[b]Moja pracownica zachorowała kilka dni po wypłacie jej pensji. Ta z kolei nastąpiła 28 września, tymczasem kobieta dostarczyła zwolnienie lekarskie na okres od 30 września do 19 października. W jaki sposób powinnam wobec tego rozliczyć nadpłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za wrzesień?[/b]

W związku z tym, że czytelniczka naliczyła wynagrodzenie chorującej pracownicy za cały wrzesień i wypłaciła je w pełnej wysokości, powinna za jeden dzień niezdolności do pracy podwładnej w tym miesiącu naliczyć pensję lub zasiłek chorobowy na zasadach przewidzianych w przepisach [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=88FD475DE508BE7D4357C6B39956518E?id=176768]ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. [/link]

Aby policzyć pensję (w stawce miesięcznej w stałej wysokości) za przepracowaną część miesiąca, podczas którego pracownik chorował, najpierw należy wynagrodzenie podzielić przez 30 (jest to uśredniona liczba dni każdego miesiąca przyjęta w przepisach do takich rachunków). Otrzymaną kwotę następnie mnoży się przez liczbę dni wskazanych w zwolnieniu lekarskim. Wynik trzeba odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie której przysługuje mu zasiłek.

W efekcie w sytuacji określonej w pytaniu wynagrodzenie za czas przepracowany należy pomniejszyć we wrześniu o 1/30.

Dodatkowo należy odpowiednio udokumentować ten fakt w dokumentach ubezpieczeniowych – składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być liczone ani od wynagrodzenia chorobowego, ani od zasiłku. Z kolei składki na ubezpieczenie zdrowotne nie powinny być naliczane od zasiłku.

A zatem w deklaracji i raporcie ZUS składki powinny być tak naliczone, jakby pracodawca wypłacił pracownikowi wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy za 30 września.

Jeżeli wykazał je tak, jakby pracownicy za cały miesiąc przysługiwało wynagrodzenie za pracę, powinien dokonać odpowiedniej korekty. Różnica wynikająca z poprawnego rozliczenia września powinna być rozliczona z wynagrodzeniem lub zasiłkiem pracownicy w październiku.

[i][b]Podstawa prawna:[/b]

– § 11 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=73966]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.)[/link][/i]

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ