wyszyński.

Sylwetki

Œródmieœcie to oszczędnoœć czasu

Uchwalenie planu zagospodarowania spowoduje zwiększenie podaży biur i powierzchni mieszkalnej w najlepszej lokalizacji w Warszawie – mówi Rafał Szczepański, wiceprezes BBI...

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Wywiady

To nie jest pakt z diabłem

Finalizujemy negocjacje z całkiem prywatnym podmiotem, który zajmuje się utylizacjš odpadów. Napływ prywatnych klientów to kwestia czasu – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Analizy Rzeczpospolitej

W poszukiwaniu jakoœci

To było kilka miesięcy temu, zaplecze studia telewizyjnego „Rzeczpospolitej", trwa nasz program #RZECZoBIZNESIE emitowany na rp.pl. Spotkali się w nim goœcie zaproszeni przeze...

Wywiady

"Deficyt będzie większy w przyszłym roku"

Znacznie rosnš wydatki socjalne, co po częœci prowadzi do tego, że poziom zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym jest u nas niski – mówi prezes Deutsche Bank Polska Krzysztof...

ROZMOWA "RZECZPOSPOLITEJ"

Analizy Rzeczpospolitej

Rozwój mimo ciosów

Branża mięsna nie ma lekko. W cišgu ostatnich lat dotknęło jej kilka plag – ptasia grypa, afrykański pomór œwiń czy rosyjskie sankcje. A jednak mimo tych ciosów sektor się rozwija.

Przemysł Obronny

Branża zbrojeniowa potrzebuje skali

Nie należy przeceniać znaczenia offsetu, ale powinien być zawsze elementem długoterminowej strategii przemysłu obronnego – mówi założyciel Geopolitical Intelligence Services AG...

ROZMOWA "RZECZPOSPOLITEJ"

Wywiady

Logistyka zmieniła rynek mody

Albo dziœ będziemy pierwsi, albo za pięć lat możemy zwijać manatki. Jeœli ktoœ nie podšży z duchem rewolucji, to go nie będzie – mówi wiceprezes LPP Jacek Kujawa.

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Polityka

Armia zakładnikiem polityki

Wtorkowa defilada, zresztš jak większoœć defilad odbywajšcych się 15 sierpnia, mogła zaimponować rozmachem. Jak zwykle wygenerowała odpowiedni przekaz: nasze siły zbrojne sš...

Wywiady

Przejœć burzę pod szczelnym parasolem

Dla wielu klientów szkoda jest jednorazowym doœwiadczeniem, dla nas jest okazjš, aby na podstawie licznych obserwacji sformułować skuteczne drogi wyjœcia z kryzysu – mówi...

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Nieruchomoœci

Niższa cena już nie wystarczy

Jesteœmy œwiadkami jednego z najciekawszych procesów zmian dotyczšcych handlu w Polsce. Centra wyprzedaży przestajš być centrami wyprzedaży właœnie, a stajš się bardziej...

Wywiady

Zawirowania to dla nas okazja

Nasza gospodarka nieustannie roœnie, a to oznacza, że spraw zwišzanych z międzynarodowš windykacjš będzie przybywać, bo firmy będš eksplodować – mówi prezes zarzšdu TCM Group...

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Wywiady

Polacy otwarci na innowacje

Klienci sš w stanie zapłacić więcej za wyższš jakoœć, żywotnoœć, lepsze walory użytkowe i dobry design – mówi dyrektor generalny Electrolux Polska Tomasz Sypytkowski.

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Opinie

Wojska na łasce polityków

Organizacja Wojsk Obrony Terytorialnej to jeden ze sprawniej wdrażanych przez resort Antoniego Macierewicza projektów. Co prawda według zapowiedzi ta formacja miała...

Wywiady

Stawiamy na polski węgiel

Złożymy wniosek o koncesję wydobywczš. Potem potrzebujemy około dwóch lat, by rozpoczšć produkcję. Szacunkowa wartoœć inwestycji to 120–160 mln euro – mówi prezes firmy Bergbau...

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Blogi

Œrubki do patriotów

Wbrew zapewnieniom Ministerstwa Obrony i rzšdu droga do pozyskania systemu obrony, zwanego potocznie kontraktem na patrioty, pozostała taka, jaka była wczeœniej – trudna i kręta.

Wywiady

W Polsce jest potencjał

Wierzymy w siłę waszej gospodarki, która nawet podczas ostrego kryzysu finansowego w zasadzie nie zaznała recesji.

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Wywiady

Musimy udrożnić dostęp do portów

Na kolei mamy pienišdze, a nie mamy frontu robót. W inwestycjach drogowych zaœ odziedziczyliœmy program przyjęty przez poprzedników w czasie walki wyborczej – mówi minister...

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Blogi

Apetyt jest znacznie większy

Wydawałoby się, że w tej konfrontacji polskie firmy sš bez szans. Jakimi atutami mógł dysponować postpeerelowski przemysł farmaceutyczny, dzięki czemu mógł wygrać starcie z...

Wywiady

Szukamy pomysłów i inspiracji

Wierzymy, że startup z Polski lub Europy Œrodkowo-Wschodniej mógłby stać się Ÿródłem globalnego rozwišzania – mówi Jacek Mazurkiewicz, dyrektor generalny AbbVie w rozmowie z...

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Blogi

Impactor: Nie tylko metry kwadratowe

Po co jeszcze jeden kongres poœwięcony nieruchomoœciom? Jest ich przecież mnóstwo, a branża ma raczej poczucie przesytu niż konferencyjno-kongresowego niedowartoœciowania. A...

Impcator

Przemysł Obronny

Wojnicz: Integracja PGZ to mój cel

Najważniejsze zadania na ten rok to: operacyjnie terminowa dostawa sprzętu wojskowego dla klientów, a organizacyjnie do wrzeœnia chcemy wdrożyć pakiet zmian, który pogłębi...

Rozmowa "RZECZPOSPOLITEJ"

Wywiady

Czas na stabilizację akcjonariatu

Doszliœmy do momentu, w którym okazało się, że nasze plany rozwoju sš ciężkie do sfinansowania poprzez rynek giełdowy. Pelion powinien być spółkš prywatnš – mówi prezes Pelionu...

Rozmowa "Rzeczpospolitej":
Example Alt
eWydanie