Określa je rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (DzU nr 112, poz. 717). Weszło ono w życie 1 lipca 2008 r.

Zmiany dotyczą głównie aktualizacji kodów w dokumentach ubezpieczeniowych. Ich wykaz stanowił wcześniej załącznik nr 20, a obecnie nr 17 do tego rozporządzenia. Dodano nowe kody tytułów ubezpieczenia:

01 13, 02 13

– dotyczące odpowiednio pracownika i osoby wykonującej pracę nakładczą, za których płatnik skorzystał z dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne z budżetu państwa i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uzyskał to na podstawie

art. 25 ust. 2, 3 lub 3a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

. Obecnie ma obowiązek dopłaty składek i po 30 czerwca 2008 r. przekazuje dokumenty rozliczeniowe korygujące składki za okres do grudnia 2007 r.

05 13

– dotyczy osoby niepełnosprawnej, która pierwszy raz podjęła pozarolniczą działalność gospodarczą i skorzystała z dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON na podstawie art. 25 ust. 3b ustawy o rehabilitacji zawodowej. Teraz musi dopłacać składki i po 30 czerwca 2008 r. przekazuje korekty dokumentów rozliczeniowych za okres do grudnia 2007 r.

Dodanie tych kodów wynika z art. 11 ust. 2 ustawy z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 115, poz. 791). Zgodnie z nim dofinansowanie składek za niepełnosprawnych nie przysługuje za okres do 31 grudnia 2007 r., jeżeli korekta dokumentów rozliczeniowych z wynikającą do dopłaty kwotą składek wpłynie po 30 czerwca 2008 r.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

11 35

– dotyczy funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego albo Biura Ochrony Rządu. Zmiana ta dostosowała kody do ustaw:

o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (DzU nr 104, poz. 708)

,

przepisów wprowadzających ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (DzU nr 104, poz. 711)

, a także

ustawy z 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (DzU nr 27, poz. 298)

.

Rozszerzono także opisy kodów:

24 10

– dodając obok osoby objętej dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym także wolontariusza, niepodlegającego ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, za którego składkę na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie finansuje korzystający, o którym mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiana ta wynika z art. 46 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

11 53

– poprzez dodanie obok żołnierza lub funkcjonariusza, za którego istnieje obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku ze zwolnieniem ze służby także wtedy, gdy związane jest to z utratą prawa do emerytury bądź renty. Zmiana ta wynikała z

ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 82, poz. 558)

.

20 20

– w związku ze zmianą wprowadzoną

ustawą z 29 marca 2007 r. o zmianie ustaw o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 64, poz. 433)

.

W części XII kod świadczenia/przerwy zmieniono opisy kodów przerwy w opłacaniu składek, czyli 121 i 122. A to dlatego że od 1 stycznia 2004 r. uchylono rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych (DzU nr 60, poz. 277). Z opisu tych kodów wykreślono urlop wychowawczy udzielony na podstawie § 1 i odpowiednio § 2 rozporządzenia RM z 1996 r. lub art. 186 § 1 k.p.

W porównaniu z poprzednim załącznikiem zawierającym wykaz kodów wykreślono kody:

155

– ponieważ

art. 92 § 11 k.p. nie obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. Został uchylony nowelizacją kodeksu pracy z 14 listopada 2003 r. (DzU nr 213, poz. 2081)

;

211

– gdyż 15 stycznia 2005 r. upłynął trzyletni okres, po upływie którego prawo do zasiłku porodowego uległo przedawnieniu;

333, 334, 337 i 338

– bo przepisy w tym zakresie nie obowiązują od 1 stycznia 2003 r., czyli od wejścia w życie ustawy z 30 października 2002 r.

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673 ze. zm.).

Ponadto płatnik od 1 stycznia 2008 r. nie ma już prawa występować z wnioskiem o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne. Dlatego wykreślono część XVII kod wniosku o dofinansowanie składek za niepełnosprawnych.

Płatnicy składek rozliczający się z ZUS za pośrednictwem elektronicznego systemu Płatnik mogą korzystać z nowej wersji oprogramowania. Zmodyfikowany program uwzględnia zmiany niektórych kodów i ich opisów.

Deklaracje za czerwiec br., składane w lipcu, płatnicy mogą sporządzić zarówno w dotychczasowej wersji programu (7.02.001), jak i w nowej (7.03.001). Natomiast dokumenty rozliczeniowe dotyczące lipca będą musieli przekazać już w uaktualnionej wersji Płatnika.Nowa wersja programu jest już dostępna na stronach internetowych ZUS. Z kolei płyty CD-ROM z tym systemem terenowe oddziały ZUS będą przekazywać od połowy lipca. jam

Jeśli płatnicy składają dokumenty dotyczące okresu do dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli do końca czerwca 2008 r., to przy wypełnianiu formularzy ubezpieczeniowych posługują się dotychczasowymi kodami. Chodzi o te zawarte w załączniku nr 20 do uchylonego rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (DzU nr 149, poz. 982 ze zm.).

Pełny wykaz kodów opublikowanych w nowym rozporządzeniu dostępny jest w każdym oddziale ZUS, a także na stronie internetowej www.zus.pl.