- Prowadzę firmę. W lutym wpłaciłem do ZUS składki za pracowników, ale przez pomyłkę w dużo wyższej kwocie, niż wynikało z dokumentów rozliczeniowych. Nie mamy żadnych zaległości w płatnościach do ZUS. Czy mogę odzyskać tę nadwyżkę, czy podlega ona tylko zaliczeniu na poczet przyszłych składek? – pyta czytelnik.

Składki, które płatnik opłacił, mimo że w świetle przepisów nie miał takiego obowiązku, określane są potocznie nadpłatą. Zasady postępowania z nią reguluje art. 24 ust. 6a–8d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 121, dalej ustawa o sus). Natomiast szczegółowe zasady i tryb postępowania ZUS przy rozliczaniu składek, w tym zaliczania nienależnie opłaconych na poczet zaległych lub bieżących, określa rozporządzenie Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (DzU nr 78, poz. 465 ze zm.).

Zgodnie z art. 24 ust. 6c ustawy o sus po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, ich płatnik (tu pracodawca) może złożyć wniosek o zwrot. Przy czym ZUS zawiadamia płatnika o kwocie nadpłaty tylko wtedy, gdy jest ona przynajmniej równa stawce kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Obecnie jest to 8,80 zł.

Zgodnie z art. 24 ust. 6d ustawy o sus nienależnie opłacone składki ZUS zwraca w ciągu 30 dni od wpływu wniosku płatnika. Jeżeli organ nie zwróci nienależnie opłaconych składek w tym terminie, nadpłata podlega oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych, liczonym od dnia złożenia wniosku przez płatnika.

Nienależnie opłacone składki ZUS zalicza z urzędu na poczet zaległych lub bieżących wpłat, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o ich zwrot. Tak wynika z ust. 6a omawianego przepisu. Wynika z niego zatem, że nienależnie uregulowane wpłaty w pierwszym rzędzie ZUS zalicza na poczet zaległych lub bieżących składek. Jeżeli jednak płatnik nie ma wobec ZUS ani zaległych, ani bieżących takich zobowiązań, zalicza nadpłatę na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek domagając się jej zwrotu.

Kiedy przedawnienie

Granicą czasową ubiegania się o zwrot nadpłaconych składek jest termin ich przedawnienia, który wynosi pięć lat. Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje bowiem obecne brzmienie art. 24 ust. 6g ustawy o sus. Zgodnie z nim nienależnie opłacone składki przedawniają się po pięciu latach, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia ZUS o kwocie nienależnie opłaconych, a jeśli nie było tego pisma – od dnia opłacenia nienależnych składek.

—Marcin Nagórek, radca prawny