Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Betlej: Biura podróży przed wielkš szansš

Filip Frydrykiewicz
Jeœli nie wydarzy się nic niekorzystnego, w najbliższych 6 latach liczba sprzedawanych wycieczek w Polsce wzroœnie o ponad 100 procent. To będzie nowa epoka w zorganizowanej turystyce wyjazdowej – przewiduje ekspert

Widać nadal dużš dynamikę wzrostu sprzedaży wyjazdów z biurami podróży – opisuje sytuację w tygodniu przedœwištecznym prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej. Korzystajšc z danych z raportów Polskiego Zwišzku Organizatorów Turystyki w swoim cotygodniowym materiale przedstawia on tę dynamikę w ujęciu dwuletnim. Przy czym interesuje go jedynie sprzedaż wyjazdów lotniczych.

Zmiany sprzedaży na przestrzeni dwóch lat sš zwykle bardziej wyrównane, gdyż często efektowi niskiej bazy wynikajšcemu z różnych przyczyn (w tym różnego układu dni wolnych od pracy i końca miesišca) towarzyszy póŸniej częœciowe wyrównanie w następnym sezonie, gdy efekty te nie miały już miejsca – pisze ekspert.

Generalnie dobre wyniki sprzedaży w ostatnich tygodniach spowodowały, że dynamika sprzedaży czterotygodniowej nadal przewyższała jej poziom zeszłoroczny (+46,1 wobec +27,3 procent), ale dynamika skumulowana kształtuje się jeszcze nieco poniżej wielkoœci sprzed roku (+31,91 wobec +32,19 procent).

Z ciekawszych kwestii można wymienić nadal relatywnie słaby poziom sprzedaży Grecji (minus 0,2 procent poniżej poziomu zeszłorocznego). Coraz lepiej sprzedaje się natomiast Bułgaria, której dynamika wzrostu zbliża się do zeszłorocznej i osišgnęła już+ 21,8 wobec+ 26 procent przed rokiem – opisuje autor.

Rekordzistami pozostajš natomiast Egipt ze wzrostem sprzedaży o ponad 120 procent (przed rokiem +7 procent) i Turcja. Wprawdzie raporty z systemu MerlinX nadal z jakiœ względów nie podajš dynamiki wzrostu sprzedaży Turcji, ale z innych Ÿródeł wynika, że wynosi ona w granicach 200-250 procent. W ogólnych statystykach sprzedaży dla całego sezonu (takie podajš raporty) zauważalnš obecnoœć zaznacza też powoli odzyskujšca popularnoœć Tunezja – w systemie MerlinX z udziałem 1 procent, a w innych Ÿródłach około 1,6 procent – dodaje Betlej.

Jak zwraca uwagę, najważniejszym czynnikiem sprzyjajšcym dobrej sprzedaży w biurach podróży jest wzrost realnych wynagrodzeń w kraju. Ale istotne choć krótkoterminowe znaczenie majš też wypłaty rekompensat dla emerytów górniczych i nowy strumień œwiadczeń i œrodki z odpraw emerytalnych będšce konsekwencjš dużej liczby œwieżo przyznanych emerytur.

250 procent Turcji więcej

Zdaniem Betleja zaawansowanie przedsprzedaży wyjazdów na lato 2018 oku „wynosi obecnie dopiero niewiele ponad 10 procent, ale ich skala i siła trendów jest tak znaczna, że można już przyjšć założenie o ich co najmniej bardzo istotnym wpływie na obraz sezonu letniego jako całoœci".

Opierajšc się na danych z sieci sprzedaży Wakacje.pl Traveldata przedstawiła wykres, który pokazuje udziały rezerwacji na głównych kierunkach w poszczególnych miesišcach sezonu lato 2018 według stanu na 24 grudnia tego roku.

Kolejny wykres pokazuje dynamikę zmian udziałów kierunków rezerwowanych na wyjazdy w poszczególnych miesišcach w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Na drugim wykresie jest wyraŸnie widoczne jak wielki postęp poczyniła skala rezerwacji wycieczek do Turcji i to w zasadzie w każdym z miesięcy sezonu letniego. Aż 12,4- procentowy wzrost udziału tego kierunku, zestawiony z jego udziałem sprzed roku i z uwzględnieniem wzrostu sprzedaży rynku jako całoœci ze Ÿródeł alternatywnych (nieco niższy niż w raportach z MerlinX) pozwalajš oszacować obecny wzrost sprzedaży Turcji na około 245-250 procent, z tym że jeszcze inne Ÿródła wskazujš na wielkoœci o 20-30 procent mniejsze – opisuje Betlej.

Bardzo charakterystyczne jest na tym etapie przedsprzedaży, że udziały bardzo dobrze radzšcego sobie zimš Egiptu, w lecie przebiegajš poniżej poziomu zeszłorocznego. Tak więc Egipt i Turcja w sezonach zimowym i letnim jakby wymieniły się rolami, czego przyczynš jest zapewne niska cena wyjazdów do Turcji i bardzo duża skłonnoœć polskich turystów do odkładania zakupu wycieczek do Egiptu na ostatniš chwilę.

W znacznie mniejszej skali zyskujš Albania i Bułgaria, a wyraŸnymi ofiarami zyskujšcej na popularnoœci Turcji zostały Hiszpania i Grecja – ta ostatnia z wyjštkiem maja.

Gra „o drugie tyle" w turystyce

Zdaniem autora w turystyce wyjazdowej szczególnie da się odczuć potężny zastrzyk pieniędzy jaki zapewniły rodzinom w tzw. Polsce B program 500+ i generalne przyspieszenie rozwoju gospodarczego kraju. „Nie oznacza to, że liczba klientów z grup tradycyjnie dobrze sytuowanych nie będzie się jeszcze zwiększać lub nie wzroœnie częstotliwoœć ich wyjazdów w cišgu jednego roku. Jednakże z natury rzeczy wzrost ten będzie ograniczony, a do tego w znacznym stopniu zagospodarowany przez wyjazdy organizowane samodzielnie np. w oparciu o przeloty tanimi liniami".

Już dziœ można oszacować – pisze prezes Traveldaty – że w najbliższych 6 latach liczba sprzedawanych wycieczek w Polsce wzroœnie o ponad 100 procent, a wliczajšc w to pierwszy rok zdecydowanego przyspieszenia w branży, czyli 2017, wzrost wyniesie nawet 150 - 160 procent.

Dlatego „w okresie najbliższych 6 lat w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej jest co najmniej tyle samo do wygrania co w całych dotychczasowych 25 latach jej istnienia. (...) Żeby wygrać szanse nowej epoki w turystyce trzeba być lepszym od innych w trafnym rozpoznaniu wyzwań strategicznych i sprawnym ich zagospodarowaniu". A o tym, który z organizatorów poradzi sobie z tym najlepiej będzie można przekonać się stosunkowo niedługo.

Wakacje tańsze

W drugiej częœci Andrzej Betlej omawia wyniki badania cen w biurach podróży. Chodzi o porównanie cen dla wylotów w szczycie sezonu letniego 2018 roku, czyli od 6 do 12 sierpnia. Dane zebrano 22 grudnia.

W porównaniu z ubiegłym tygodniem œrednia cena spadła o 8 złotych (w poprzednim zestawieniu spadły o 12 złotych, a wczeœniej wzrosły o 4, 27 i 10 złotych oraz spadły o 35 złotych). Największa zniżka miała miejsce na Półwyspie Chalcydyckim (poprzednio ceny wzrosły tam najbardziej) - o 158 złotych. Sporo też spadła cena w wypadku wakacji w Szarm el-Szejk - o 81 złotych. Największš zwyżkę Traveldata odnotowała natomiast na Cyprze - o 147 złotych.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa.

Jeœli z kolei porównać ceny na rok 2018 z cenami z 2017 okaże się, że œrednia jest niższa o 39 złotych (wczeœniej ceny były niższe o 71, 9, 18, 49 i 28 złotych).

Największe zniżki œrednich cen – pisze dalej autor analizy - w porównaniu z ubiegłym sezonem wœród dużych i œrednich organizatorów wykazujš oferty biura Coral Travel Wezyr Holidays i TUI Poland – tańsze rok do roku o około 180 i 105 złotych. Mniej kosztowne niż przed rokiem sš również oferty biur Itaka i Rainbow – œrednio o około 85 i 50 złotych, a oferta biura Grecos Holiday pozostaje œrednio na tym samym ubiegłorocznym poziomie – mimo że Grecja jest obecnie najbardziej drożejšcym kierunkiem ze œrednim wzrostem cen rok do roku o 60 złotych.

U pozostałych organizatorów ceny były o 34 do 262 złotych wyższe od cen ubiegłorocznych.

W liczbie najatrakcyjniejszych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków i w trzech kategoriach hoteli, na czołowej pozycji z zestawienia na zestawienie następuje wymiana pomiędzy biurami Itaka i TUI Poland. W ostatnim tygodniu liderem było to ostatnie biuro (39 ofert) przed Itakš (33 oferty). A za nimi Coral Travel, Rainbow i Exim Tours – odpowiednio 14, 13 i również 13 takich ofert.

Przez większoœć ubiegłego sezonu na czele tabel dotyczšcych szczytu sezonu wakacyjnego nieomal niezmiennie królowały (w różnej kolejnoœci) biura Itaka i Grecos Holiday, ale wysokie pozycje doœć często zajmowały też biura Coral Travel Wezyr Holidays i Net Holiday. W paŸdzierniku na wysokiej pozycji pojawiło się biuro TUI Poland.

Ostatnie tygodnie przynosiły kolejne modyfikacje cen oferowanych wycieczek, które jednakże nie zmieniły istotnie składu górnej częœci tabeli. Obecnie biuro TUI Poland nadal pozostaje w czołówce prezentujšc œrednio bardziej konkurencyjnš niż w przeszłoœci ofertę, ale warto zauważyć, że różnice w ramach tradycyjnej dwójki liderów oraz ich nowego konkurenta sš na razie bardzo niewielkie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL