Okres służby żołnierza wliczany do stażu pracy

Otrzymanie odprawy z tytułu zwolnienia ze służby wojskowej nie wyłącza prawa do odprawy emerytalnej przysługującej pracownikowi z tytułu ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.

Publikacja: 04.12.2018 01:00

Okres służby żołnierza wliczany do stażu pracy

Foto: Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak

- Żołnierz zawodowy odchodząc z wojska na emeryturę otrzymał odprawę. Następnie podjął pracę w urzędzie w ramach służby cywilnej. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego rozwiązał stosunek pracy. Wystąpił do pracodawcy o wypłatę mu odprawy emerytalnej. Ten odmówił wskazując na fakt, że odchodząc na emeryturę wojskową świadczenie to już otrzymał. Czy urząd powinien mu wypłacić odprawę?

Tak,

odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi. Świadczenie, które otrzymał w związku odejściem ze służby (zwana potocznie odprawą wojskową) znacznie się różni od odprawy emerytalnej, która przysługuje członkowi służby cywilnej w związku z przejściem na emeryturę. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że świadczenie to przysługuje żołnierzowi w związku ze zwolnieniem jego z zawodowej służby wojskowej. Odprawa ta przysługuje niezależnie od przyczyn zwolnienia z wojska. Przykładowo, przyznawana jest ona również w przypadku zwolnienia ze służby wskutek nieusprawiedliwionej nieobecności w służbie jednorazowo przez okres trzech dni roboczych. Jej wysokość uzależniona jest od długości okresu wysługi.

Czytaj także: Były wojskowy z prawem do dwóch odpraw

Na tę kwestie zwrócił uwagę Sąd Okręgowy w Warszawie, który w wyroku z 29 maja 2018 r. (sygn. akt XXI Pa 64/18) wyjaśnił, że odprawa wojskowa ma charakter gratyfikacji za odbytą służbę, a nie rekompensaty za utratę zatrudnienia wykonywanego w ramach stosunku służby w związku z nabyciem uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego. Co więcej, sąd ten podkreślił, że istota tego świadczenia nie zmienia się (tzn. nie staje się odprawą emerytalną) nawet wtedy, gdy żołnierz po zwolnieniu ze służby faktycznie przejdzie na emeryturę.

Warszawski sąd okręgowy podkreślił również, że żołnierz zawodowy nie jest pracownikiem, a odprawa wojskowa nie jest świadczeniem ze stosunku pracy. W konsekwencji jej otrzymanie z tytułu zwolnienia ze służby wojskowej, niezależnie od charakteru tego świadczenia, nie wyłącza – na podstawie art. 921 par. 2 kodeksu pracy – prawa do odprawy emerytalnej przysługującej pracownikowi z tytułu ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę i związanej z tym utraty statusu pracownika (por. też wyrok SN z 9 grudnia 2015 r., sygn. akt I PK 1/15).

Jeżeli chodzi o jednorazową odprawę emerytalną dla członka korpusu, to jest ona przyznawana na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (dalej u.s.c.). Zgodnie z tym przepisem przysługuje ona w przypadku, gdy stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub na emeryturę. Jej wysokość wynosi kwotę trzymiesięcznego wynagrodzenia. A jeżeli członek korpusu przepracował co najmniej 20 lat w służbie cywilnej, to jednorazowa odprawa wypłacana jest w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

W przedstawionym stanie faktycznym może powstać kolejna wątpliwość czy do okresu pracy w służbie cywilnej, od której uzależniona jest wysokość odprawy, należy doliczyć czas odbywania służby wojskowej. Na to pytanie również odpowiedział Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 29 maja 2018 r. Uznał on, że okres odbywania służby wojskowej powinien być wliczony do stażu pracy członka korpusu służby cywilnej, od którego zależy wysokość odprawy emerytalnej. Zgodnie z art. 94 ust. 2 u.s.c. do okresu pracy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Warszawski sąd okręgowy zauważył, że w przepisie tym jest mowa również o „innych okresach". Zdaniem tego sądu okresy te nie muszą przy tym być okresami zatrudnienia pracowniczego, bowiem nie byłoby sensu ich wyróżniania. Gdyby chodziło tylko o zatrudnienie w rozumieniu przepisów kodeksu pracy ustawodawca poprzestałby na wskazaniu, że „wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia". Według warszawskiego sądu okręgowego dodanie, że do stażu pracy wlicza się również „inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze" jednoznacznie świadczy o tym, że nie muszą one być okresami zatrudnienia.

— Leszek Jaworski

podstawa prawna: Art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1559)

podstawa prawna: Art. 94 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 173 ze zm.)

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału