Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Prezes Wakacji.pl: Musimy przewidywać potrzeby turystów

Dariusz Górzny stanšł na czele Wakacji.pl rok temu
materiały prasowe
Automaty i roboty jeszcze długo nie zastšpiš agentów turystycznych. Ale na rynku następować będzie konsolidacja. Duży może więcej – agenci będš się gromadzić wokół znanych marek – mówi prezes Wakacji.pl, największego agenta w Polsce, Dariusz Górzny

Filip Frydrykiewicz: Miniony rok był pierwszym pełnym rokiem pańskiego kierowania Wakacjami.pl. Jaki to był rok?

Dariusz Górzny: Bardzo dobry. Utrzymaliœmy dynamikę wzrostu sprzedaży z poprzedniego roku - wyniosła ona 40 procent, czyli była większa niż œrednia na rynku, która według tego, co pokazał raport Polskiego Zwišzku Organizatorów Turystyki wynosiła 17 procent.

Miniony rok był też udany dla Wakacji.pl z innych względów. Przenieœliœmy siedzibę do odnowionego biura, z którego z kolei wyprowadziła się centrala Wirtualnej Polski, naszego właœciciela. Mamy teraz dwa razy więcej miejsca, dzięki czemu mamy gdzie pomieœcić wszystkich konsultantów i pracowników back office. W szczycie sezonu letniego to ponad 400 osób.

Żeby móc kontynuować rozwój, musieliœmy przeprowadzić w spółce zmiany prorozwojowe, poczšwszy od struktury organizacyjnej, przez istotne inwestycje w obszarze IT, w tym rozwinięcie unikatowego systemu CRM, na optymalizacji procesu obsługi klienta w call center skończywszy. Nie chcę ujawniać wszystkich szczegółów, ale jesteœmy teraz przygotowani na elastyczne reagowanie na rosnšcy popyt na wycieczki z biurami podróży i dynamiczne zwiększanie skali biznesu.

Takie firmy jak wasza zwiększajš w sezonie liczbę konsultantów, by póŸniej z dużš częœciš z nich się rozstać. Czy to nie przeszkadza w utrzymaniu jakoœci obsługi?

Jakoœć obsługi jest dla nas priorytetem cały rok. Takie same oczekiwania co do jakoœci obsługi mamy w stosunku do konsultanta, który szuka wycieczki dla kilkunastu osób i od tego, który udziela informacji o godzinie wylotu. Sezonowoœć jest domenš naszej branży, zatrudniamy ludzi na lato i robimy to transparentnie. Obie strony podpisujšc umowę wiedzš, że ma ona charakter tymczasowy. To nie oznacza, że konsultanci od razu pierwszego dnia siadajš i odbierajš telefony. Z wyprzedzeniem przygotowujemy do pracy nowych pracowników. Każdy przechodzi szkolenia, w tym oczywiœcie produktowe, zakończone testem weryfikujšcym jego gotowoœć do pracy z klientem.

Co jeszcze złożyło się na 40-procentowy wzrost? Powiększyliœcie liczbę punktów sprzedaży.

Od 2017 roku zintensyfikowaliœmy rozwój sieci offline wróciliœmy do otwierania punktów własnych działajšcych na podstawie umowy franczyzy. Efekt ROPO (ang. Research Online Purchase Offline) cišgle działa – nawet jeœli ludzie wyszukujš sobie wyjazdy w internecie, wolš kupić je w sklepie, siadajšc twarzš w twarz ze sprzedawcš, żeby się upewnić w swoim wyborze i wpłacić gotówkę na miejscu. Robi tak 60 procent klientów.

Marka Wakacje.pl jest bardzo mocnš markš, nasze badania pokazujš, że jej spontaniczna rozpoznawalnoœć jest w dziedzinie turystyki wyjazdowej największa. Dlatego musimy być też dostępni w tradycyjnej formie. Dodaliœmy więc do naszej sieci 16 salonów, mamy ich teraz 100. Ale – od razu zastrzegę – wcale nie oznacza to dużego wpływu na statystyki sprzedaży, bo nowo otwarte salony nie przynoszš od razu dużego ruchu, to wymaga czasu.

Z elementów, które złożyły się na nasz zeszłoroczny sukces, trzeba wymienić też poprawę sprawnoœci organizacyjnej – zarówno pod względem procesów w firmie, jak i liczby pracowników call center i pozostałych działów, w tym IT czy e-commerce. Dużo inwestowaliœmy również w narzędzia służšce sprzedaży, w tym nowy CRM wdrożony pod koniec 2016 roku. To usprawniło jakoœć i szybkoœć obsługi klienta.

Ideałem sš, jak rozumiem, dwa kontakty z klientem – pierwszy i zarazem ostatni.

To uproszczenie. Klienci majš różne potrzeby - jednemu wystarczy jedna wizyta, drugi potrzebuje ich kilka. Wychodzimy z założenia, że komfort jednego i drugiego jest najważniejszy. Staramy się więc dostosować do każdej sytuacji. To też jeden z argumentów za otwieraniem salonów.

Last but not least – do naszego wzrostu przyczynił się naturalnie sam optymizm konsumentów. Większa zamożnoœć Polaków, większa pewnoœć utrzymania pracy i mniej wydarzeń na œwiecie, które by powodowały strach przed podróżowaniem.

Nie wspomniał pan o jeszcze jednym ważnym elemencie wspierajšcym waszš sprzedaż – obecnoœć w grupie Wirtualnej Polski. Jej portale z różnych dziedzin (handel, sport) docierajš do 74 procent Polaków, to potężna katapulta, która każdego wystrzeli w kosmos.

To prawda, jesteœmy też jako holding od niedawna właœcicielem dwóch największych serwisów z noclegami w kraju – nocowanie.pl i eholiday.pl. Mamy też udziały w platformie z biletami lotniczymi esky.pl.

Dobrze nam się współpracuje. Istnieje między nami synergia i wzmacnianie marek. Biznesy turystyczne w ramach grupy opierajš się na podobnych modelach, dzięki czemu relatywnie łatwo nam analizować trendy, diagnozować problemy, adresować ofertę, dostosowywać się do zmian na rynku.

Jakie trendy zaobserwowaliœcie w ostatnim roku - co ludzie kupujš, za ile, kiedy?

Widać było dwucyfrowy wzrost sprzedaży wyjazdów do Turcji i powrót zainteresowania Egiptem. W przedsprzedaży te dwa kierunki nadal notujš wzrost, w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku jest to wzrost trzycyfrowy.

Grecja jest bardzo stabilna, Hiszpania też. Nadal odnotowujemy bardzo mocny udział Bułgarii w całoœci sprzedaży.

Czy z punktu widzenia agenta wzrost udziału w sprzedaży tanich kierunków jest korzystny? Prowizja zostaje wprawdzie taka sama procentowo, ale maleje kwotowo. Czy lubicie sprzedawać tanio?

I tak i nie. Nie – bo, jak pan mówi, przychód jest mniejszy. Ale z drugiej strony nie możemy narzekać, bo dzięki tanim ofertom przychodzš do nas nowi klienci i – to druga korzyœć – dzięki temu rynek dynamicznie roœnie.

Jeœli ktoœ ma spędzić wakacje na działce lub znaleŸć sobie kwaterę na Mazurach albo wyjechać z biurem podróży do Egiptu, Tunezji lub Bułgarii w trzy osoby za 4 tysišce złotych, to wolę, żeby pojechał z biurem. Bo jak raz skorzysta z wyjazdu zorganizowanego zagranicznego, to jest wielce prawdopodobne, że w kolejnym roku będzie chciał to powtórzyć, może nawet będzie przez ten rok oszczędzać na urlop o lepszym standardzie. Jednym słowem – tanie wycieczki to inwestycja w klienta, aktywizujemy ludzi turystycznie, a jednoczeœnie wierzymy, że jakoœć naszej obsługi spowoduje, że przy kolejnym zakupie wrócš do Wakacji.pl.

Poza tym dywersyfikacja też jest dobra. Jeœli wyjazdy do jednego kraju – jak do Grecji w zeszłym roku – stanowiš aż 30 procent, to to nie jest korzystne, bo zawsze się może wydarzyć coœ – na przykład trzęsienie ziemi - co zepsuje tę sielankę i wtedy mamy kłopot. Im więcej popularnych kierunków wyjazdów, tym łatwiej w razie czego reagować i w ogóle mamy atrakcyjniejszš ofertę dla turystów szukajšcych nowych wrażeń. A z czasem będš chcieli poznać dalekie miejsca, jak Dominikana, Kuba czy Tajlandia.

Czy przez pryzmat ruchu w Wakacjach.pl widać dopływ nowych turystów na rynek?

Zdecydowanie widzimy dopływ klientów, którzy wczeœniej z nami nie podróżowali. I widać, że coraz młodsi ludzie korzystajš ze zorganizowanych wakacji. Touroperatorzy powinni bardziej zdecydowanie zadbać o dostarczenie nam towaru na półkę dla tych ludzi – zarówno dla tych mało samodzielnych, jak i tych ze znajomoœciš języka obcego, biegłych w wyszukiwaniu informacji w internecie, obytych w œwiecie, dynamicznych. Warto ich przekonać, że w ofertach biur podróży znajdš nawet ciekawsze pakiety niż te, które sami sobie złożš z usług wyszukanych w sieci.

Ile procent ze wszystkich klientów stanowiš ci nowi?

Nasz biznes jest bardzo mierzalny, a „powracalnoœć" klientów to jeden z ważniejszych mierników, jakim się przypatrujemy. Proszę mi jednak wybaczyć, ale nie ujawnię tych liczb.

Skoro mówimy o wzroœcie rok do roku waszego biznesu o 40 procent i skoro otwieracie kolejne salony, to który kanał dystrybucji cechuje się większš dynamikš – online czy sprzedaż tradycyjna w salonach?

Dynamika wzrostu rozkłada się mniej więcej równo w obu kanałach. Ale nie mogę ujawnić udziału w strukturze sprzedażowej każdego z kanałów.

Zapytam inaczej – które inwestycje przynoszš szybciej efekt, poprawienie narzędzi do sprzedaży elektronicznej, czy otwieranie sklepów?

Na pewno lepszš marżę uzyskujemy ze sprzedaży internetowej. Ale rozwój obu kanałów jest dla nas tak samo ważny. Chociażby w kontekœcie tego co mówiliœmy o ROPO. Wydajemy bardzo dużo pieniędzy na marketing poza internetem, głównie na reklamy w telewizji. Kierujemy je do klientów, którzy nie kupiš wycieczek w sieci, żeby - nawet, jeœli skorzystajš z Wakacji.pl jako porównywarki – przyszli do naszego sklepu i tam kupili. Skoro dokonali wyboru i chcš kupić w Wakacjach.pl, chcemy dać im komfort rezerwowania w miejscu bliższym ich nawykom zakupowym.

Planujecie w tym roku otworzyć 20 kolejnych sklepów. Gdzie by pan najchętniej je widział?

Mamy słabš reprezentację w Polsce zachodniej. Od Szczecina do Wrocławia.

Jakie kryteria wyboru miejsca decydujš. Podšżacie za klientem?

W pewnym sensie tak, bo interesuje nas potencjał danego miejsca. Ale jest też tak, że nasza marka przycišga, w ostatnim czasie nie zdarzyło, abyœmy zamykali salon z powodu zbyt małej sprzedaży.

Potencjał sprzedażowy wcale nie oznacza, że musi to być centrum dużego miasta. Sš salony w œrednich i małych miastach, które majš większš sprzedaż niż te w dużych.

Pewnie konkurencja jest tam mniejsza.

To jedno z kryteriów wyboru miejsca.

Widać też jakieœ trendy w wysokoœci cen sprzedawanych imprez? Dawniej Internet służył głównie do kupowania ofert last minute, a więc tańszych. Czy klienci przekonujš się do kupowania online kosztownych wyjazdów egzotycznych?

Co roku œrednia wartoœć transakcji spada. Niedużo, bo kilka punktów procentowych. To w głównej mierze wynik wzrostu udziału w całej sprzedaży kierunków tańszych. Zarazem rekompensuje nam to duży wzrost liczby sprzedanych imprez. Niemniej jednoznacznie obserwujemy w segmencie online istotnie ponadrynkowš dynamikę sprzedaży oferty first minute. „Łatka" internetu jako miejsca kupowania „lastów" odchodzi więc do lamusa. Jednoczeœnie, mimo spadku œredniej wartoœci, bardzo interesujšco wyglšda dynamika sprzedaży egzotyki, która z roku na rok jednak też sama w sobie jest tańsza.

Inwestujecie otwierajšc nowe sklepy dla ludzi nieobytych z sieciš, a co robicie dla tych zaawansowanych?

Rozwój platformy www adresowany tak dla osób mocno doœwiadczonych w zakupach w internecie, jak i tych stawiajšcych pierwsze kroki, jest wielowštkowy, kluczowe sš jednak dwa aspekty. Z jednej strony pracujemy nad optymalnym dopasowaniem oferty do oczekiwań klienta i skróceniem czasu, jaki musi poœwięcić, by wybrać wymarzone wakacje. Z drugiej zaœ optymalizujemy tak www, jak i procesy, by dla naszego klienta komfort zakupu online, niezależnie od urzšdzenia, był taki sam. Największym wyzwaniem w tym zakresie jest dotarcie na urzšdzenia mobilne i w tej dziedzinie mamy jeszcze wiele do zrobienia.

Jak w najbliższych latach będzie zmieniać się biznes agencyjny?

Zarówno w segmencie touroperatorskim, jak i agencyjnym będzie postępować konsolidacja. Albo mocna polaryzacja. Już częœciowo się to dzieje – widać trzech, czterech mocnych graczy na rynku turystyki wyjazdowej. Oni się jeszcze umocniš, a cała reszta to będzie rzesza firm z usługami niszowymi. Nie będzie tego œrodka, który dzisiaj wypełniajš małe i œrednie firmy.

Co się z nimi stanie? Te firmy wypadnš z rynku, bo przegrajš konkurencję, czy zostanš kupione przez gigantów?

Raczej to drugie. Nie chcę wymieniać nazw, ale widzę kilka podmiotów o polskim kapitale, które mogłyby stać się przedmiotem akwizycji dla firm z dużym kapitałem zagranicznym. A mogłyby pod względem produktu uzupełnić ich ofertę.

Co miałoby być czynnikiem decydujšcym o konsolidacji?

To, co w każdym biznesie – większy może więcej, na przykład może negocjować lepsze ceny w hotelach lub samolotach, brać hotele lub samoloty na wyłšcznoœć. Albo sytuacja, kiedy większemu brakuje czegoœ , co ma mniejszy i może przez akwizycję zdobyć jakiœ segment rynku lub dostęp do nowego produktu. Dysponujšc szerszš ofertš łatwiej mu też zatrzymać klientów, którzy już skorzystali z jego usług – raz pojadš do Grecji, potem do Turcji, a jeszcze póŸniej będš mogli wybrać Włochy albo rejs po Wyspach Kanaryjskich. Tak to działa.

A na rynku agencyjnym?

Też będzie postępowała konsolidacja albo przynajmniej ograniczanie liczby agentów działajšcych w pojedynkę. Trzech wiodšcych touroperatorów rozwija sieć własnych salonów, robiš to w oparciu o dane o sprzedaży na lokalnym rynku. W konsekwencji rezygnujš ze współpracy z kolejnymi agentami.

Drugim elementem, który będzie miał wpływ na konsolidację, będzie rozpoznawalnoœć marek. Agenci prowadzšcy dzisiaj niezależne biura, będš przyłšczać się do sieci, których marki sš rozpoznawalne. Działanie w ramach większych organizmów daje im szansę rozwoju, żeby nie powiedzieć przetrwania.

Widać wyraŸnie oczekiwanie klientów, żeby oferty były maksymalnie zbliżone do ich indywidualnych oczekiwań. A my mamy w tej chwili 700 tysięcy ofert w naszym systemie. Jak z nich wybrać tych kilka najodpowiedniejszych? Wygra ten, kto zrobi to najszybciej i najtrafniej. Wykorzystanie do tego informacji o zachowaniach klientów, czyli danych historycznych ze zbioru zwanego big data, wymaga nakładów finansowych i know how. To przekracza możliwoœci drobnych przedsiębiorców, a my w grupie Wirtualna Polska je mamy. Dzięki temu możemy zapewnić komfort klientowi – poczucie, że szybko i trafnie dobraliœmy mu dobrš ofertę. To nam daje przewagę. I cišgle inwestujemy w ten proces.

Tu dochodzimy do innego zjawiska, które zawładnie handlem elektronicznym – automatyzacji. Czy za kilka lat nie zniknš konsultanci czuwajšcy w call center? Robot szybciej i dokładniej dobierze klientowi ofertę, bo po numerze pesel lub po IP jego komputera lepiej rozpozna jego potrzeby niż człowiek.

Pełne zautomatyzowanie tego procesu to kwestia dziesięciu, kilkunastu lat. Nie demonizowałbym postępu i nie przekreœlałbym na obecnym etapie roli doradcy. Technologia będzie go wspierać, niekoniecznie eliminować, ale jej rola w całoœci procesów zakupowych będzie istotnie rosła. Wiele nam jeszcze brakuje w turystyce w zakresie automatyzacji.

Wierzę, że mimo tych wszystkich rozwišzań o mšdrych nazwach jak big data, blockchain czy boty, nadal będzie istniał system sieci stacjonarnej, czy szerzej, agencyjnej. I dlatego w niš też inwestujemy.

Kiedy człowiek ma zapłacić 10 tysięcy złotych lub więcej za wycieczkę, to woli wczeœniej też się upewnić, rozmawiajšc z kimœ bezpoœrednio – w salonie, przez telefon czy poprzez komunikator. Inaczej niż jest w innych branżach, gdzie często spotykamy „odwrócone ROPO", czyli takie zachowanie, że klienci idš do sklepu ze sprzętem AGD i wypytajš o wszystko sprzedawcę, obejrzš towar, a potem wracajš do domu i kupujš wybrany model telewizora przez Internet.

Jednoczeœnie musimy pamiętać, że Internet staje się naturalnym œrodowiskiem coraz większej liczby konsumentów i musimy tak rozwijać biznes, żeby nie tylko odpowiadać na ich potrzeby zakupowe, ale umieć je przewidywać.

Dariusz Górzny - kieruje Wakacjami.pl od lutego 2017 roku. Jednak z branżš internetowš zwišzany jest od 2000 roku, założył serwis SportoweFakty.pl. W 2014 roku sprzedał ten portal Wirtualnej Polsce i został dyrektorem zarzšdzajšcym cała tematykš sportowš, doprowadzajšc do konsolidacji czterech serwisów pod markš Sportowefakty.wp.pl. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL