Pracownik podlega ubezpieczeniom chorobowym obowiązkowo, ale nie jest płatnikiem składek na ZUS.

Ewentualne opóźnienia w przekazywaniu przez pracodawcę, który jest płatnikiem składek, tych należnych za pracownika do ZUS nie powinny stanowić przeszkody w wypłacie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego temu zatrudnionemu. Gwarantują to art. 11, 14 i 17 ustawy z 13 października 1998 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=25CDB49B283AE4971157687764BC434A?id=333804]o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.)[/link].

[srodtytul]Kto ma obowiązek[/srodtytul]

Przypominamy, że zasiłki z ubezpieczenia chorobowego wypłacają pracownikom ci pracodawcy, którzy zatrudniają więcej niż 20 ubezpieczonych chorobowo. Zatrudniający nie więcej niż 20 takich osób nie mają takiego obowiązku.

Robi to za nich ZUS, właściwy dla miejsca zamieszkania chorego. Przesądza o tym art. 61 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DF181FA6E90B8476A8994196B5023BDE?id=352798]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512[/link], dalej ustawa zasiłkowa).

Bez względu jednak na liczbę zatrudnionych każdy pracodawca musi wypłacać pracownikom, z własnych pieniędzy, wynagrodzenie chorobowe przez okres do 33 dni (14 dni u pracowników, którzy ukończyli 50 lat) w roku kalendarzowym, co wynika z art. 92 k.p.

[srodtytul]Jaka podstawa[/srodtytul]

Podstawę wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących personelowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jeżeli za któryś z tych miesięcy wynagrodzenie się należało, ale nie zostało jeszcze wypłacone albo wypłacono je jedynie częściowo, do ustalenia wysokości podstawy wymiaru świadczeń chorobowych należy je przyjąć tylko w takiej wysokości, w jakiej zostało uregulowane.

Jednak miesięcy, za które wynagrodzenia nie wypłacono lub zostało wypłacone tylko częściowo, nie pomijamy przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń. Zasady te określają art. 36 i 45 ustawy zasiłkowej.

[ramka][b]Przykład[/b]

W sklepie, w którym zatrudniona jest pani Ewa, nie wypłacono jej wynagrodzenia za sierpień 2010 r., za lipiec otrzymała zaliczkowo 700 zł zamiast 1650 zł wynikających z umowy o pracę. We wrześniu pracownica miała pięć dni zwolnienia lekarskiego. Do obliczenia podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby przyjęto to wypłacone jej od 1 września 2009 do 31 sierpnia 2010 r.

Za miesiące od września 2009 do czerwca 2010 r. przyjęto po 1650 zł, za lipiec 2010 r. 700 zł, a za sierpień 2010 r. 0 zł.

Tak ustalona podstawa wymiaru wyniosła 1236,82 zł ([1650 zł x 10 + 700 zł + 0 zł] : 12, pomniejszone o 13,71 proc.).[/ramka]

Po otrzymaniu dopłaty do pensji za lipiec 2010 r. oraz wypłacie tej za sierpień 2010 r. pracownicy należy przeliczyć podstawę wymiaru świadczeń chorobowych i je wyrównać.

[srodtytul]Co najmniej minimum[/srodtytul]

Jednocześnie przypominamy, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty aktualnego minimalnego wynagrodzenia, czyli od 1 stycznia 2010 r. od 1136 zł (1317 zł pomniejszone o składki, potrącane z wynagrodzenia pracownika, czyli o 13,71 proc.).

[i]Autorka jest radcą prawnym[/i]