Od 1 stycznia 2020 r. w formularzu ZUS RCA zostanie zaś w tym celu dodane pole 28 w bloku III.B. To tam docelowo płatnicy będą wykazywać wpłaty dokonywane za ubezpieczonych na PPK.

Czytaj także:

Inspekcja sprawdzi tworzenie PPK

Nowy obowiązek

Od lipca 2019 r. podmioty zatrudniające więcej niż 250 osób muszą stosować przepisy ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (DzU poz. 2215). Później obowiązek ten obejmie też mniejsze firmy – odpowiednio od 1 stycznia 2020 r. (przy zatrudnianiu co najmniej 50 osób), od 1 lipca 2020 r. (powyżej 19 osób). Najmniejsi pracodawcy będą stosować te przepisy od 1 stycznia 2021 r.

Na PPK płacić mają zarówno podmioty zatrudniające, jak i uczestnicy planu. Wpłata podstawowa do programu to 2 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od uczestnika planu oraz 1,5 proc. tego wynagrodzenia – od podmiotu zatrudniającego. W umowie o zarządzanie PPK pracodawca będzie jednak mógł zadeklarować dokonywanie również wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5 proc. Zatem finansowana przez firmę wpłata za każdego zatrudnionego nie będzie mogła być niższa niż 1,5 proc. wynagrodzenia, i nie będzie mogła przekraczać 4 proc. wynagrodzenia.

Przychód pracownika

Niezależnie od tego, jaką wpłatę będzie ponosić podmiot zatrudniający:

- będzie to przychód pracownika opodatkowany podatkiem dochodowym,

- nie będzie ona stanowić podstawy wymiaru obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (a tym samym również na pozostałe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; art. 26 ust. 5 ustawy o PPK).

Podmiot zatrudniający będzie musiał wykazać tę wpłatę w odpowiednim polu raportu rozliczeniowego ZUS RCA.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Jak informuje ZUS, aktualnie trwają prace nad zmianą formularza ZUS RCA. W raporcie zostanie dodane nowe pole 28 w bloku III.B. „Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego planu kapitałowego". W tym polu płatnik będzie wykazywał składkę na PPK finansowaną z własnych środków. Wprowadzenie tej zmiany wymaga jednak nowelizacji rozporządzenia MRPiPS z 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (DzU poz. 2495). Planuje się, że raport ZUS RCA z dodanym nowym polem zostanie wprowadzony od stycznia 2020 r.

Okres przejściowy

Do końca roku wpłatę finansowaną przez zatrudniającego na PPK należy wykazywać w polu 27 bloku III.B. raportu ZUS RCA. Dotąd pole to służyło do wykazywania kwoty obniżenia podstawy składek z tytułu opłacania składki na pracowniczy program emerytalny (PPE).

Płatnik, który za ubezpieczonych odprowadza również składki na PPE, w okresie przejściowym powinien sumować wpłaty na PPE i PPK i podawać w łącznej kwocie w polu 27.

Po wprowadzeniu nowej wersji raportu ZUS RCA płatnicy nie będą musieli korygować dokumentów rozliczeniowych wstecz. Kwoty wpłat na PPK wykażą na bieżąco w nowym polu 28.