[b]– Pracownik wykorzystał bez przerwy 60 dni zasiłku opiekuńczego na chore dziecko do 28 czerwca 2010 r. 30 czerwca przedstawił zwolnienie lekarskie na siebie, wystawione na 29 czerwca – 16 lipca 2010 r. Czy jest to jeden okres zasiłkowy, skoro między zwolnieniami nie było przerwy[/b] – pyta czytelnik?

Zasiłek opiekuńczy i zasiłek chorobowy to odrębne świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i nie sumują się do jednego okresu zasiłkowego. Tak wynika z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CE624282B89FAFF3213C67520426154C?id=352798]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512[/link], dalej ustawa zasiłkowa).

Zasiłek chorobowy ubezpieczony otrzymuje z tytułu własnej niezdolności do pracy, o czym przesądza art. 8 ustawy zasiłkowej.

Maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego wynosi 182 dni, a w razie niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub w czasie trwania ciąży – 270 dni.

Z kolei na podstawie art. 32 ustawy zasiłkowej zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu z tytułu opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14 lub nad innym chorym członkiem rodziny (np. małżonką, matką).

Maksymalny okres zasiłkowy przy zasiłku opiekuńczym wynosi 60 dni, gdy ubezpieczony opiekuje się chorym dzieckiem w wieku do lat 14, albo 14 dni, gdy czuwa nad innym chorym członkiem rodziny (art. 33 ustawy zasiłkowej). Łącznie okres pobierania zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.

Wprawdzie u czytelnika między okresem pobierania zasiłku opiekuńczego a chorobowego nie było przerwy, ale okres zasiłkowy dla świadczenia chorobowego należy liczyć od 29 czerwca 2010 r., a podstawę wymiaru tego zasiłku stanowi podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego, poprzedzającego wypłatę chorobowego. Tak wynika z art. 43 ustawy zasiłkowej.