Pracownica ma prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze odpowiednim do liczby urodzonego potomstwa w jednym porodzie (art. 184 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=82875F24984099E8A9BE413467E0078E?id=76037]kodeksu pracy[/link]).

W czasie tego urlopu przysługuje jej zasiłek macierzyński (art. 184 k.p.). A pobieranie tego świadczenia jest obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (art. 6 ust. 1 pkt 19 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333804]ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.)[/link].

W tym czasie ma ciągle status pracownika, dlatego pracodawca nie powinien jej wyrejestrowywać z ubezpieczeń społecznych. Nie zgłasza jej dodatkowo do tych ubezpieczeń z racji pobierania zasiłku macierzyńskiego na druku ZUS ZUA. Zgłoszenia do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych osób pobierających zasiłek macierzyński dokonuje przez wykazanie ubezpieczonego w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 xx.

W tym raporcie podaje składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe obliczone od podstawy wymiaru równej kwocie wypłaconego za dany miesiąc zasiłku macierzyńskiego.

Pracodawca ma także obowiązek co miesiąc przekazywać do ZUS raport imienny RSA, wykazujący przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pracy, z kodem ubezpieczenia 01 10 xx i kodem świadczenia/przerwy, który w przypadku zasiłku macierzyńskiego ma symbol 311. W raporcie RSA należy wykazać kwotę wypłaconego zasiłku macierzyńskiego.

Poszczególne kody i wzory formularzy zostały przedstawione w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330525]załącznikach do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (DzU nr 186, poz. 1444)[/link].