Od jakiegoś czasu pracownik naszej firmy chorował i pobierał zasiłek chorobowy. Zmarł, będąc na tym zasiłku. Jego uczącym się dzieciom chciałabym wypłacić to świadczenie. Jak mam to zrobić? Jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty zasiłku? – pyta czytelniczka.

Nie ma w kodeksie pracy przepisu, który określałby wymagania formalne przy dokumentowaniu prawa do świadczeń majątkowych ze stosunku pracy zmarłego pracownika. Aby jednak dzieci mogły dostać taki zasiłek, powinny wykazać, że są z nim spokrewnione oraz to, że pobierają naukę. Dlatego przydałyby się ich zaświadczenia lub oświadczenia o pobieraniu nauki oraz o ich wieku.

Śmierć pracownika to oczywista przyczyna wygaśnięcia stosunku pracy. W związku z tym szef musi sporządzić świadectwo pracy (dokumenty te włącza do akt osobowych zmarłego, a rodzinie pracownika wydaje je jedynie na wniosek). Ponadto wypłaca uprawnionym bliskim odprawę pośmiertną.

Często po śmierci zatrudnionego pozostają prawa majątkowe, które wynikają z istniejącego wcześniej stosunku pracy. Te przechodzą w równych częściach na małżonka i inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej. Gdy nie ma takich uprawnionych, wchodzą do spadku.

Podobnie jest przy świadczeniach z ubezpieczenia społecznego.

Jeżeli ubezpieczony pracownik umiera, zanim podejmie należny mu zasiłek chorobowy, wypłaca się go osobom uprawnionym do podjęcia wynagrodzenia lub dochodu ubezpieczonego. Wypłata chorobowego należnego zmarłemu etatowcowi powinna odbywać się według zasad określonych w kodeksie pracy przewidzianych dla wypłaty wynagrodzenia.

Aby zatem przekazać zasiłek chorobowy uczącym się dzieciom zmarłego, pracodawca musi najpierw określić krąg uprawnionych, tzn. ustalić, czy poza uczącym się potomstwem są jeszcze inni uprawnieni, np. współmałżonek.

Uwaga! Wśród uprawnionych do renty rodzinnej ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1440 ze zm., dalej ustawa emerytalna) wymienia:

- ?dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz przysposobione,

- ?przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,

- małżonka (wdowę i wdowca),

- ?rodziców (w tym ojczyma, macochę i osoby przysposabiające).

Osoby te muszą dodatkowo spełniać warunki określone w art. 68–71 ustawy emerytalnej. ?U dzieci jest to kryterium wieku do 16. roku życia oraz kontynuowania nauki od 16. do 25. roku życia lub orzeczenie wobec dziecka o jego całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji w przedziałach wiekowych określonych w ustawie.

Warto zwrócić uwagę, że jeżeli ostatni rok studiów przypadnie po ukończeniu przez dziecko 25. roku życia, renta rodzinna przysługuje do czasu ukończenia tego roku studiów.

Podstawa prawna: art. 631, art. 93 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

Podstawa prawna: art. 65 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 159)

Podstawa prawna: § 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU nr 60, poz. 282 ze zm.)