Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Marcin Piasecki

Blogi

Wielki sukces i wielkie wyzwanie

Rozwój branży logistycznej to niewštpliwy sukces polskiej przedsiębiorczoœci. Nasze firmy opanowały kawał transportowego europejskiego tortu.

Sport

Omięcka za Oparę na Narodowym

Alicja Omięcka, dotychczas dyrektor generalna w Ministerstwie Sportu i Turystyki zastšpi Jakuba Oparę na stanowisku prezesa spółki PL.2012+ - dowiedziała się nieoficjalnie...

Opinie

Wrzenie w odpadach

Mieszkańcy wielu gmin wkrótce zapłacš więcej za wywóz œmieci. I to zupełnie niepotrzebnie.

Wywiady

Prezes PPL: Modlina zamykać nie chcemy

Za 400 mln zł po 20 miesišcach mogę mieć w Radomiu prawdziwy port. Zbudować tam infrastrukturę można łatwiej, taniej i szybciej niż w Modlinie – mówi prezes PPL Mariusz Szpikowski.

ROZMOWA "RZECZPOSPOLITEJ"

Blogi

Roboty u drzwi małych firm

Jednš z podstawowych bolšczek polskiej gospodarki jest niski poziom inwestycji. Co prawda ostatnie dane wskazujš na ich lekki wzrost, jednak poczucie niedosytu jeszcze nie minęło.

Wywiady

Warto być proaktywnym

Polskie firmy nie żałujš pieniędzy na nowoczesne linie produkcyjne, rejestrujš patenty. Więcej œrodków trzeba przeznaczać na inwestycje w ludzi – mówi prezes SAP Polska Kinga...

ROZMOWA "RZECZPOSPOLITEJ"

Opinie

Sektor przy œcianie

Jeszcze w latach 90. wydawało się, że ten sektor w Polsce nie ma przed sobš żadnej, może prawie żadnej, przyszłoœci. Jakš przyszłoœć można przecież wišzać z odziedziczonymi po...

Wywiady

Samoloty to nie wszystko

Œwidnik nie był kupowany przez Leonardo, by produkować wyłšcznie na polski rynek. Dzięki temu założeniu w cišgu zaledwie kilku lat udało nam się potroić przychody tych zakładów...

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Opinie

Nadmiar regulacji nie służy branży

Opisywana przez nas dzisiaj branża jest niewštpliwym rekordzistš. Rekordowa jest przecież liczba regulacji dotyczšcych sektora farmaceutycznego stworzonych i wprowadzonych przez...

Wywiady

Dlaczego złoty się nie umacnia

Polska waluta jest jednš z najtańszych na œwiecie. Głównš przyczynę stanowi premia za ryzyko polityczne – mówi dyrektor w globalnym dziale analiz Fixed Income, Currencies &...

ROZMOWA "RZECZPOSPOLITEJ"

Wywiady

Skanska: Rekordowy rok mamy za sobš

Ceny działek osišgnęły maksimum i drożej już nie będzie, bo biznes przestanie się kalkulować – mówi Arkadiusz Rudzki, dyrektor zarzšdzajšcy spółki biurowej Skanska.

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Opinie

Szansa na rozwój dla biznesu

Istotš tego sektora jest cišgła zmiana, permanentna rewolucja. Nawet w naszym raporcie używamy okreœleń, które sš dopiero u progu upowszechnienia – techniki kognitywne,...

Wywiady

Rewolucja w sposobie myœlenia o pacjencie

Coraz więcej osób choruje na choroby przewlekłe i sposób opieki nad nimi zmienia się diametralnie – mówi Reinier Schlatmann, prezes Philipsa w naszym regionie.

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Opinie

Potężna gałšŸ i chluba gospodarki

Nie może cieszyć to, że w Polsce produkuje się coraz mniej gotowych aut. Oczywiœcie już raczej do kategorii złudzeń należy przekonanie, że w Polsce kiedykolwiek powstanie jakaœ...

Blogi

Sektor wrażliwy na zmiany

Oczywiœcie, zawsze może być lepiej, jednak w tej chwili trudno wskazać na istotne słaboœci polskiej branży opakowań i powišzanego z nimi wycinka sektora poligraficznego.

Wywiady

Regulacje muszš być sprytne

Państwo zawsze jest i będzie w gospodarce obecne. Rolš państwa jest wpieranie realnych inwestorów, a nie firm, które tylko coœ deklarujš – mówi prezes Orange Polska w rozmowie z...

ROZMOWA "RZECZPOSPOLITEJ"

Opinie

Sektor sukcesu i wyzwań

Nie można mieć wštpliwoœci, że rozkwit branży meblarskiej to jeden z symboli sukcesu polskiej gospodarki w ostatnich 30 latach. Między innymi dlatego, że to – wbrew stereotypom...

Biznes

Innowacje muszš być praktyczne

Cyfryzacja w ubezpieczeniach będzie przebiegać ewolucyjnie – mówi wiceprezes zarzšdu TUiR Warta Rafał Stankiewicz.

ROZMOWA "RZECZPOSPOLITEJ"

Wywiady

Hyundai Rotem: Zaczniemy od tramwajów

Na poczštku chcielibyœmy współpracować z polskš firmš – partnerem – na zasadzie przekazania technologii i wsparcia technicznego, tak jak w Indiach, Egipcie czy w Turcji – mówi I...

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Lista 2000

Czas na technologiczny przełom

Firmy rozwijajš się, gospodarka funkcjonuje dobrze, nie widać większych zagrożeń – takie uspokajajšcy komunikat płynie z tegorocznej edycji Listy 2000.

Lista 2000

Wywiady

Inwestycje drogowe szybko się rozpędzajš

Za dziesięć lat dyskutować będziemy o tym, w jaki sposób zachować wysokš jakoœć dróg – mówi prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Andrzej Wyszyński.

Sylwetki

Œródmieœcie to oszczędnoœć czasu

Uchwalenie planu zagospodarowania spowoduje zwiększenie podaży biur i powierzchni mieszkalnej w najlepszej lokalizacji w Warszawie – mówi Rafał Szczepański, wiceprezes BBI...

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Wywiady

To nie jest pakt z diabłem

Finalizujemy negocjacje z całkiem prywatnym podmiotem, który zajmuje się utylizacjš odpadów. Napływ prywatnych klientów to kwestia czasu – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Analizy Rzeczpospolitej

W poszukiwaniu jakoœci

To było kilka miesięcy temu, zaplecze studia telewizyjnego „Rzeczpospolitej", trwa nasz program #RZECZoBIZNESIE emitowany na rp.pl. Spotkali się w nim goœcie zaproszeni przeze...

Wywiady

"Deficyt będzie większy w przyszłym roku"

Znacznie rosnš wydatki socjalne, co po częœci prowadzi do tego, że poziom zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym jest u nas niski – mówi prezes Deutsche Bank Polska Krzysztof...

ROZMOWA "RZECZPOSPOLITEJ"

Analizy Rzeczpospolitej

Rozwój mimo ciosów

Branża mięsna nie ma lekko. W cišgu ostatnich lat dotknęło jej kilka plag – ptasia grypa, afrykański pomór œwiń czy rosyjskie sankcje. A jednak mimo tych ciosów sektor się rozwija.

Przemysł Obronny

Branża zbrojeniowa potrzebuje skali

Nie należy przeceniać znaczenia offsetu, ale powinien być zawsze elementem długoterminowej strategii przemysłu obronnego – mówi założyciel Geopolitical Intelligence Services AG...

ROZMOWA "RZECZPOSPOLITEJ"

Wywiady

Logistyka zmieniła rynek mody

Albo dziœ będziemy pierwsi, albo za pięć lat możemy zwijać manatki. Jeœli ktoœ nie podšży z duchem rewolucji, to go nie będzie – mówi wiceprezes LPP Jacek Kujawa.

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Polityka

Armia zakładnikiem polityki

Wtorkowa defilada, zresztš jak większoœć defilad odbywajšcych się 15 sierpnia, mogła zaimponować rozmachem. Jak zwykle wygenerowała odpowiedni przekaz: nasze siły zbrojne sš...

Wywiady

Przejœć burzę pod szczelnym parasolem

Dla wielu klientów szkoda jest jednorazowym doœwiadczeniem, dla nas jest okazjš, aby na podstawie licznych obserwacji sformułować skuteczne drogi wyjœcia z kryzysu – mówi...

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Nieruchomoœci

Niższa cena już nie wystarczy

Jesteœmy œwiadkami jednego z najciekawszych procesów zmian dotyczšcych handlu w Polsce. Centra wyprzedaży przestajš być centrami wyprzedaży właœnie, a stajš się bardziej...

Wywiady

Zawirowania to dla nas okazja

Nasza gospodarka nieustannie roœnie, a to oznacza, że spraw zwišzanych z międzynarodowš windykacjš będzie przybywać, bo firmy będš eksplodować – mówi prezes zarzšdu TCM Group...

Rozmowa "Rzeczpospolitej"

Wywiady

Polacy otwarci na innowacje

Klienci sš w stanie zapłacić więcej za wyższš jakoœć, żywotnoœć, lepsze walory użytkowe i dobry design – mówi dyrektor generalny Electrolux Polska Tomasz Sypytkowski.

Rozmowa "Rzeczpospolitej"
Example Alt
eWydanie