Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Betlej: Itaka sprzedaje najtaniej

Bloomberg
Itaka, TUI Poland i Grecos Holiday to biura podróży, które sprzedawały w ostatnim tygodniu swoje wycieczki dużo taniej niż konkurencja. O ile nie? Pokazuje to analiza eksperta

Czyżby słabł popyt na wycieczki z biurami podróży? – zastanawia się prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej w swojej cotygodniowej analizie rynku turystyki wyjazdowej. Do takich myœli skłania go wynik sprzedaży w ostatnim tygodniu zeszłego roku, jaki podaje raport Polskiego Zwišzku Organizatorów Turystyki. Jak wskazuje Betlej, według tego dokumentu sprzedaż wycieczek lotniczych w biurach podróży była wyższa wprawdzie niż rok wczeœniej o 29,5 procent ("W biurach podróży sprzedaż trwała do końca roku"), ale „wynik ten został osišgnięty przy bardzo niskiej bazie odniesienia sprzed roku, która wyniosła – 11,5 procent [wzrostu]" .

Bułgaria awansuje, Turcja spada

Betlej zaglšda też do statystyk sieci Wakacje.pl, które uważa za coraz bardziej miarodajne, ze względu na „dużš efektywnoœć, rentownoœć i rosnšcy udział w rynku" tego agenta.

W pierwszym tygodniu nowego roku jego dane pokazały duże przyspieszenie sprzedaży wyjazdów do Bułgarii, która zyskała w tym okresie prawie 0,6 punktu procentowego udziału w rynku. Zarazem pokazał się spadek zainteresowania wypoczynkiem w Turcji (utrata prawie 0,7 punktu procentowego) i, w mniejszym stopniu, w Grecji (strata o połowę mniejsza).

Ten ruch Betlej przypisuje „rodzinnym przemyœleniom przy œwištecznych stołach". Bułgaria może zyskiwać ze względu na niskš cenę. „Być może pewne znaczenie majš też drożejšce przeloty do Bułgarii w tanich liniach, co ogranicza możliwoœć zorganizowania tanich wyjazdów samodzielnych i to mimo że bułgarska oferta w tanich liniach lotniczych wzrosła w tym sezonie ponad dwukrotnie".

Wykres Traveldaty pokazuje zmiany w rezerwacjach. Daje się zauważyć pewne zwolnienie tempa sprzedaży w okresie œwišteczno–noworocznym i jej przyspieszenie w 2018 roku. W niedługim czasie równoległe od prawie czterech miesięcy linie przetnš się i linia sezonu letniego poszybuje w górę, podczas gdy krzywa obrazujšca sprzedaż sezonu zimowego zacznie się stopniowo wypłaszczać i osišgnie w końcu stan nasycenia – wyjaœnia autor. Relacja tego poziomu z poziomem ubiegłorocznym da nam odpowiedŸ na temat dynamiki wzrostu sprzedaży zimy na portalu Wakacjie.pl. Dla przypomnienia dynamika ta w zakończonych i posumowanych dwóch pierwszych miesišcach zimy, czyli w listopadzie i grudniu 2017 roku wyniosła w systemie MerlinX odpowiednio tylko 2,3 i 2 procent.

Sprzedaż wyjazdów na lato 2018 roku znajduje się jeszcze w stosunkowo wczesnej fazie, a więc krzywe majš jedynie wstępne znaczenie poglšdowe – pisze dalej ekspert, komentujšc kolejny wykres. Tym niemniej, można się pokusić o przedstawienie ogólnych tendencji w tempie dokonywania rezerwacji na poszczególnych kierunkach turystycznych i dla wyjazdów na poszczególnych terminach.

Widoczne jest tu częœciowe odwrócenie trendów w odniesieniu do Grecji i Bułgarii. Spadkowa tendencja na tym pierwszym kierunku została zastšpiona przez wzrostowš - chociaż bardziej łagodnš, a silnie wzrostowa Bułgarii została zmieniona w spadkowš i - podobnie jak w wypadku Grecji – również bardziej łagodnš. „Słaba sprzedaż Grecji w poczštkowym okresie sprzedaży first minute mogła mieć zwišzek ze stosunkowo póŸnym wejœciem do sprzedaży oferty specjalizujšcego się w tym kierunku biura Grecos Holiday" – snuje przypuszczenia ekspert.

„W pierwszym tygodniu stycznia tendencje znów uległy odwróceniu, tzn. Bułgaria przyspieszyła, a Grecja zwolniła, w tym wypadku w towarzystwie Turcji" - wyjaœnia.

 

Warto też zwrócić uwagę na nadal bardzo słabš sprzedaż Egiptu w sezonie letnim. Kierunek ten jest niekwestionowanym królem zimy i, co ciekawe, w statystykach Wakacji.pl już trzeci tydzień zajmuje pozycję lidera sprzedaży ogółem, czyli dla obu sezonów liczonych łšcznie. Słaba sprzedaż Egiptu na sezon letni wynika z silnej w Polsce specyfiki sprzedaży tego kierunku, który jest nabywany stosunkowo póŸno oraz z powodu silnej konkurencji Turcji I Bułgarii, która nie występuje w sezonie zimowym – opisuje Betlej.

Rainbow wreszcie doceniony

Prezes Traveldaty zwraca też uwagę na duży wzrost cen akcji biura podróży Rainbow na warszawskiej giełdzie - 78 procent w cišgu ostatniego roku. Nazywa to plusem dla całej branży turystyki wyjazdowej. „Wiadomoœć ta jest generalnie bardzo przyjemna dla turystyki, ale zwłaszcza powinna być przyjemna dla bardzo istotnej jej częœci, czyli dla pozostałych liderów branży, a więc biur Itaka i Grecos Holiday". Dlaczego? Dotšd polska zorganizowana turystyka wyjazdowa była niedoceniana. Teraz nareszcie inwestorzy giełdowi dostrzegli jej potencjał. „Jak i kiedy wykorzystajš tę sytuację inni liderzy polskiej branży i jak przełożš jš dla dalszego umocnienie swoich pozycji biznesowych, to jedno z najbardziej ciekawych pytań jakie można teraz postawić w naszej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej" – uważa Betlej.

TUI nie opuszcza czołówki

Ekspert przedstawia także wynik porównania cen wycieczek w biurach podróży. Tym razem Traveldata przyjrzała się imprezom na szczyt sezonu letniego, czyli w pierwszy pełny tydzień sierpnia (6 – 12 sierpnia 2018 r.). Dane zebrano 5 stycznia. Kiedy porównano je z cenami sprzed tygodnia (29 grudnia 2017 r.), okazało się, że œrednia cena wzrosła o 17 złotych (w poprzednich zestawieniach spadała o 8 i 12 złotych, a wczeœniej wzrastała o 4, 27 i 10 złotych).

Największe zniżki œrednich odnotowano w wypadku wycieczek do Turcji na wybrzeże Morza Egejskiego (o 62 zł), na Półwysep Chalcydycki (55 zł) i na Maltę (51 złote).

Najbardziej z kolei wrosły w cišgu tygodnia ceny droższych kierunków. Chodzi o Lanzarote (158 złotych), Teneryfę (20 zł) i Cypr (11 złotych).

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach - wykres.

Ceny z ostatniego tygodnia porównane z tymi sprzed roku pokazały natomiast, że œrednia spadła o 32 złote (wczeœniej ceny były niższe o 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych) – wskazuje Betlej.

 

Niższej cenie sprzyja dobry kurs złotego w stosunku do dolara i euro. „Warto zauważyć, że spadek cen wycieczek jest mniejszy niż wynika to z teoretycznego wpływu cen ropy i kursu złotego, co można tłumaczyć wyższym od większoœci oczekiwań popytem na turystyczne imprezy oraz walutowymi kontraktami zabezpieczajšcymi, które ograniczajš wpływ wahań kursów na koszty ponoszone przez biura podróży" – czytamy w komentarzu autora.

Na wykresie szczególnie wyraŸnie widoczne sš niższe ceny wycieczek do Egiptu (dewaluacja funta egipskiego) i Turcji co (deprecjacja liry tureckiej). Doœć drogie pozostajš natomiast kierunki greckie. Za to stopniowo zyskuje Bułgaria, co znalazło już odzwierciedlenie w tegorocznym przyspieszeniu sprzedaży tego kierunku – wyjaœnia Andrzej Betlej.

Z mniejszych kierunków znaczne spadki œrednich cen rok do roku zanotowały Tunezja i Maroko – o 271 i 257 złotych, a w mniejszej skali spadły ceny w Albanii – o œrednio 86 złotych. Wyższe ceny rok do roku notowano na Cyprze, Majorce i Malcie – o 98, 141 i 152 złote, a znacznie wyższe w Portugalii – o 296 złotych.

Wœród dużych i œrednich organizatorów największe zniżki w porównaniu z ubiegłym sezonem i jednoczeœnie w większej skali niż œrednia dla rynku (minus 32 złote) wykazywały oferty biur TUI Poland (210 zł), Itaka (95 zł) i Net Holiday (90 złotych). Zmiany w ofertach pozostałych biur były w okolicach œredniego spadku dla rynku (o 32 złote), jak w Coral Travel Wezyr Holidays i Rainbow, albo stały się bardziej kosztowne niż przed rokiem (od 11 do 306 złotych).

W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, przodowało TUI Poland (36 ofert) przed Itakš (27 ofert), które wyprzedzajš w tej klasyfikacji biura Rainbow, Exim Tours i Net Holiday – wszystkie po 15 takich ofert. Warto zaznaczyć, że dużš liczbę atrakcyjnych ofert na niższych półkach cenowych oferujš TUI Poland i Exim, podczas gdy na wyższej półce (5*) liderem jest biuro Itaka.

Przez większoœć ubiegłego sezonu – pisze Betlej - na czele tabeli pokazujšcej œrednie ceny w szczycie sezonu wakacyjnego niemal niezmiennie królowały (w różnej kolejnoœci): Itaka i Grecos Holiday, ale wysoko doœć często pojawiały się też biura Coral Travel Wezyr Holidays i Net Holiday. W paŸdzierniku na wysokiej pozycji pojawiło się TUI Poland.

Ostatnie tygodnie przynosiły kolejne modyfikacje cen oferowanych wycieczek, które jednakże nie zmieniły istotnie składu górnej częœci tabeli. Obecnie biuro TUI Poland nadal pozostaje w czołówce prezentujšc œrednio bardziej konkurencyjnš niż w przeszłoœci ofertę. Przed rokiem było na szóstej pozycji z niewielkim dodatnim odchyleniem od ceny œredniej, ale warto zauważyć, że różnice w ramach tradycyjnej dwójki liderów oraz ich nowego konkurenta nadal pozostajš niewielkie – opatruje komentarzem wyniki badania autor.

 

Ceny Ryanaira i Wizz Aira doœć stabilne

Jak dalej opisuje, Traveldata wraz z nadejœciem nowego roku zmieniła przedstawianie informacji o cenach biletów oferowanych przez tanich przewoŸników lotniczych. Jak pisze Betlej, raz na dwa tygodnie zrobi to w postaci wykresów z dodatkowym komentarzem, dotyczšcym ważniejszych kierunków, które były do tej pory zawarte w grupie „pozostałe".

Na wykresach gruba linia oznacza œrednie ceny przelotów w pierwszym tygodniu sierpnia w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy nimi oznacza spadek œrednich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (37 połšczeń Ryanaira i 20 Wizz Aira), które występowały w obu tych sezonach jednoczeœnie.

Na wykresach szczególnie dobrze widoczna jest zmiana sytuacji, jeœli chodzi o bilety na Wyspy Kanaryjskie, których ceny w ostatnich tygodniach znacznie wzrosły. Z kolei mniej korzystne pozostajš ceny pozostałych kierunków, które nadal sš o ponad 100 złotych większe niż w poprzednim sezonie.

Nieznacznie tańsze rok do roku sš bilety na rejsy włoskie. Œrednio o 36 złotych zdrożały z kolei kierunki greckie (w tym głównie Ateny z Warszawy), o 142 złote droższe były rejsy do Hiszpanii kontynentalnej, a o 281 złotych do Portugalii.

Znaczny skok cen przelotów na Wyspy Kanaryjskie na poczštku grudnia wynika z wycofania przez przewoŸnika połšczenia w sezonie letnim na Lanzarote z Katowic. Nie cieszyło się ono powodzeniem, co znajdowało wyraz w niskich cenach. W tej sytuacji pozostały jedynie rejsy na Teneryfę (w sezonie zimowym połšczenie na Lanzarote pozostało w rozkładzie) – opowiada Betlej.

Generalny obraz sytuacji wskazuje na niższe rok do roku ceny przelotów we wczesnym okresie sprzedaży i na wzrost cen w ostatnich dwóch, trzech tygodniach do poziomu wyraŸnie powyżej zeszłorocznego. Bez zmian pozostały natomiast œrednie ceny przelotów do Portugalii, niewiele (23 złote) zdrożały bilety na przeloty do Włoch, a doœć znacznie (124 złote) podniosła się œrednia cena do Hiszpanii - kończy analityk.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL