Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Ustawa o imprezach turystycznych czeka już tylko na podpis prezydenta

Filip Frydrykiewicz
Prawdopodobnie w poniedziałek ustawa o usługach turystycznych i powišzanych usługach turystycznych trafi do Kancelarii Prezydenta. W pištek Sejm przegłosował jš z poprawkami Senatu

Ustawa powstała z połšczenia trzech wštków. Tylko jeden z nich jest całkiem nowy, ten, który włšcza do polskiego prawa zalecenia dyrektywy Unii Europejskiej 2015/2302 z 25 listopada 2015 roku. Dwa pozostałe funkcjonowały wczeœniej odrębnie, a teraz zostały włšczone do ustawy ze względu na porzšdkowanie i ujednolicanie prawa. Chodzi tu o wczeœniejszš ustawę o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym i częœć zapisów przeniesionych z ustawy o usługach turystycznych, a dotyczšcych stricte turystyki wyjazdowej.

Najważniejsze zmiany to wprowadzenie kilku nowych pojęć i zdefiniowanie innych, będšcych już w obiegu. Należš do nich: „powišzane usługi turystyczne" („niestanowišce imprezy turystycznej połšczenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych nabytych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, objęte odrębnymi umowami z [ich] dostawcami"), „punkt sprzedaży" („ruchome lub stałe miejsce prowadzenia sprzedaży imprez turystycznych lub powišzanych usług turystycznych, jak również strony internetowe sprzedaży lub podobne punkty sprzedaży online"), „nieuniknione i nadzwyczajne okolicznoœci" dawniej nazywane siłš wyższš („sytuacja pozostajšca poza kontrolš strony powołujšcej się na takš sytuację, której skutków nie można było uniknšć"), czy „niezgodnoœci" („niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych objętych imprezš turystycznš").

Wišżesz usługi, załatw sobie zabezpieczenie

Powišzane usługi turystyczne – to nowe i zarazem kluczowe dla nowej ustawy pojęcie. Najlepiej obrazuje je przykład linii lotniczej, która oprócz tego, że sprzedaje bilety na swoje loty, to jeszcze oferuje inne usługi, jak noclegi, przejazd z lotniska czy wynajęcie samochodu na miejscu. W tym momencie przewoŸnik lotniczy staje się „przedsiębiorcš ułatwiajšcym nabycie powišzanych usług turystycznych". Te dwie usługi nie muszš być wcale sprzedane jednoczeœnie, ale będš powišzane, jeœli jednš i drugš przedsiębiorca sprzeda w odstępie nie przekraczajšcym 24 godzin.

Oznacza to, że linia lotnicza i każdy (np. agent turystyczny), kto oferuje powišzane usługi musi spełnić warunki, jakie spełniał dotychczas jedynie organizator turystyki, czyli biuro podróży. Wœród nich najważniejszym jest zapewnienie sobie zabezpieczenia (np. w postaci gwarancji ubezpieczeniowej), dzięki której w razie ogłoszenia niewypłacalnoœci, jego klienci będš mogli odzyskać wpłacone pienišdze.

Przy okazji pojęcie „organizatora turystyki", znane z poprzednich regulacji, częœciowo zastšpione zostanie szerszym terminem „przedsiębiorcy turystycznego". Przedsiębiorcš może być nawet osoba fizyczna, która stworzy pakiet usług turystycznych i sprzeda go klientowi, a właœciwie„podróżnemu".

Agent turystyczny pozostanie agentem tylko do momentu, kiedy będzie działał na rzecz touroperatora lub innych podmiotów dostarczajšcych usługi turystyczne. Jeœli jednak zacznie „ułatwiać nabywanie powišzanych usług" sam stanie się przedsiębiorcš turystycznym.

Wycieczki szkolne po staremu

Czy to znaczy, że szkoła, klub sportowy lub parafia nie będš mogły już organizować wycieczek dla uczniów, sportowców lub parafian? Nie, w ich działalnoœci nic się nie zmieni. Pod warunkiem, że ich wyjazdy sš organizowane "okazjonalnie", dla ograniczonej grupy ludzi i na zasadach niezarobkowych. Podobnie agencje niebędšce touroperatorami będš mogły nadal organizować podróże służbowe (sprzedawać bilety i noclegi), jeœli wišzać je będš z firmami, dla których to robiš, „umowy generalne".

W toku prac parlamentarnych przedstawicielom organizacji branżowych, PIT i OSAT, udało się uzyskać w kilku ważnych dla nich punktach zmiany projektowanych przepisów. Jednš z istotniejszych poprawek było wprowadzenie rozróżnienia sprzedaży wycieczek poza siedzibš biura podróży w taki sposób, żeby odróżnić sytuację kiedy sprzedawca, zaproszony przez klienta przychodzi do jego biura lub domu, by podpisać z nim umowę na wyjazd od sytuacji, w której klient namawiany jest na kupno wycieczki, mimo że nie planował takiego wydatku, np. podczas prezentacji jakichœ towarów. W tej drugiej sytuacji będzie mógł w cišgu 14 dni odstšpić od umowy bez ponoszenia kosztów (czytaj też: "Ustawa o imprezach turystycznych – PiS (trochę) posłuchał branży").

Sš też inne miany – na przykład obowišzek informowania podróżnych przez przedsiębiorcę turystycznego, jeszcze przed zawarciem umowy, o jego prawach. W tym o tym, że w wypadku niewypłacalnoœci biura podróży lub przedsiębiorcy turystycznego, który sprzedał mu pakiet powišzanych usług, odzyska on wpłacone pienišdze.

Ustawa zmienia też nieco mechanizm wypłacania „podróżnym" odszkodowań w razie upadku biura podróży. Przewiduje także stworzenie przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny nowego systemu teleinformatycznego, który prowadzić będzie centralnš ewidencję przedsiębiorców turystycznych. Zdaniem ustawodawcy usprawni to dostęp klientów i przedsiębiorców do informacji o nich.

Jeœli prezydent podpisze ustawę, zostanie ona opublikowana jeszcze w tym roku. Wymaga tego Unia Europejska. Ustawa wejdzie jednak w życie dopiero 1 lipca 2018 roku. Do tego czasu przedsiębiorcy powinni się przystosować do jej zasad, w tym między innymi napisać nowe wzorce umów z klientami i agentami. Ministerstwo Sportu i Turystyki obiecuje z kolei przeprowadzić akcję informacyjnš dotyczšcš nowego prawa.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL