Wydawałoby się, że obniżenie wymiaru etatu pracownikom na podstawie art. 15g, 15zf czy 15gb ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU poz. 374 ze zm.; dalej ustawa covidowa) oraz prawidłowe rozliczenie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych po ich otrzymaniu, to koniec dylematów pracodawców związanych z tym tematem. Okazuje się jednak, że wątpliwości mogą pojawić się na polu pośrednio związanym z obniżką etatu, czyli podstawą wymiaru zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego. Jego prawidłowe wyliczenie leży w interesie zarówno pracowników, jak i pracodawców – płatników składek. Wątpliwości były na tyle poważne, że skończyło się zmianami legislacyjnymi, z korzyścią dla pracowników i z potencjalną koniecznością korekt po stronie pracodawców.