Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Europejski Kongres Gospodarczy

Wojciech Kuśpik: Pomagamy rozpędzać biznes

Kongres w Katowicach stał się œwietnš okazjš do międzynarodowej promocji Polski – uważa prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczoœci, pomysłodawca i organizator EKG.

Rz: Jak tegoroczny kongres wyglšda w liczbach?

Wojciech Kuœpik: Statystyki sš w tym roku rekordowe. I pokazujš, że ten kongres jest potrzebny. W cišgu trzech dni odbyło się ponad 150 sesji, które zgromadziły 900 panelistów. EKG odwiedziło przeszło 11 tys. goœci, ponad 2,5 tys. goœci zgromadziła częœć startupowa.

A jak to wyglšda w porównaniu z ubiegłym rokiem? Czy kongres roœnie szybciej niż polski PKB?

To oczywiste, przed rokiem mieliœmy 9 tys. goœci, więc wzrost jest bardzo dynamiczny. Potwierdza, że potrzebna jest taka otwarta platforma do debaty pomiędzy przedsiębiorcami, administracjš, politykami. To œwietnie miejsce do spotkań i nawišzywania kontaktów, które potem pozwalajš uruchamiać konkretne projekty biznesowe.

W tym roku udało się œcišgnšć wiele znaczšcych osobistoœci, m.in. wiceszefa Komisji Europejskiej, byłego szefa rady Europejskiej czy wicepremiera Ukrainy. Jak się zachęca takie osoby do przyjazdu na kongres?

Przy EKG pracuje duży zespół, który zaczyna przygotowywać kolejnš edycję już kilka dni po zakończeniu ostatniej. Ponadto kongres ma już dobrš opinię w Polsce, Europie i na œwiecie. Goœcie majš więc pewnoœć, że spędzony czas w Katowicach będzie potencjalnie dobrze zagospodarowany. W cišgu dziesięciu lat stworzyliœmy sobie grupę partnerów, ambasadorów, którzy widzš sens w tym, by tu, na Œlšsku, odbywała się debata europejska. I sš zainteresowani, by przyjeżdżali tu interesujšcy goœcie. W tym roku ta reprezentacja panelistów była bardzo dobra.

Jak będzie wyglšdał EKG w następnych latach?

Gdy powstał kongres, Katowice bardzo zaczęły się zmieniać. Na poczštku byliœmy rozlokowani w dziesięciu miejscach. Przez długi czas miasto było w przebudowie, powstał nowy dworzec PKP, hotele, wreszcie pojawiło się centrum kongresowe i strefa kultury. Będziemy dšżyć do tego, by w jak największym stopniu umiędzynaradawiać EKG. Z jednej strony tego oczekujš nasi goœcie, z drugiej – polskie firmy coraz œmielej wychodzš na rynki zagraniczne. Tu majš okazję do nawišzania kontaktów i potencjalnego wsparcia do rozszerzania działalnoœci. To także œwietna okazja do promocji Polski.

W tym roku kongres odbywał się w metropolii. Jakie ma ona znaczenie dla regionu?

Zagraniczni goœcie nie rozumiejš specyfiki Œlšska. Że ten duży zurbanizowany teren to nie jedno, ale wiele miast blisko siebie. Z kolei same Katowice majšce niecałe 300 tys. mieszkańców nie robiš wrażenia z perspektywy odwiedzajšcych wielkie aglomeracje w USA, Chinach czy Indiach. Ale 2-milionowa metropolia to już co innego. Ona powinna pokazywać potencjał regionu. To także rola dla władz metropolii: pokazywanie synergii i korzyœci dla mieszkańców.

Co zrobiło na panu największe wrażenie podczas tegorocznego kongresu?

Tematem, który się tu bardzo mocno przewijał, jest rewolucja technologiczna: sztuczna inteligencja, fintechy, elektromobilnoœć, technologie antysmogowe. Niektóre z nich wywrócš bardzo wiele modeli biznesowych, jeszcze nie wiemy, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Staraliœmy się, aby panele zwišzane z tš tematykš były mocno obsadzone, aby było tam spojrzenie z zewnštrz. Miał to być także przekaz, aby polskie firmy jeszcze mocniej zainteresowały się tš problematykš.

Czy nie obawia się pan, że właœnie rozwój technologii zniszczy taki biznes jak kongresy?

Ludzka specyfika wymaga spotkań. To wydaje się naturalne. Nie da się o wszystkim korespondować, trzeba rozmawiać. Im dłużej trwa EKG, tym bardziej jesteœmy o tym przekonani.

W Spodku równolegle z EKG odbywały się European Start-up Days. Jak rozwija się ta impreza?

To wydarzenie otwarte, każdy może się zgłosić. Potem następuje etap weryfikacji i selekcji. Przed tym kongresem analizowaliœmy sytuację zwycięzców z ub. roku: okazało się, że skala ich biznesów mocno wzrosła, odnieœli sukces. Przyznali, że nasza impreza dała im ogromny impuls, mnóstwo kontaktów. Ale taka jest misja tego wydarzenia: by efektem spotkań w Katowicach okazały się konkretne projekty biznesowe.  —rozmawiał Krzysztof Adam Kowalczyk, notował Adam WoŸniak

ródło: tv.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL