[b]Zachorowałam na grypę i dostałam zwolnienie lekarskie, na którym lekarz zamieścił adnotację, że pacjent musi leżeć. Na zwolnieniu, w rubryce dane adresowe ubezpieczonego, widnieje mój adres zameldowana w Białymstoku. Tutaj także pracuję. Na czas choroby chciałabym wyjechać do swoich rodziców do Kołobrzegu - tam będę miała lepszą opiekę. Czy jeśli ZUS skontroluje mnie podczas mojego zwolnienia chorobowego, to poniosę negatywne konsekwencje tego, że nie ma mnie w domu (pod adresem zameldowania)? [/b]

Czytelniczka może na czas choroby wyjechać do rodziców, jednak powinna powiadomić o tym zarówno pracodawcę, jak i ZUS.

To, jak powinno być wypełnione zwolnienie lekarskie, wynika z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=79144]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (DzU nr 65, poz. 741 ze zm.)[/link].[b]

W rozporządzeniu tym nie zostało sprecyzowane, czy dane adresowe ubezpieczonego to adres zameldowania, czy adres faktycznego zamieszkania.[/b]

Nie precyzuje tego również [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D38F05FDE24F246A8F233DB6DAEFDB27?n=1&id=184423&wid=238254]rozporządzenie ministra zdrowia z 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (DzU nr 247, poz. 1819 ze zm.)[/link].

Jak wynika z informacji uzyskanych przez nas w ZUS, na zwolnieniu lekarskim ZUS ZLA (w polach 24 - 28) należy podać dane adresowe miejsca pobytu ubezpieczonego w okresie orzeczonej czasowej niezdolności do pracy.

[b]Skoro jednak nasza czytelniczka ma już wypisane zwolnienie, na którym widnieje adres zameldowania, to powinna powiadomić zarówno ZUS, jak i pracodawcę - pod jakim adresem faktycznie będzie przebywała podczas choroby[/b].

- [b]Jeżeli tego nie zrobi, to w razie kontroli, będzie nieobecna w miejscu, w którym miała przebywać. Fakt ten może stanowić podstawę do wydania decyzji pozbawiającej chorą prawa do zasiłku chorobowego za okres zwolnienia[/b] - ostrzega Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednak przez podjęciem takiej decyzji ZUS powinien uzyskać wyjaśnienia ubezpieczonej, a także zasięgnąć opinii lekarza leczącego.

Po złożeniu wyjaśnienia przez osobę chorą ZUS zasięgnie opinii lekarza leczącego i podejmie decyzję w sprawie prawa do zasiłku. Taka decyzja podlega kontroli sądowej.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

[i]Podstawa prawna:

- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176768]ustawa z 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005r. nr 31,poz. 267 ze zm[/link].),

- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=79144]rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich ( Dz. U. nr 65, poz. 743)[/link],

- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D38F05FDE24F246A8F233DB6DAEFDB27?n=1&id=184423&wid=238254]rozporządzenie Ministra Zdrowia[sup]1)[/sup] z 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819, z 2007 r. Nr 160, poz. 1135)[/link].

Polecamy także nasz serwisy:

[link=http://www.rp.pl/temat/56647.html] rp.pl » Dobra Firma » Kadry » Usprawiedliwiona nieobecność w pracy » Zwolnienia chorobowe [/link]

[link=http://www.rp.pl/temat/56651.html]rp.pl » Dobra Firma » ZUS » Zasiłki » Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie chorobowe[/link][/i]