Zdarza się, że kobieta przebywająca na urlopie wychowawczym rodzi dziecko. Wtedy nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego, ale może pobierać zasiłek macierzyński. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=352798]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa[/link] (DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512) zasiłek ten przysługuje również ubezpieczonej, która rodzi dziecko w okresie urlopu wychowawczego.

Z ustawy tej wynikają także zasady jego wypłacania. Świadczenie przysługuje przez okres równy długości urlopu macierzyńskiego. Obecnie, gdy urodzi się jedno dziecko, jest to 20 tygodni, gdy bliźnięta – 31, trojaczki – 33, czworaczki – 35, pięcioraczki – 37 itd. Z tym że dotyczy to sytuacji, w której okres ten jest dłuższy niż pozostała część urlopu wychowawczego.

[b]Jeżeli pełny wymiar macierzyńskiego wykracza poza udzielony urlop wychowawczy, to pracownicy przysługuje zasiłek przez 20, 31, 33, 35 lub 37 tygodni liczonych od dnia porodu. [/b]

Jeśli więc kobieta urodzi drugie dziecko w czerwcu 2010 roku, a urlop wychowawczy kończy się jej w sierpniu, to zasiłek będzie dostawać tylko przez 20 tygodni. Wystarczy przekroczenie choćby o jeden dzień.

[srodtytul]Krócej o dwa tygodnie[/srodtytul]

Inaczej jest jednak, gdy cały okres macierzyńskiego przypada w trakcie trwania urlopu wychowawczego. W takim wypadku wypłata zasiłku macierzyńskiego jest skracana o dwa tygodnie.

Oznacza to, że zainteresowana otrzymuje świadczenie przez 18, 29, 31, 33 lub 35 tygodni liczonych od dnia porodu. Jeśli więc kobieta urodzi drugie dziecko w czerwcu 2010 roku, a urlop wychowawczy kończy się jej w lutym 2011 roku, to zasiłek będzie dostawać tylko przez 18 tygodni (a nie przez 20).

[srodtytul]Także dodatkowy dla zainteresowanych[/srodtytul]

Ubezpieczona, [b]od 1 stycznia 2010 r. może też skorzystać z tzw. dodatkowego urlopu macierzyńskiego. To uprawnienie fakultatywne. [/b]

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Obecnie (od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.) jego wymiar wynosi dwa tygodnie – w razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, i trzy tygodnie w przypadku urodzenia wieloraczków.

Zasiłek za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje nie tylko pracownikom przebywającym na takim urlopie. Może z niego skorzystać również kobieta pobierająca zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w okresie urlopu wychowawczego (także ta, której zatrudnienie już ustało).

Ten dodatkowy urlop można wykorzystać tylko bezpośrednio po podstawowym macierzyńskim. O zamiarze skorzystania z niego należy poinformować płatnika zasiłku.

Zasiłek macierzyński wypłaca ubezpieczonej albo pracodawca, albo bezpośrednio ZUS. Kto zatem jest zatrudniony w firmie, która zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, temu zasiłek będzie wypłacać zakład pracy.

Wszelkie formalności związane z jego otrzymaniem należy załatwiać z kadrową. Osoby zatrudnione u małych pracodawców zgłaszają się bezpośrednio do ZUS (zob. ramka).

[ramka][srodtytul]Jakie są potrzebne dokumenty[/srodtytul]

[b]Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego podczas urlopu wychowawczego potrzebny jest skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.[/b] Jeśli płatnikiem jest ZUS, to należy złożyć też zaświadczenie płatnika składek (pracodawcy) na druku ZUS Z-3. Jeśli szef go nie przekaże podwładnej, to ZUS sam wystąpi do niego o to zaświadczenie. Zainteresowana powinna też sporządzić wniosek o wypłatę zasiłku (nie ma żadnej szczególnej formy). Jeśli płatnikiem zasiłku jest pracodawca, to wystarczy złożyć odpis aktu urodzenia i ewentualnie wniosek. W ten sam sposób należy ubiegać się o wypłatę zasiłku przez dodatkowe dwa tygodnie (nie trzeba ponownie składać odpisu aktu). Można też od razu wystąpić o zasiłek macierzyński w wymiarze podstawowym i fakultatywnym. [/ramka]

[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=m.januszewska@rp.pl]m.januszewska@rp.pl[/mail][/i]