ZUS wypłaca zasiłki na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień – nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków. Zaświadczenie lekarskie ubezpieczony prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany dostarczyć do ZUS nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty jego otrzymania.

Trzeba pamiętać, że osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega ubezpieczeniu chorobowemu na zasadzie dobrowolności i nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – a więc dopiero po niemal trzech miesiącach opłacania składek. Do wymaganego 90-dniowego okresu wlicza się jednak poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego (zarówno dobrowolnego, jak i obowiązkowego) – pod warunkiem że przerwa w ubezpieczeniu nie przekroczyła 30 dni.

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy z powodu choroby powstała w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. W przypadku ubezpieczenia dobrowolnego istotne jest więc terminowe opłacanie składek, ponieważ ubezpieczenie chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie.

Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego przedawnia się po upływie sześciu miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje, ale jeżeli niewypłacanie zasiłku w całości lub w części było następstwem błędu ZUS, roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się dopiero po upływie trzech lat.

[i]Podstawa prawna:

– art. 4 pkt 1 i 2; art. 6 pkt 1; art. 64 pkt 1 i 67 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176768]o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2005 roku nr 31, poz. 267 ze zm.)[/link][/i]