Rz: Czy przedsiębiorca, który otrzymuje zasiłek macierzyński poniżej 1000 zł, musi występować do ZUS z wnioskiem o wypłatę wyrównania macierzyńskiego, czy organ rentowy samodzielnie ustali i wypłaci zarówno zasiłek, jak i podwyższenie do kwoty minimalnego świadczenia rodzicielskiego?

Andrzej Radzisław: Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego jest wypłacane bez wniosku świadczeniobiorcy. Wypłaca je płatnik zasiłku. W stosunku do przedsiębiorców płatnikiem jest ZUS. Jeśli miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, osoba uprawniona do zasiłku macierzyńskiego składa oświadczenie, czy otrzymuje zasiłek macierzyński tylko z jednego tytułu czy z kilku. Jeżeli jedynym płatnikiem zasiłku macierzyńskiego jest Zakład, to on naliczy i wypłaci podwyższenie zasiłku macierzyńskiego. Przedsiębiorca dorabiający na zleceniu musi też przedkładać w ZUS co miesiąc zaświadczenie uzyskane od zleceniodawcy, czyli drugiego płatnika zasiłku, o okresie i kwocie wypłaconego macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. ZUS wymaga, aby zaświadczenie składane było co miesiąc w celu ustalenia podwyższenia zasiłku macierzyńskiego za każdy miesiąc.

Czy oba świadczenia – zasiłek i podwyższenie – za ten sam okres będą wypłacane jednocześnie?

Tak. Podwyższenie zasiłku jest jego częścią. To oznacza, że do podwyższenia zasiłku macierzyńskiego mają zastosowanie przepisy dotyczące tego rodzaju świadczenia. Dotyczy to także zasady jego wypłaty.

Od 1 stycznia 2016 r. dodane zostały nowe kody tytułu ubezpieczenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób współpracujących, których zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego. Czy osoba, która nie wpisze nowego kodu, może liczyć na wypłatę podwyższenia zasiłku?

Kwestia przerejestrowania jest kwestią techniczną. Jeśli przedsiębiorca z jakichś powodów sam się nie przerejestruje, ZUS powinien go poinformować o takiej konieczności albo samodzielnie tego dokonać w trybie korekty. W żadnym razie zaniechanie przedsiębiorcy w wyrejestrowaniu się z ubezpieczeń albo niezłożenie deklaracji rozliczeniowej z nowym kodem ubezpieczenia 05 80 dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego, nie może być powodem nieprzyznania podwyższenia lub wstrzymania jego wypłaty.

Czy kobieta prowadząca własny biznes ze składkami opłacanymi od 30 proc. minimalnej płacy będzie miała prawo do wyrównania zasiłku, jeśli dodatkowo pracuje także na podstawie umowy-zlecenia?

Przedsiębiorca, który opłaca za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru i dodatkowo wykonuje umowę-zlecenie, od 1 stycznia 2016 r. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega z obydwu tych tytułów. Jeśli kobieta będzie uprawniona do dwóch zasiłków macierzyńskich, o prawie do podwyższenia zasiłku z biznesu zadecyduje kwota pobieranego zasiłku ze zlecenia. Jeśli suma obu świadczeń przekroczy 1000 zł, podwyższenie świadczenia z działalności nie będzie należne. Jeśli nie, otrzyma wyrównanie do 1000 zł. Ustalając kwotę dopełnienia, będzie się brało pod uwagę sumę obu pobieranych świadczeń. Dopłata do 1000 zł będzie zależna od tej sumy, a nie samego świadczenia z działalności.

A jeśli zasiłek przejmie ojciec dziecka, który właśnie został zatrudniony na etacie za minimalną krajową, a potem rodzice znowu się wymienią opieką nad maluchem – czy matka z firmą z małym ZUS nadal będzie miała prawo do 1000 zł z tytułu macierzyństwa?

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Tak. Jak już wspominałem, podwyższenie kwoty zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego jest częścią samego zasiłku. Jeśli więc przysługuje świadczenie w niższej wysokości, będzie wypłacone wraz z podwyższeniem. Nie stosuje się tutaj zasad nabywania prawa do świad czenia rodzicielskiego.

—rozm. a.ows.