Dotyczy to osób, które korzystały z preferencyjnych zasad przez ostatnie 36 miesięcy.

– Powinny one pamiętać o wyrejestrowaniu się z ubezpieczeń i zgłoszeniu z kodem właściwym dla tzw. dużego ZUS – radzi Paweł Żebrowski, rzecznik organu rentowego.

Uprawnieni do ulgi

Przypomnijmy, że w 2020 r. zmieniły się zasady korzystania z tzw. małego ZUS plus. Pod tym hasłem kryje się możliwość opłacania składek na dogodniejszych zasadach. Dotyczy to przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł (przed zmianą w 2020 r. limit ten wynosił 30-krotność minimalnego wynagrodzenia). Jeśli natomiast działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit ustala się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która działała w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

W kontekście preferencji ważny jest także dochód jako podstawa kalkulowania składek. Jak go wyliczyć? Po pierwsze, trzeba ustalić przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku. W tym celu należy podzielić roczny dochód z działalności gospodarczej przez liczbę dni prowadzenia jej, a uzyskany wynik pomnożyć przez 30. Następnie przeciętny miesięczny dochód należy pomnożyć przez współczynnik 0,5. I w końcu trzeba sprawdzić, czy rezultat nie jest niższy niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i czy nie przekracza kwoty 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok.

Ulga dotyczy tylko należności na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Czytaj więcej

Mały ZUS plus sposobem na oszczędności

Ostatni dzwonek

Nowi chętni na zgłoszenie mają jeszcze tylko tydzień. – Przedsiębiorca, który chce korzystać z małego ZUS plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi do 31 stycznia – przypomina rzecznik ZUS.

Jak wskazuje, należy najpierw wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem i zgłosić z nowym, który rozpoczyna się od 0590 (jeśli przedsiębiorca nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy), albo 0592 (jeśli przedsiębiorca ma ustalone prawo do renty).

– Co ważne, każdy nowy uprawniony musi przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacje o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. Ma na to czas do 20 lutego – mówi Paweł Żebrowski.

Natomiast osoba, która korzystała z tego rozwiązania w 2022 r. i obecnie nadal spełnia warunki, nie musi ponawiać zgłoszenia. Według danych ZUS w styczniu z preferencji korzystało jeszcze 237 tys. płatników.

Rzeczpospolita

Kontrowersyjny limit

Obiekcje firm budzi natomiast próg przychodów, który uprawnia do skorzystania z ulgi. O jego całkowite zniesienie zabiega m.in. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. W walkę o zmiany w prawie włączyli się też posłowie PiS. W interpelacji (nr 37420) Wojciech Zubowski i Paweł Hreniak pytali niedawno ministra rodziny i polityki społecznej o możliwą nowelizację przepisów w tym zakresie.

Jak wskazują, obowiązujący limit nie został od 2020 r. zwaloryzowany. Natomiast przy obecnych podwyżkach, w tym związanych z kosztami prowadzenia działalności, jest to kwota nieadekwatna.

– Przedsiębiorcy sygnalizują, że w efekcie wielu z nich nie będzie mogło korzystać z preferencji. A to może prowadzić do zawieszania lub – co gorsza – wykreślania przez nich swojej działalności z rejestru. Pojawiają się też obawy dotyczące powiększania się przez to szarej strefy, a to byłoby niekorzystne dla budżetu państwa – mówi Wojciech Zubowski. Resort rodziny przyznaje, że na razie jednak zmian nie planuje.