Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Betlej: Turcja hamuje, Egipt dodaje gazu

Filip Frydrykiewicz
Wyższe ceny wyjazdów do Turcji powodujš, że wakacje w tym kraju sprzedajš się ostatnio nieco gorzej. Polscy turyœci chętniej sięgajš za to po tanie oferty zapewniajšce wypoczynek w Egipcie – wskazuje ekspert

Ze spadku liczby sprzedanych wycieczek w biurach podróży nie należy wycišgać zbyt daleko idšcych wniosków – pisze na poczštku swojego cotygodniowego komentarza do sytuacji na rynku turystyki wyjazdowej prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej, odnoszšc się do wyników podanych przez raport Polskiego Zwišzku Organizatorów Turystyki ("Słabszy tydzień w biurach podróży").

W ostatnim tygodniu – tłumaczy ekspert - jedynie trzy dni trwała dobra sprzedaż, co charakteryzuje zwykle koniec miesišca. Pozostała częœć tygodnia przypadała już na kolejny miesišc, czyli stanowiła jakby oddech w tempie sprzedaży wycieczek.

Traveldata ilustruje wykresem przebieg sprzedaży w ostatnich dwóch latach.

Słupki oznaczajš dwuletniš dynamikę wzrostu liczby imprez lotniczych, a czarna linia dynamikę wzrostu w poprzednim sezonie, czyli niejako „wkład" sezonu 2015/2016 w łšczny wzrost w okresie dwuletnim. Widać, że ze sprzedażš wycieczek nie dzieje się nic niedobrego. Dynamika sprzedaży dwuletniej (słupki) jest doœć stabilna, a niewysoka dynamika rok do roku w ostatnim raporcie (+15,5 procent) ma zwišzek z bardzo wysokš bazš odniesienia sprzed roku, którš obrazuje czarna linia.

Turcja hamuje, Egipt dodaje gazu

W minionym tygodniu, w statystykach Wakacji.pl skumulowana (czyli liczona od poczštku sprzedaży) liczba zakupionych wyjazdów sezonu lato 2018 przekroczyła wartoœć sprzedanych imprez na sezon zimowy 2017/18 – odnotowuje Betlej, przechodzšc do omówienia wyników sprzedaży podawanych przez sieć agencyjnš Wakacje.pl.

Jak wyjaœnia, poœwięca nieco więcej miejsca na wykresy pokazujšce trendy w przedsprzedaży sezonu letniego 2018.

Na wykresie – tłumaczy autor - widoczna jest nadal znaczna przewaga Grecji nad pozostałymi kierunkami, która na razie utrzymuje się na mniej więcej podobnym poziomie. Wzrost udziału tego kierunku w listopadzie jest w pewnym stopniu zwišzany z rozkręcaniem się sprzedaży biura Grecos Holiday, które zaczęło jš nieco póŸniej niż niektórzy rywale.

Drugim, pod względem najchętniej kupowanych, kierunkiem od listopada stała się Turcja, a apogeum jej udziału przypada na grudzień, póŸniej jednak zainteresowanie niš zaczęło spadać. W dużym stopniu odwrotnie rozwijała się sytuacja konkurencyjnej Bułgarii, a istotnš przyczynš było kształtowanie się relacji œrednich cen na obu kierunkach – pisze ekspert.

 

Jeœli natomiast chodzi o ostatni tydzień, jedne kierunki zyskiwały, a inne traciły na znaczeniu, choć nie były to zmiany duże. Do tych pierwszy zaliczajš się Egipt (+0,3 procent) , Bułgaria (+0,07 procent) i Albania (+0,07 procent). Traciły natomiast Turcja (-0,38 procent), Grecja (-0,1 procent) i Hiszpania (-0,08 procent).

Przyrosty udziałów Egiptu wynikajš z „lastowego" charakteru tego kierunku, którego sprzedaż wraz z przybliżaniem się terminów wyjazdów nabiera wigoru – dodaje autor. I ocenia, że problemy słabnšcej dynamiki sprzedaży Turcji majš prawdopodobnie swoje Ÿródło w zbyt ograniczonej ofercie przygotowanej przez organizatorów, co powoduje wzrost cen (już do poziomu wyższego niż przed rokiem).

Kolejny wykres pokazuje przewagę Bułgarii w miesišcach wakacyjnych i czerwcu nad Turcjš, która jest rezultatem przywoływanego już osłabienia tempa sprzedaży Turcji i równoległego przyspieszenia sprzedaży Bułgarii.

„Rzuca się też w oczy wyraŸnie niedomagajšca w œrodkowej fazie sezonu sprzedaż Hiszpanii, która jest zapewne skutkiem silnej konkurencji Bułgarii, ale też Turcji, a nawet stosunkowo nowych atrakcyjnych kierunków jak Albania i Czarnogóra, czy odradzajšcej się Tunezji. Taka sprzedaż Hiszpanii odzwierciedla w jakimœ stopniu raczej słuszne mniemanie, że [przez wysokie ceny] (...) kierunek staje się mało konkurencyjny, a podobnie [jak Polacy] reagujš też turyœci z Zachodu (np. z Niemiec)".

Na trzecim wykresie bardzo wyraŸnie widać duży wzrost udziałów Turcji i to dla wyjazdów we wszystkich miesišcach, a zarazem duży spadek udziałów Grecji i Hiszpanii. Co ciekawe, suma strat obu tych kierunków w przybliżeniu odpowiada przyrostom udziałów Turcji. W grze nie bierze wyraŸnego udziału Egipt, prawdopodobnie, jako kierunek wybitnie „lastowy", pokaże swoje znaczenie póŸniej – komentuje prezes Traveldaty.

Na wykresie nie ma na razie Tunezji, która odgrywa w rezerwacjach rosnšcš rolę. Udział tego kraju w statystykach Wakacji.pl przekroczył już 3,5 procent.

Wyniki Thomasa Cooka nie zachwyciły inwestorów

Betlej przywołuje też inne ważne wydarzenia na rynku. Thomas Cook w ostatniš œrodę ("Cook: Sprzedajemy to, na czym zarabiamy najwięcej") przedstawił wyniki pokazujšce jego działalnoœć w pierwszym kwartale roku obrotowego 2017/2018 (IV kwartał 2017 roku). Wyniki biznesu touroperatorskiego (oddzielonego niedawno od lotniczego) nie zachwyciły – ocenia ekspert. Sprzedaż wzrosła o 5,1 procent, do 1305 mln funtów, a strata operacyjna nieznacznie zmalała – z 23 do 22 mln funtów. Dług netto wzrósł o 71 mln funtów (do 1296 mln), ale w wersji po uwzględnieniu efektów jednorazowych oraz różnic kursowych zmalał o 65 mln funtów.

Raport zawiera jak zwykle wiele optymistycznych przesłań, ale inwestorzy zareagowali nań jednak negatywnie, co uwidoczniło się w przecenie akcji touroperatora. Do końca tygodnia ich cena spadła ze 125,3 do 119 funtów, czyli o 5 procent. W tym samym czasie akcje TUI Group spadły jedynie o 0,4 procent, a londyński indeks œrednich spółek FTSE 250 o 2,4 procent.

Nagrodzony ogłasza niewypłacalnoœć

Autor komentuje też upadek biura podróży RejsClub.pl ("Upadło biuro podróży Rejsclub.pl"). Jak przypomina, ten touroperator odebrał w listopadzie „w eleganckich wnętrzach hotelu Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim" podczas VIII Wielkiej Gali Luksusowa Marka Roku 2017 statuetkę „Luksusowa Marka Roku 2017".

 

„Sprawa jest zbyt nowa, aby (...) można powiedzieć coœ konkretnego na temat przyczyn niepowodzenia biznesowego tego biura podroży. Być może przyczyna jest bardziej naturalna niż można przypuszczać i wišże się z zaostrzeniem konkurencji w tym segmencie [rejsów] spowodowanym rozpoczęciem w nim działalnoœci przez prawdziwego giganta, jakim w polskiej turystyce jest biuro Itaka. Jeœli tak, to klienci i agenci mogliby rozważyć stopień ryzyka innych firm oferujšcych produkty w tym segmencie turystyki" – komentuje Betlej.

Złotówka się umacnia, a ceny nie spadajš

W częœci poœwięconej badaniu cen wycieczek w biurach podróży Betlej podaje, że dla wylotów w szczycie sezonu letniego (6-12.08.2018) œrednia cena wzrosła w cišgu ostatniego tygodnia o 45 złotych (wczeœniej wzrosła o 30, 12, 27 i 17 złotych, spadła o 8 i 12 złotych, a jeszcze wczeœniej wzrastała o 4, 27 i 10 złotych). Największe zwyżki œrednich cen odnotowano na Cyprze, Malcie i w Albanii - o 146, 143 i 87 złotych. Największa zniżka miała miejsce na tunezyjskiej Dżerbie – o 78 złotych, a symboliczna w Portugalii – o 1 złoty.

Zmiany œrednich cen wycieczek obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie na przedstawiony jest na wykresie.

W minionym tygodniu widać było kontynuację trwajšcego od czterech tygodni wzrostu œrednich cen wycieczek do Grecji i na Wyspy Kanaryjskie – wyjaœnia Betlej. Do tendencji wzrostowej dołšczyły dwa tygodnie temu również Turcja i Egipt, co spowodowało generalny doœć istotny wzrost œredniej ceny wycieczek, częsty w pierwszych dekadach miesięcy w œrodkowej fazie sezonu sprzedaży. Sytuacja ta ujemnie wpływała na dynamikę wzrostu sprzedaży Turcji, gdyż powoli staje się ona doœć kosztowna. Słabszy wzrost ceny był za to udziałem Bułgarii, co z kolei pomogło jej w powrocie do nieco lepszej sprzedaży. Ceny spadały natomiast w wypadku wyjazdów do Tunezji, która zajmuje już 8 miejsce wœród najpopularniejszych kierunków z udziałem 3,65 procent (przed miesišcem 3,22 procent).

W porównaniu rok do roku œrednia cena była wyższa o 42 złote (poprzednio była niższe o 7 złotych, wczeœniej wyższa o 2 złote, a jeszcze wczeœniej niższa o 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). Był to największy wzrost œredniej ceny w tym sezonie letnim – podkreœla Betlej.

Nadal mamy jeszcze względnie wczesny okres sprzedaży, a więc jeszcze nie wszystkie istotne dla cen czynniki oddziałujš w pełni na ich poziom – pisze dalej ekspert. Nadal na obniżenie cen wycieczek działajš elementy o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego jest wprawdzie nieco wyższa niż przed rokiem (2,51 wobec 2,43 zł/litr, czyli o 3,3 procent), ale w skali 12 miesięcy zdecydowanie wzrosła wartoœć polskiej waluty w rozliczeniach turystycznych – tym razem o 6 procent.

Na wykresie widoczne sš doœć istotne zwyżki cen rok do roku na najważniejszych kierunkach wyjazdów. Spowodowane jest to po częœci sytuacjš, w której przed rokiem bieżšce ceny na wszystkich tych kierunkach spadły w skali od 8 złotych (Grecja) do 31 złotych (Wyspy Kanaryjskie). Warto przy tym zauważyć, że pierwszy raz w tym sezonie œrednia cena w Turcji przewyższyła poziom sprzed roku – wyjaœnia Betlej.

 

Itaka miała najwięcej niski cen

W obecnym zestawieniu wœród dużych i œrednich organizatorów największe zniżki œrednich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazujš oferty biur TUI Poland, Coral Travel Wezyr Holidays, 7islands i Net Holiday - o około 175, 105, 65 i 45 złotych, a zwyżki cen na poziomie poniżej ogólnego wzrostu na rynku (obecnie 42 złote) wykazujš tanie wówczas oferty biur Grecos i Itaka - wyższe o około 5 i 25 złotych. Oferty pozostałych biur stały się bardziej kosztowne niż przed rokiem, w granicach od 63 do 166 złotych – opisuje sytuację autor analizy.

Pod względem liczby najniższych cen wycieczek (na pierwszym lub drugim miejscu po przeanalizowaniu 24 kierunków i w trzech kategoriach hoteli) na czołowš pozycję wróciła Itaka (30 ofert), wyprzedzajšc kilkutygodniowego lidera TUI Poland (21 ofert) i biuro Coral Travel Wezyr Holidays (też 21) oraz Exim Tours (19 ofert). Warto zaznaczyć, że nadal szczególnie dużš liczbę atrakcyjnych ofert na niższych półkach cenowych oferujš TUI Poland i Exim Tours, podczas gdy w ofercie premium (hotele pięciogwiazdkowe) zdecydowanym liderem pozostaje Itaka – wyjaœnia prezes Traveldaty.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponujš Coral Travel (7) i TUI (4), na kierunkach greckich Itaka (11), a dalej Coral Travel (8) i Grecos (6). W wypadku wycieczek na Wyspy Kanaryjskie przodowały TUI (8) i Itaka (7 ofert), a do Turcji Coral Travel (4) i Itaka (3). W powracajšcej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert miał Exim Tours (4).

Przez większoœć ubiegłego sezonu na czele tabel dotyczšcych szczytu sezonu wakacyjnego nieomal niezmiennie królowały (w różnej kolejnoœci) Itaka i Grecos Holiday, ale wysokie pozycje doœć często zajmowały też biura Coral Travel i Net Holiday. W tym zestawieniu skład i kolejnoœć pierwszych szeœciu touroperatorów pozostały takie same jak poprzednio, a jedynš zmianš jest strata dystansu TUI do konkurentów, spowodowana znaczšcš zwyżkš œredniej ceny oferowanych wycieczek, o ponad 110 złotych – opowiada Andrzej Betlej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL