Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Forum Ekonomiczne

Potrzebne nowe reguły wejścia do strefy euro?

PAP/Darek Delmanowicz
Spełnienie klasycznych kryteriów z Maastricht to za mało, by stać się stabilnym członkiem eurostrefy – stwierdził na forum ekonomicznym w Krynicy Marton Nagy, wiceprezes banku centralnego Węgier.
Kryteria z Maastricht, zwane również kryteriami konwergencji, to wskaŸniki ekonomiczne i zasady, jakie powinno spełniać państwo aspirujšce do uczestniczenia w unii walutowej. Obejmujš stabilnoœć cen, zrównoważonš politykę fiskalnš (deficyt oraz zadłużenie kraju nie większe niż odpowiednio 3 proc. oraz 60 proc. PKB), stabilny kurs walutowy oraz zbliżony do eurostrefy poziom stóp procentowych.

O tym, jakie konsekwencje może mieć przyjęcie kraju realnie niespełniajšcego kryteriów z Maastricht, œwiadczyć może chociażby przypadek Grecji. Czasem jednak nawet spełnienie wymogów ustalonych ćwierć wieku temu może okazać się niewystarczajšce, o czym przekonywał wiceszef Narodowego Banku Węgier (MNB).

W ocenie Nagiego dodatkowymi kryteriami koniecznymi do wejœcia kraju do unii walutowej powinny być zbliżony poziom płac oraz konkurencyjnoœć gospodarek. Co więcej, finansowy i gospodarczy cykl koniunkturalny konwergujšcej do strefy euro gospodarki powinny być skorelowane w więcej niż 70 proc.

Wiceprzewodniczšcy MNB zaznaczył, że system finansowy Węgier powinien być silnie rozwinięty, stabilny i konkurencyjny, by myœleć o wprowadzeniu kraju do unii walutowej. Niezbędna będzie do tego odpowiednio prowadzona przez rzšd polityka fiskalna oraz polityka makroostrożnoœciowa leżšca w gestii władz monetarnych.

Odnoszšc się do szczegółów, Nagy wskazał, że PKB per capita wyrażone w parytecie siły nabywczej powinno osišgnšć 90 proc. œredniej euro strefy, a produktywnoœć małych i œrednich przedsiębiorstw powinna osišgnšć połowę wydajnoœci dużych korporacji. Stopa bezrobocia winna kształtować się okolicach 4 proc., a współczynnik aktywnoœci zawodowej (informujšcy o stosunku osób aktywnych zawodowo do ogółu ludnoœci) w granicach 65 proc.

Zaproponował on także modyfikację wymogów z Maastricht. Długoterminowy deficyt strukturalny powinien oscylować wokół zera, a dług wynosić do 50 proc. PKB.

XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL