[b] W przyszłym roku pracownik ukończy 65 lat i zamierza przejść na emeryturę. Przez 26 lat pracował w Polsce, ale łącznie osiem lat także na kontrakcie w Danii i tam był ubezpieczony. Czy obliczając emeryturę, ZUS uwzględni mu pracę w Danii?[/b] – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.

[b]Tak.[/b] Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej każdy okres opłacania składek na ubezpieczenia społeczne zostanie uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury i obliczaniu jej wysokości. Co więcej, obliczając to świadczenie, ZUS weźmie pod uwagę okres pracy w Danii, nawet jeżeli czytelnik pracował w tym kraju, zanim Polska przystąpiła do UE.

Jeżeli prawo państwa członkowskiego uzależnia nabycie, zachowanie lub odzyskanie prawa do emerytury lub renty od wypełnienia okresów ubezpieczenia lub zamieszkiwania w określonym wymiarze, to instytucja właściwa tego państwa uwzględnia, w koniecznym zakresie, okresy ubezpieczenia lub zamieszkania wypełnione zgodnie z ustawodawstwem innych państw członkowskich.

Tak wynika z art. 45 ust. 1 rozporządzenia nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (DzU WE L 149 z 5 lipca 1971 r.).

Polskie prawo uzależnia nabycie prawa do emerytury od posiadania pewnej liczby okresów ubezpieczenia. Dla mężczyzn wynosi on 25 lat (art. 27 ust. 2 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172511]ustawy z 14 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tekst jedn. DzU z 2004 r., nr 39, poz. 353 ze zm.)[/link].

[b]Czytelnik spełnia ten warunek, mógłby więc otrzymać emeryturę tylko za polskie okresy ubezpieczenia. Mimo to okres jego pracy w Danii też zostanie uwzględniony. W takim wypadku ZUS obliczy emeryturę w dwóch wariantach.[/b] Jedną – wyłącznie z polskimi okresami, oraz drugą, biorąc pod uwagę polskie i duńskie okresy ubezpieczenia. W tym drugim wypadku ZUS najpierw obliczy teoretyczną kwotę emerytury, która przysługiwałaby czytelnikowi, gdyby wszystkie okresy ubezpieczenia (w tym wypadku 34 lata) przepracował w Polsce.

Następnie ustali rzeczywistą kwotę emerytury, uwzględniając proporcję polskich okresów ubezpieczenia do sumy okresów polskich i duńskich (czyli 26/34). Po porównaniu obliczeń czytelnik może liczyć na przyznanie wyższego świadczenia.

Ponadto instytucja duńska ustali też prawo do emerytury. Jeżeli osiem lat ubezpieczenia w Danii nie wystarczy, aby uzyskać prawo do emerytury według duńskich przepisów, tamtejszy zakład ubezpieczeniowy uwzględni też okresy polskie i przyzna częściowe świadczenie. W rezultacie czytelnik może otrzymywać emerytury z obu państw, w których podlegał ubezpieczeniom społecznym.