Modyfikacje nie są znaczne, a wprowadza je nowelizacja z 9 października br. rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zdrowotnych i ich skutków (DzU nr 195, poz. 1408 ze zm.).

Nowela wydłużyła przede wszystkim z czterech do 14 pozycji pole 04. w bloku I. Nalepka „R”. Wiąże się to ze zmianą – na mocy rozporządzenia dyrektora generalnego Poczty Polskiej – oznaczeń przesyłek poleconych. Płatnicy nie muszą też już wypełniać pola 09 Numer Faksu w bloku V druku ZUS IWA.

Nowela w ogóle bowiem rezygnuje z pozyskiwania takich danych (i tak były rzadko podawane), a zastępuje go nazwą Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski). Chodzi o dostosowanie systemu informatycznego ZUS do wymogów prawa wspólnotowego o obsłudze podmiotów mieszczących się lub mieszkających za granicą. Nie ma też już obowiązku podawania adresu poczty elektronicznej.

Nowela zaciemniła bowiem pole 10 w bloku V, by ujednolicić bloki danych adresowych druku ZUS IWA z formularzami zgłoszeniowymi.

Na tym jednak nie kończy się korekta dokumentów ubezpieczeniowych. Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych. Wprowadza ono liczne modyfikacje do innych dokumentów ubezpieczeniowych. Najwięcej przeobrażeń czeka kwestionariusz wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA. Teraz trzeba w nim podać aż pięć dat wyrejestrowania z poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. Po zmianach trzeba będzie wskazać tylko jedną datę. W obiegu będzie m.in. funkcjonował tylko jeden formularz zgłoszeniowy członków rodziny ubezpieczonego. Zmienią się też opisy kodów. Rozporządzenie podpisał już minister pracy i polityki społecznej. Na dzień oddania niniejszej DF do druku nie zostało jednak jeszcze opublikowane. Szerzej na ten temat napiszemy za tydzień.