Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Forum Ekonomiczne

Większe wpływy i bezpieczeństwo

O zmianach na rynku paliw dyskutowano podczas panelu „Wyzwania dla polskiego sektora paliwowego”
Fotorzepa, Piotr Guzik
Po wprowadzeniu pakietu paliwowego w sierpniu 2016 r. nastšpił 20-procentowy wzrost zapotrzebowania na legalne paliwo. Osłabienie szarej strefy przyniosło wielorakie korzyœci.

„Wyzwania dla polskiego sektora paliwowego" – pod takim hasłem dyskutowano w Krynicy o zmianach na rynku paliw. – Sektor paliwowy jest jednym z ważniejszych dla państwa i dlatego jest objęty ochronš rzšdu – tłumaczył Marian Banaœ, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny za Krajowš Administrację Skarbowš. Resort szacuje, że od 2009 do 2015 roku budżet stracił 262 mld zł z powodu uszczupleń podatkowych. – Stworzyliœmy Krajowš Administrację Skarbowš. Wczeœniej formacje były rozdrobnione, nawet współpraca między nimi była utrudniona – wyjaœnił Banaœ.

Krajowa Administracja Skarbowa powstała z trzech służb i umożliwiła skomasowanie informacji dotyczšcych podmiotów, analizę danych i ocenę ryzyka popełnienia przestępstwa.

– Do 2016 roku za tego rodzaju wyłudzenia kara traktowana była jako wykroczenie, a nie przestępstwo. To zachęcało do patologii. Wraz z wprowadzeniem pakietu paliwowego wyłudzenie powyżej 10 mln zł zagrożone jest karš od pięciu lat wzwyż – porównywał Banaœ. Kolejne regulacje to wymóg zapłacenia VAT w cišgu pięciu dni za przywóz paliwa z Unii Europejskiej. Wzrosły też kary za uchybienia. Wprowadzony rok temu pakiet paliwowy zastopował patologie. W pierwszym półroczu dodatkowe wpływy z handlu paliwami sięgnęły 17,5 mld zł. Każdy wjeżdżajšcy samochód z paliwem musi być zarejestrowany. Uchybienie oznacza 50 tys. zł kary, a powtórny brak rejestracji stratę koncesji.

Od wrzeœnia 2016 roku obowišzuje monitoring przewozów, wczeœniej prowadzony okresowo. Marian Banaœ tłumaczył, że w okresach kontroli wiele cystern czekało w Czechach czy na Węgrzech i tamten system był nieskuteczny.

– Mamy dużš wykrywalnoœć, rozbiliœmy kilka grup przestępczych. Proceder dotyczył nie tylko paliw, ale i handlu odzieżš z Chin, elektronikš – dodał szef KAS. W efekcie działań skarbówki wygasło ok. tysišca koncesji na obrót paliwami.

W momencie wprowadzenia pakietu paliwowego w sierpniu 2016 roku, w jednym miesišcu nastšpił 20-procentowy wzrost zapotrzebowania na legalne paliwo. Osłabienie szarej strefy przyniosło wielorakie korzyœci. – Wyższe sš podatki. Po drugie zniknęło zaburzenie wolnej konkurencji. Uczciwi przedsiębiorcy byli bez szans w starciu z grubymi rybami szarej strefy. Wreszcie powiększyło się bezpieczeństwo energetyczne Polski – wymienił Maciej Małecki, sekretarz stanu z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Jeżeli w polskich magazynach zapasy muszš wystarczyć na 90 dni funkcjonowania gospodarki, to okazało się, że przy 30-procentowym wzroœcie zapotrzebowania ze strony klientów, nasza gospodarka była niedoszacowana. W potencjalnej sytuacji kryzysowej zapasy starczały nie na 90 dni, ale na 70 – podliczał Małecki.

Dodał, że w 2007 roku luka wynosiła 7 mld zł, w 2016 roku już 50 mld zł. – W cišgu oœmiu lat rzšdów PO luka wzrosła siedmiokrotnie. Jedna pišta z tego przypadła na sektor paliwowy. Tegoroczny wzrost wpływów do budżetu, blisko 20 mld zł, zapewni œrodki na program 500+. Skorzystali także uczciwi przedsiębiorcy – wskazał minister Małecki.

Rok funkcjonowania pakietu paliwowego podsumowujš przedsiębiorstwa. – Notujemy rekordowe wyniki: od 1 sierpnia do końca grudnia 2016 roku wzrost wydań paliw w OLPP sięgnšł 23 proc., gdy liczyliœmy na 15 proc. Nie wszystko można przypisać likwidacji szarej strefy, nastšpił również wzrost konsumpcji, choćby z programu Rodzina 500+ i wzrostu PKB – przyznał Paweł Stańczyk, prezes OLPP. Wiosnš 2017 roku, w kwietniu, maju i czerwcu, wzrost sięgnšł już 30 proc. Popyt jest tak duży, że OLPP musi budować nowe magazyny na 300 tys. m szeœc.

Rekordowe przychody i zyski notuje również PKN Orlen. – W pierwszym półroczu wzrost sprzedaży oleju napędowego wyniósł 27 proc. – przypomniał Zbigniew Leszczyński, członek zarzšdu ds. sprzedaży PKN Orlen. Podkreœlił, że administracja skarbowa musi być przygotowana na odrodzenie się szarej strefy. – Wczeœniej stosowała barwienie oleju napędowego – przypomniał.

Rekordowe przychody i wpływy poprawiły możliwoœci inwestycyjne uczciwych podmiotów. – Rozwijaliœmy rafinerię i sieć detalicznš. Po wprowadzeniu pakietu rynek zmienił się skokowo i opublikowaliœmy odważny plan na najbliższe lata – wyjaœnił Mateusz Aleksander Bonca, wiceprezes zarzšdu ds. strategii i rozwoju Grupy Lotos.

Podkreœlił, że zamiast mało opłacalnego eksportu spółka lokuje nadwyżki produkcji na chłonnym rynku krajowym. – To umacnia wyniki naszego projektu, czyli instalacji głębszego przerobu ropy naftowej – dodał prezes Lotosu.

Zyski umożliwiš silnym spółkom pracę nad paliwami alternatywnymi, które za 10–20 lat mogš stać się istotnš częœciš sprzedaży. W Niemczech Orlen sprzedaje na stacjach paliw wodór, ma też, podobnie jak Lotos, ładowarki do aut elektrycznych.

http://www.forum-ekonomiczne.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL